Köpekontrakt av varor, fordon, m.m.

Köpekontrakt (och Pdf)

Ett köpekontrakt behöver du av flera skäl när du ska köpa eller sälja en vara till en annan privatperson. I köpekontraktet tar ni upp frågor kring varans skick, pris samt när och hur betalning ska göras. Köpekontraktet fungerar som ett kvitto på betalningen och bevisar att köpet ägt rum.

Det skapar helt enkelt trygghet mellan parterna, då ni båda vet vad som förväntas av er, men också vad ni kan kräva av motparten.

Köpeavtal av lösa saker, aktier, patent med mera (lös egendom) kan vara muntligt, men det rekommenderas att man skriver ett skriftligt avtal för att vid framtida meningsskiljaktigheter kunna visa vad som överenskommits.

Fördelen med ett skriftligt avtal är att det fungerar som ett bevismedel om parterna blir oense och man slipper riskera att lagens bestämmelser används för att lösa den oklara situationen. En annan fördel är att köpare och säljare vid avtalsskrivandet går igenom punkterna (som en checklista) och får då anledning att fundera igenom köpet ytterligare innan de skriver under.

Blocket erbjuder gratis avtalsmallar för köpekontrakt av bil, motorcykel, moped, båt, cykel och övriga varor. Även If Skadeförsäkring AB har en bra mall för köpekontrakt av bil.

När du handlar på andrahandsmarknaden finns det en risk att du medvetet eller omedvetet handlar med stulna varor. Det kan bli en dyrköpt affär. Om du medvetet eller omedveten köper en vara som visar sig vara stulen kan du bli tvungen att lämna tillbaka varan till den rätta ägaren utan att få några pengar tillbaka från honom/henne. Inte heller försäkringar täcker den här typen av förluster.

Borde man ha misstänkt eller rent av känner till att varan var stulen så kan man dessutom själv bli åtalad för häleri och få böter eller i grova fall upp till sex års fängelse. Om den rätta ägaren kräver varan tillbaka har du alltid rätt att kräva tillbaka pengar från bluffsäljaren. Det kräver naturligtvis att identiteten på bluffsäljaren är känd.

Du har en undersökningsskyldighet som köpare av begagnade varor, t.ex. en cykel. Kontrollera att ramnummer finns och det är inte manipulerat, kontrollera säljarens identitet och begär att få se originalkvitto. Upprätta köpeavtal enligt mallar på denna sida.

En viktig utgångspunkt för köp av begagnade varor är att ha en beskrivning av varan i avtalet. Annars kan det vara mycket svårt att vända sig till säljaren med fel. Om varan specificerats i avtalet och det som köparen får visar sig avvika från det som står i avtalet, kan köparen reklamera felet. Alla fel som inte är obetydliga ger köparen rätt att rikta vissa krav mot säljaren; avhjälpande (en rätt för köparen att få fel reparerade), prisavdrag motsvarande kostnaden för reparation och vid mer betydande fel, möjlighet att få avtalet att hävas. Om avtalet hävs ska varan och betalning gå åter och båda parter få tillbaka vad de gett den andra parten.

Köparen måste meddela säljaren om fel inom rimlig tid från det att köparen upptäckte felet och senast inom två år från köpet.

En viktig utgångspunkt för säljaren är naturligtvis att se till att korrekt pris anges i avtalet och tidpunkten för när och hur betalningen ska ske. En annan viktig fråga att bestämma är friskrivningar från varans skick. En friskrivning är till exempel en bestämmelse där säljaren frånsäger sig ansvar för fel som inte upptäckts vid försäljningen men som kan tänkas finnas i en flera år gammal dator. Säljaren kan även begränsa köparens möjlighet att vända sig till säljaren för olika åtgärder vid fel, om köparen godtar detta, kanske till ett lägre pris.

Vid sidan av själva avtalet kan det ibland krävas andra åtgärder för att det sålda ska övergå från en ägare till en annan. Om en bil eller annat motorfordon säljs ska den nya ägaren registreras och köparen och säljaren skall göra en anmälan om ägarbyte till Transportsstyrelsen. Du kan anmäla ägarbyten skriftligen på det senast utfärdade registreringsbevisets del 2, den gula delen. Om du har BankId kan du anmäla ägarbyten nuförtiden lättast med Transportstyrelsens via webben eller via appen Mina Fordon.

Tänk på att det är den nya ägaren som ska teckna en trafikförsäkring. Försäkringen ska gälla från det ägarbytesdatum som anmäls. Det är den tidigare ägaren som är ansvarig för fordonet tills det att ägarbytet har registrerats. Tidigare inbetalad fordonsskatt återbetalas inte när ägarbyte registreras för ett fordon som fortsätter att vara påställt.

Du hittar en hel del nyttig information om ägarbyte, leasingfordon, avställning och påställning av fordonet, fordonskatt, traktor, yrkesmässig trafik, ägarbyte till underåriga m.m. på Transportstyrelsens sidor.