Anlita hantverkare

Hantverkarformuläret, standardkontrakt för reparation och ombyggnad (fyllbar)

När du anlitar en hantverkare eller entreprenör för att få en tjänst utförd så har du ett lagstadgat konsumentskydd genom konsumenttjänstlagen. Ett skriftligt avtal förhindrar missförstånd och det blir lättare för dig att få rätt om du är missnöjd och gör en reklamation.

Avtalet mellan dig och hantverkaren bör vara skriftligt och baserat på ett bra standardformulär, "Hantverkarformuläret –14 "är framtaget av Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund och Sveriges Byggindustrier. Blanketten är avsedd för anbud och avtal som gäller bland annat reparations- och ombyggnadsarbeten där en enskild konsument är beställare.

Särskilt viktigt är priset. Har du och hantverkaren kommit överens om ett fast pris i förväg får det inte ändras. Har du fått en ungefärlig prisuppgift får den inte överskridas med mer än 15 procent. Ett alternativ till fast eller ungefärligt pris är löpande pris. Då betalar du per timme. Tänk på att komma överens om timpriset. Det går att kombinera löpande pris med en ungefärlig prisuppgift eller ett takpris. Om ni inte har avtalat om ett pris är du skyldig att betala vad hantverkaren kräver under förutsättning att det är skäligt. 

Om hantverkaren under arbetets gång märker att någon ytterligare åtgärd behöver utföras, som har samband med uppdraget men som ni inte har kommit överens om i förväg, ska hantverkaren kontakta dig. Du får då bestämma om du vill att hantverkare utför tilläggsarbetet eller inte.

Tänk på att hantverkaren har rätt att ta betalt för tid som inte direkt har med själva hantverksarbetet att göra som till exempel förberedelsearbete av olika slag, till exempel inköp av material.

Anbudsformulär för måleriarbeten och andra hantverkstjänster

Anbudsformuläret med de allmänna avtalsvillkoren är avsedda att användas för tjänster som utförs av medlemsföretag i Målarmästarna, det vill säga måleritjänster. Anbudsformuläret kan också användas för att hämta in andra typer av anbud och avtal. Du måste då skriva i formuläret vad anbudet/avtalet gäller.

ROT-klausul

Det finns också ett särskilt dokument, ROT-klausul, som kan användas när du vill utnyttja ROT-avdrag för tjänsten. Du uppvisar till hantverkaren innan tjänsten påbörjas uppvisa ett ”särskilt meddelande” från Skatteverket som visar hur mycket av skattereduktionen som du har utnyttjat under året. 

ROT-avdrag ger dig 30 % skattereduktion på arbetskostnaden när du renoverar eller bygger om. Materialkostnader betalar du helt och hållet själv. Du betalar 70 procent av arbetskostnaden och övriga 30 procent får utföraren dra av genom skattereduceringen. Det finns också ett tak för avdrag. ROT-och RUT-avdraget räknas ihop och får sammanlagt uppgå till max 50 000 kr per person och år.

Om du vill räkna ditt ROT-avdrag för din reparation och ombyggnad går det lätt att göras här.

Entreprenadkontrakt (ABS 09)

Om du istället för reparation och ombyggnad skall bygga eller bygga till hus standardvillkor finns i branschöverenskommelsen ABS 09 (tidigare ABS 05). ABS 09 omfattar två standardkontrakt. Ett för när du bygger eller bygger till hus, Entreprenadkontrakt, och ett för ändringar och tilläggsarbeten som heter Ändringar och tilläggsarbeten. ABS 09 är en överenskommelse mellan bland andra Konsumentverket och byggbranschen och innehåller regler som ger dig som konsument ett starkare skydd.

Tips till dig som skall anlita hantverkare

Tips till dig som är hantverkare

Konsumentverket har nyttiga broschyrer för konsumenten som skall anlita en hantverkare och hantverkaren som skall avtala om sina tjänster. Ibland händer det att hantverkstjänster, reparationsarbeten och liknande försenas, blir inte riktigt gjorda eller det uppstår något annat oförutsett problem. Vad som gäller då står i konsumenttjänstlagen.

Du bör kontakta en jurist. Om det blir fel kan du kräva att felet avhjälps utan kostnad för dig, kräva prisavdrag om felet inte avhjälps eller i vissa fall häva avtalet helt eller delvis.

Om arbetet försenas, det vill säga inte blir klart i tid, inte fortskrider som ni kommit överens om eller inte alls påbörjats, kan du välja mellan att kräva att arbetet görs klart (t.ex. inom en viss tid) eller häva avtalet helt eller delvis om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig. Du bör klaga (reklamera) till hantverkaren så snart som möjligt.

Du och hantverkaren kan avtala om ett så kallat förseningsvite, en ekonomisk ersättning som hantverkaren måste betala om arbetet inte är klart i tid. Har ni avtalat om förseningsvite har du rätt att få det vitesbelopp ni har avtalat om och du behöver inte specificera dina kostnader. Skulle däremot dina kostnader vara större än vitesbeloppet är hantverkaren skyldig att ersätta dig för det också. Om hantverkaren inte betalar ut vitesbeloppet direkt efter att arbetet är slutfört är det viktigt att du så snabbt som möjligt påtalar för hantverkaren att du vill ha det utbetalat.

Betala aldrig i förskott. Du ska bara betala för ett bra utfört arbete. Håll inne så mycket pengar som det kostar att åtgärda felen. Summan du håller inne måste vara rimlig i förhållande till felets karaktär. Du kan också kräva skadestånd för den ekonomiska skada du har lidit på grund av felen. Då får du hålla inne med en del av betalningen som säkerhet för dina krav på skadestånd eller för avräkningen vid en hävning.

Reklamera fel. Har det blivit fel ska du klaga, reklamera, hos hantverkaren så snart som möjligt eller inom ”skälig tid”. En reklamation som görs inom två månader efter det att du upptäckt felet anses alltid ha kommit i rätt tid. Du har rätt att reklamera fel i upp till tre år efter att arbetet avslutats. När det gäller arbete på mark, byggnader och andra fasta saker har du rätt att reklamera i upp till tio år. Det är viktigt att du reklamerar till hantverkaren så att hen får möjlighet att rätta till felet. Gör du inte det, eller dröjer för länge med att reklamera, går du miste om dina rättigheter.

Om du drabbas av extra kostnader eller förluster på grund av fel eller förseningar kan du ha rätt till ersättning. Du kan t.ex. få ersättning för förlorad arbetsinkomst för att du fått stanna hemma från arbetet; kostnader för telefonsamtal, porto, resor med mera i samband med att du reklamerade (klagade); skador på fastigheten; hyra av ersättningsföremål till följd av försening; och det högre pris som du måste betala för att få arbetet gjort på annat håll när du hävt tjänsten.