Hyresavtal för uthyrning av lägenhet

Hyresavtal, lägenhet

Hyresavtal, inneboende

När du hyr ut din lägenhet, eller en del av den, är det viktigt att reglera vad som ska gälla för hyresförhållandet, såsom hyrestidens längd, hyresavgift och uppsägningstid. Detsamma gäller om du ska hyra ut ett rum i din hyreslägenhet, det vill säga ha en inneboende. Ett skriftligt hyresavtal skapar trygghet och säkerställer att båda parter är helt överens om vad som gäller. Avtalet fungerar även som bevis vid en eventuell tvist.

Hyreslagen (12 kap. JB) och lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad (”privatuthyrningslagen”) styr vad en hyresgäst och en hyresvärd får och ska göra. Lagarna omfattar inte alla situationen och många gånger kan ni som avtalsparter komma överens om mer förmånliga villkor. Ett hyresavtal är också ett tydligt och rättvist sätt att kommunicera vad som skall gälla emellan er. Utan ett skriftligt avtal står ord mot ord.

Överenskommelse om avstående från besittningsskydd, bostad

Efter två år har en andrahandshyresgäst som hyr en lägenhet rätt till förlängning av hyresavtalet trots att det innebär en längre hyrestid än vad parterna har kommit överens om. Det kallas besittningsskydd. Den som hyr ett möblerat rum som inte är en del av uthyrarens egen bostad får besittningsskydd när hyrestiden har pågått längre än nio månader i följd.

Vid bedömningen av om uthyrningen ska fortsätta gör man en avvägning mellan förstahandshyresgästen och andrahandshyresgästens intressen. Parterna kan komma överens om att besittningsskyddet inte ska gälla genom en särskilt upprättad handling.

Hyran, hyresrätt

Förstahandshyresgästen har normalt rätt att ta ut samma hyra som han eller hon själv betalar. Hyran ska motsvara bruksvärdet. Om lägenheten hyrs ut möblerad har förstahandshyresgästen rätt att göra ett påslag på hyran. Förstahandshyresgästens hyra bestäms i regel efter förhandlingar mellan hyresvärden och en lokal hyresgästförening som i de allra flesta fall är ansluten till Hyresgästföreningen, Riksförbundet. Andrahandshyresgästen kan vända sig till hyresnämnden för att begära en sänkning av hyran om förstahandshyresgästen tar ut en högre hyra än tillåtet.

Hyran, bostadsrätt

En bostadsrättshavare har normalt rätt att ta ut en kostnadsbaserad hyra när han eller hon hyr ut sin lägenhet i andra hand. Bostadsrättshavaren har rätt att ta ut en kostnadsbaserad hyra enligt lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad (”privatuthyrningslagen”). Om en bostasrättshavare hyr ut en andra lägenhet har han eller hon bara rätt att ta ut kostnadsbaserad hyra för den första upplåtelsen. För den andra upplåtelsen gäller hyreslagens regler.

Hyr bostadsrättshavaren ut fler än två lägenheter, räknas upplåtelserna normalt som upplåtelser i näringsverksamhet. Hyreslagens regler gäller då för samtliga upplåtelser. Den som vill upplåta i andra hand måste ha samtycke av bostadsrättsföreningen eller alternativt ha tillstånd av hyresnämnden.

Begreppet lägenhet syftar på det som hyrs ut. Ett rum i en bostadsrättslägenhet är alltså en lägenhet i lagens mening. 

Samtycke vid andrahandsuthyrning

Om du inte ska bo i din bostadsrätt under en tid kan du i vissa fall hyra ut den i andrahand. För att det ska vara tillåtet att hyra ut lägenheten behöver du ha hyresvärdens (styrelsens) medgivande eller hyresnämndens tillstånd. Det vanligaste är att man får hyra ut periodvis, i sex månader eller ett år. Detta kan sedan förlängas. Hyr man ut utan tillstånd riskerar både förstahandshyresgästen och andrahandshyresgästen att bli vräkta. Blankett för ansökan till hyresvärden om andrahandsuthyrning finns här.

Om hyresvärden inte går med på en andrahandsupplåtelse av lägenheten, kan hyresgästen söka tillstånd hos hyresnämnden. Reglerna om andrahandsuthyrning beskrivs ytterligare i Hyresnämndens sidor. Använd gärna blanketten "Ansökan till hyresnämnd/arrendenämnd" när du skriver ansökan till hyresnämnden.

Hyresavtal, andrahandsuthyrning

Uppsägning av hyresavtal, skriftlig

Både hyresvärden och hyresgästen kan säga upp avtalet i förtid. Hyresvärden kan säga upp hyresavtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen och hyresgästen kan säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Rätten att säga upp gäller i alla situationer och et krävs inga speciella skäl.