Skilsmässa m.m.

Gemensam ansökan – äktenskapsskillnad eller upplösning av registrerat partnerskap – DV 163 A

Ansökan om stämning – äktenskapsskillnad eller upplösning av registrerat partnerskap – DV 163 B - Denna blankett är tänkt att användas när parterna inte är överens om att skiljas eller i samtliga de frågor som en part vill att domstolen ska reglera i samband med detta.

Tingsrätten har att ta ställning till ett yrkande om skilsmässa. När ansökan fyllts i ska den ges undertecknas och ges in till tingsrätten i den ort där någon av parterna har sitt hemvist. Om ingen av parterna har sitt hemvist i Sverige ska ansökan ges in till Stockholms tingsrätt.

I ett mål om skilsmässa får domstolen, på yrkande av parterna, pröva vissa andra frågor. De vanligaste är frågor om vårdnad, boende och umgänge om barn, rätt att bo kvar i den gemensamma bostaden samt fråga om underhåll till barn.

Frågor som rör vårdnad, boende och umgänge kan – om föräldrarna är överens och deras överenskommelse är till barnets bästa – regleras genom skriftliga avtal som undertecknas av föräldrarna och som godkänns av socialnämnden. Socialtjänsten (familjerätten) eller familjerådgivningen svarar på frågor om sådana överenskommelser och tillhandahåller särskilda blanketter för den typen av avtal.

Tingsrätten kan i frågor om vårdnad, boende, umgänge och kvarsittningsrätt meddela ett beslut som ska gälla interimistiskt för tiden till dess att frågan avgjorts genom dom eller beslut som vunnit laga kraft eller - såvitt gäller vårdnad, boende och umgänge - till dess frågan avgjorts genom avtal mellan föräldrarna som godkänts av socialnämnd. Om du vill att tingsrätten ska meddela ett sådant beslut måste du ange det särskilt.

Begäran om att fullfölja skilsmässa efter betänketid

Denna blankett kan användas för att fullfölja en ansökan om skilsmässa efter att det löpt en betänketid.

Begäran ska ges in till den tingsrätt som handlägger målet om skilsmässa mellan sex månader och ett år från betänketidens början. De datum som gäller står i den underrättelse som tingsrätten skickade när betänketiden började löpa. Det går också bra att kontakta tingsrätten för besked om datumen.

Ansökan om ersättningsgaranti till bodelningsförrättare

Enligt 17 kap 7 a § ÄktB kan makarna, om de inte har råd att betala en bodelningsförrättare, ansöka om ersättningsgaranti hos domstolen. Om ersättningsgaranti beviljas utgår ersättning till bodelningsförrättare för högst fem timmars arbete av allmänna medel.

Skicka blanketter till rätt domstol. Med Sök domstol via postnummer hittar du kontaktuppgifter till den domstol som ska hantera din ansökan.