Bodelningsavtal

Bodelningsavtal (och Pdf)

Vid en skilsmässa sätter ett bodelningsavtal rent juridiskt punkt för er ekonomiska förbindelse och redogör vem som ska ha vad. En bodelning innebär att makarnas giftorättsgods skall fördelas mellan makarna.

Vid en separation eller skilsmässa alla borde skriva ett bodelningsavtal även om du och din partner är överens och även om ni endast har begränsade tillgångar. Anledningen är att man har rätt att kräva bodelning långt i efterhand och då kan den ekonomiska situationen se annorlunda ut. Dessutom t.ex. banken kräver ofta ett bodelningsavtal för att ni, var och en för sig, ska ha möjlighet att ta nya bolån.

Bodelning görs av makarna tillsammans. Ni listar, var och en för sig, er egendom och drar av eventuella skulder som är kopplad till den. Kläder, presenter och andra personliga tillhörigheter av mindre värde har ni rätt att utelämna. Dyrbara hobbyartiklar som till exempel en omfattande kamera- eller golfutrustning samt smycken ingår däremot i bodelningen. Den egendom som inte är enskild genom äktenskapsförord, villkor i testamente eller gåvobrev ska ingå i bodelningen.

Det finns olika sätt att värdera makars tillgångar men det lämpligaste och vanligaste är att värdera utifrån egendomens marknadsvärde, det vill säga vad egendomen skulle kosta om man köpte den i det skick den är nu. Ni lägger sedan samman summorna och delar beloppet lika. Det är endast överskottet ni delar på; inte eventuella skulder och lån. Värdet från den ena maken kan alltså aldrig vara mindre än noll.

När det är gjort bestämmer ni vem som ska få vad. Om ena maken har egendom till ett högre värde, har den andra maken rätt till halva mellanskillnaden. Du har i första hand rätt att få dina egna saker. Grundregeln är alltså att en make, vars giftorättsgods i värde överstiger den andra makens andel, har rätt att i stället för att lämna egendom till den andra maken betala motsvarande belopp i pengar som bodelningslikvid.

Om resultatet framstår som oskäligt så kan det jämkas om till exempel makarna varit gifta endast en kort tid. Också i övrigt kan makarna, om båda vill, komma överens om att mellanskillnaden inte ska betalas.

För att du ska få överta till exempel en bostad som tillhör den andra maken måste du också överta eventuella skulder som belastar bostaden. Det är därför viktigt att du får ok från banken att ta över lånen innan bodelningsavtalet skrivs på.

Egendom som skaffats efter dagen då ansökan om skilsmässa inkommit till domstolen (brytningsdagen) ska inte ingå i bodelningen.

Om ni skiljer er kan ni registrera bodelningshandlingen hos Skatteverket men måste inte göra det. Bodelning enligt sambolagen kan inte registreras.

Exempel 1: A och B har varit gifta i 5 år. A har nettotillgångar på 200 000 kr och bidrar till bodelningen med detta belopp. B, som har lika stora tillgångar som skulder, bidrar däremot inte med något till bodelningen. A ska alltså ge 100 000 kr till Barbro.

Exempel 2: A och B ska bodela. Tillsammans har de ett hus värt 2 500 000 kr samt gemensamma bolån på 1 000 000 kr. A har då tillgångar på 1 250 000 kr samt ett bolån på 500 000 kr, samma för B. Om A övertar huset samt de gemensamma lånen får A tillgångar på 2 500 000 kr samt bolån på 1 000 000 kronor. Totalt blir det +1 500 000 kr. B får då 0 kr. Genom att A till B utger en skifteslikvid på 750 000 kr så får B +750 000 kr tillgångar. A får huset som är värt 2 500 000, bolån på 1 000 000 kr ett lån på 750 000 kr (lån som behövs för att betala till B), totalt +750 000 kr i tillgångar. Genom skifteslikviden får de båda parterna lika mycket.

Exempel 3: Jag har fyllt in ovanstående blanketten som ett exempel hur man delar giftorättsgods som består av en gemensam fastighet, gemensamma inteckningsskulder, två bilar, konsumentkrediter och en latent reavinst.