Gåvobrev för lös egendom, fastighet och bostadsrätt

Gåvobrev för lös egendom (och Pdf)

Ofta mottagaren av gåva vill ha ett skriftligt gåvobrev. Även givaren kan behöva ha bevis på gåvans innehåll. I gåvobrevet ska det finnas en tydlig beskrivning av gåvan, dina och mottagarens personuppgifter, eventuella särskilda villkor samt underskrifter av givare och mottagare. Gåvobrevet ska också bevittnas av två utomstående personer. Var klar och tydligt med vad gåvan avser samt eventuella förbehåll kring gåvan, t.ex. om gåvan skall utgöra förskott på arv, enskild egendom eller om någon nyttjanderätt skall föreligga.

Med ett gåvobrev kan du skapa trygghet för mottagaren genom att göra gåvan till mottagarens enskilda egendom – det betyder att gåvan ”hålls i släkten” och han eller hon får behålla gåvan vid en eventuell framtida skilsmässa. Å andra sidan kan det finnas fördelar med att egendomen i stället är giftorättsgods varför det ofta också anges att gåvomottagaren får göra om gåvan till giftorättsgods med hjälp av äktenskapsförord.

Du kan även bestämma att gåvan inte ska vara förskott på arv. Något som är bra att tänka på när du ska ge en gåva till ditt barn eller barnbarn, är att den som huvudregel ses som ett förskott på ditt arv, vilket innebär att gåvans värde ska räknas av från arvet i framtiden. Om du vill gynna mottagaren i arvskiftet senare och inte vill att gåvan ska ses som förskott på arv, måste du skriva in det i gåvobrevet. Skrivs inget gåvobrev ska gåvans värde som huvudregel räknas av från arvet i framtiden.

Du kan även lägga in en nyttjanderätt till gåvobrevet, t.ex. att du ska kunna fortsätta vistas några veckor om året i fritidshuset som du skänker bort.

För gåvor mellan makar gäller vanliga gåvoregler. Det som är viktigt att tänka på är att registrera gåvan i Skatteverkets äktenskapsregister så att ni till exempel skyddar er mot varandras eventuella långivare. Rent praktiskt skriver ni då ett gåvobrev som skickas till Skatteverket för registrering och publicering. Närmare information om makarnas gåvor hittar du i Skatteverkets broschyr.

Bra att veta om du vill ge egendom eller del av egendom till din make eller maka, är att det antingen kan ske genom ett gåvobrev eller ett bodelningsavtal. Är det endast fråga om en tillgång är det ofta lämpligast (och enklast) med ett gåvobrev. Viktigt att veta är dock att om det finns lån, som ska övertas av din partner, som överstiger 85 procent av taxeringsvärde kan stämpelskatt (1,5 % år 2017) behöva betalas.

Det finns speciella regler för gåvor till barn under 18 år. Om en mor- eller farförälder ger bort pengar till barnet disponeras kontot vanligtvis av föräldrarna ensamma såsom förmyndare. Om givaren förbehåller sig rätten att disponera över egendomen har ingen gåva skett och egendomen tillhör fortfarande givaren. Mor- eller farföräldrar, som är oroliga för att det omyndiga barnbarnets föräldrar ska använda barnbarnets tillgångar för andra ändamål än givarna tänkt sig, kan istället fondspara eller spara på bankkonto i eget namn.

Lägg märke till att en gåva till ett barnbarn kan öka familjens förmögenhet och eventuellt påverka storleken på bostadsbidrag. På samma sätt kan det påverka barnbarnets möjligheter att få bostadsbidrag under exempelvis studietiden och i vissa fall även storleken på studiemedlet.

Om barnets tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp (358 400 kronor år 2017) finns vissa begränsningar i fråga om vilka omplaceringar föräldrarna får göra utan tillstånd av överförmyndare. Överförmyndare ska underrättas även om givaren vill att överförmyndaren ska kopplas in.

Om du vill skänka till exempel fastigheter, aktier, konst eller annat av större värde till ditt underåriga barn, måste barnet ha en god man. Denne har till uppgift att ta emot gåvan för barnets räkning. Du kan själv föreslå en god man, t.ex. en vän eller en släkting. Ansökan görs hos överförmyndaren. Sedan gåvan mottagits för ditt barns räkning, övertar du själv förvaltningen såsom förmyndare med samma gränser för redovisning till överförmyndare som gäller för annan egendom.

Gåvobrev av fastighet

I vissa fall krävs det att du skriver ett gåvobrev för att gåvan ska vara juridiskt giltig. Om du ska ge bort en fastighet, t.ex. hus, tomt eller fritidshus, eller en del av en fastighet måste du skriva ett gåvobrev. Gåvobrevet behövs för att söka ny lagfart och för inskrivning hos lantmäteriet. Vid arv och bodelning behöver du inte betala någon stämpelskatt, utan bara expeditionsavgiften.

Är du gift och gåvan ingår i giftorätten måste din maka/make ge sitt samtycke. Det krävs makes samtycke för att upplåta, överlåta eller på annat sätt avhända sig egendom som utgör makarnas gemensamma bostad eller bohag (7 kap 5 § ÄktB).

Det är möjligt att skriva in att ett visst betalningsansvar för lån ska övergå till mottagaren. Även när det gäller gåva kan du behöva betala stämpelskatt (1,5 % år 2017) om du övertar lån eller betalar något för gåvan. Även reavinstskatt skall då betalas av givaren och gåvan har förlorat sina skattefördelar.

Vid handläggning jämförs taxeringsvärdet från föregående år mot den summa som är en ersättning för gåvan. Om summan uppgår till 85 procent eller mer av taxeringsvärdet ska stämpelskatt betalas som vid ett köp. Tänk på att om du till exempel får halva fastigheten i gåva, jämförs den summa du betalar för gåvan mot halva taxeringsvärdet. Om lånesumman överstiger 85 % av taxeringsvärdet ska alltså ett köpekontrakt skrivas. Lantmäteriet har en broschyr om stämpelskatt och avgifter.

Gåva av bostadsrätt (blankett kommer senare i samband med köpekontrakt)

Även gåva av bostadsrätt måste ske skriftligen för att vara giltig. Mottagaren av en bostadsrätt måste ansöka om inträde i bostadsrättsföreningen för att gåvan ska vara giltig. Gåvobrevet ska då vara utformat i enlighet med bostadsrättslagen, t.ex. ska det framgå vilken Brf det gäller och vilket lägenhetsnummer. Om mottagaren inte beviljas inträde i bostadsrättsföreningen blir gåvan inte giltig.

Om lägenheten har ökat i värde eller om köparen tar över en del av lånen blir det skatteeffekter. När det gäller bostadsrätter blir det i stort sett alltid någon form av reavinstbeskattning.

Är du gift och gåvan ingår i giftorätten måste din maka/make ge sitt samtycke, se ovan.