Testamente m.m.

Huvudregeln är att en person måste ha fyllt 18 år för att kunna skriva ett testamente. Ett testamente ska vara skriftligt, undertecknat och bevittnat av två samtidigt närvarande 15 åriga vittnen som är inte jäviga. Vittnen ska vara medvetna om att det är ett testamente de bevittnar, men de behöver inte känna till dess innehåll. Vittnena får heller inte ges arvsrätt genom testamentet de bevittnar. Glöm inte personnummer eller organisationsnummer på den du skriver in i testamentet. Mottagaren du valt behöver inte veta om testamentet.

Förutom ovannämnda krav, kan ett testamente se ut hur som helst bara det är tillräckligt tydligt. Ett testamente ska inte registreras någonstans. Förvara testamentet på en säker plats, till exempel i ett bankfack.

Ett testamente är inte bindande för den som har upprättat det, eftersom man alltid kan ändra sig och återkalla ett testamente.

Testamente, ensamstående (och Pdf)

Ett enskilt testamente är vad man vanligtvis menar när man pratar om testamenten – en person skriver vad den personen önskar ska hända med sin egendom när han eller hon har gått bort. Ett enskilt testamente upprättas av en person.

Så länge du inte har några bröstarvingar (barn, barnbarn och barnbarnsbarn) är du fri att testamentera bort allt du äger till vem eller vilka du vill. Om du har bröstarvingar är det däremot lite annorlunda, de har nämligen alltid rätt till sin laglott. I regel utgör laglotten hälften av all din kvarlåtenskap, det vill säga hälften av all egendom du äger vid tiden för din bortgång. Det går att skriva en önskan om att bröstarvingar ska avstå från att kräva ut sin laglott, men vill de inte acceptera denna önskan har de alltid rätt att få ut laglotten ändå.

Testamente, legat (och Pdf)

Kanske vill du att en viss person ska få en viss sak, exempelvis en speciell tavla, smycke eller bil? Önskar du ge en del av ditt arv till en särskild organisation är det också möjligt, både i form av pengar och ägodelar med en legat. Specificera den egendom du vill testamentera klart och tydligt. Ange alltid adress, fastighetsbeteckning m.m. om du testamenterar en fastighet.

Inbördes testamente, barnlös par (och Pdf)

Vanligast är att gifta med särkullbarn eller sambor vill trygga varandra. Inbördes testamente är ett testamente där två eller flera personer förordnar om sin kvarlåtenskap. Makar, sambor, syskon och även vänner kan upprätta ett gemensamt testamente, vilket innebär att man ger varandra en ömsesidig arvsrätt till varandras egendom.

Inbördes testamente med rätt till laglott (och Pdf)

Så länge du inte har några bröstarvingar (barn, barnbarn och barnbarnsbarn) är du fri att testamentera bort allt du äger till vem eller vilka du vill. Om du har bröstarvingar är det däremot lite annorlunda, de har nämligen alltid rätt till sin laglott efter båda föräldrarnas död. I regel utgör laglotten hälften av all din kvarlåtenskap, det vill säga hälften av all egendom du äger vid tiden för din bortgång. Det går att skriva en önskan om att bröstarvingar ska avstå från att kräva ut sin laglott, men vill de inte acceptera denna önskan har de alltid rätt att få ut laglotten ändå.

Särkullbarn är barn från tidigare förhållanden, det vill säga barn du har tillsammans med någon annan än din partner. När det gäller särkullbarn finns vissa särskilda regler. Till skillnad från gemensamma barn med en make/maka har särkullbarn alltid rätt att få ut sin laglott direkt då en förälder går bort. Dock kan ett särkullbarn välja att avstå från sin laglott till förmån för efterlevande partner. I sådana fall har särkullbarn i regel rätt att få ut sitt arv när också den efterlevande partner har gått bort.

Inbördes testamente med bestämmelse om enskild egendom (och Pdf)

Om du genom testamente förordnar att egendomen ditt barn ärver ska vara hans/hennes enskilda egendom så ska den därmed inte ingå i bodelning mellan honom/henne och hans/hennes maka/make om de skiljer sig eller han/hon dör. Du kan därmed genom testamente förordna så att ditt barns maka/make inte ska ha någon laglig rätt till egendomen vid bodelning. Hon/han kan dock fortfarande ha en arvsrätt.

Testamente emellan sambor (och Pdf)

Enligt lagen ärver sambor aldrig varandra. Det spelar ingen roll hur länge du varit sambo eller om ni har gemensamma barn. Om du vill att din sambo ska få del av ditt arv är det viktigt att skriva testamente.

Barn har rätt att ärva sina föräldrar och inom ett äktenskap så får dock gemensamma barn vänta till dess att båda föräldrarna gått bort. Sambos som har barn (tillsammans eller var för sig) kommer inte ärva varandra om de inte har testamente. Istället kommer barnen ärva den avlidne föräldern vilket kan skapa problem för den efterlevande. T.ex. när det finns en gemensam bostad men parterna inte är gifta kan det bli problem för den efterlevande parten att få behålla den gemensamma bostaden tack vare att barnen ärvt och kräver ut sin del. Detta kan stoppas genom ett testamente emellan sambor.

Inbördes testamente med arvsavsägelse (och Pdf)

En arvinge kan helt och oåterkalleligt avstå från sin rätt till arv från en utpekad person. Avsägelse av rätt till arv kan ske antingen genom att man godkänner ett av arvlåtaren upprättat testamente till förmån för någon annan, eller genom att på annat sätt skriftligen hos arvlåtaren klargöra att man avstår från sin arvsrätt.

Delgivning och godkännande av testamente (och Pdf)

Arvingar till den avlidne ska delges testamentet. Arvingar kan därefter acceptera testamentet genom att godkänna det skriftligt. Eftersom testamentstagaren ska verkställa delgivningen av testamentet, denne ska se till att samtliga arvingar delges testamentet korrekt. Ett testamente som inkräktar på en bröstarvinges laglott kan jämkas om bröstarvingen påkallar det inom sex månader från det att bröstarvingen delgavs testamentet.

Om bröstarvingen däremot har godkänt testamentet så innebär godkännandet av testamentet att bröstarvingen avsäger sig sin rätt till arv och testamentet blir därför gällande direkt.

Arvsavstående (och Pdf)

Ett avstående innebär att man avstår från sitt arv från arvlåtaren och låter arvet ”trilla vidare” ner i arvsklassen. Dina barn kommer då träda i ditt ställe. Avstående kan gälla hela eller delar av arvet. Det enda du behöver göra är egentligen att du säger att du avstår din rätt till arv. Dock att det bästa att du får ner detta skriftligen.