Juli 2016

2016-07-27 HR: Ett år och nio månaders fängelsestraff för chef som lät sig mutas vid storbygge.

2016-07-26 IT, trädgård och flytt – här är listan på de nya RUT-avdrag som börjar gälla den 1 augusti.

2016-07-26 MIG: Kvinna vinner mot Migrationsverket – får bevislättnad om identitet.

2016-06-26 Frankrike: Regeringen beslutar om sex månaders undantagstillstånd i Frankrike.

2016-07-25 TR: Tidigare anställd revisionsassistent vinner mot PwC – konkurrensklausulen var oskälig.

2016-07-25 Riksåklagaren: RÅ går till HD – har företagsbot företräde framför straff för företagaren?

2016-07-22 Regeringen: Fusk kan bli brottsligt – nya regler för högskoleprovet.

2016-07-21 Riksåklagaren: Begär resning i mål om gruppvåldtäkt – 16-åring var enligt DNA 20 år.

2016-07-21 Turkiet: Turkiet har för avsikt att ”tillfälligt avbryta” sina åtaganden enligt Europakonventionen.

2016-07-21 President Erdogan: Tre månaders undantagstillstånd i Turkiet.

2016-07-20 Europeiska kommissionen: Rekordböter för lastbilskartell. Europas största lastbilstillverkare åker på en rekordbot på 28 miljarder kronor för kartellbildning. För AB Volvo blir det en miljardsmäll.

2016-07-20 Skatteverket: Vill ha automatiska inkomstuppgifter från Airbnb. Skatteverket kontrollerar svenska "hyresvärdar".

2016-07-20 TR: Mamma får ensam vårdnad trots umgängessabotage. Avgörande omständighet för att frånta pappan vårdnaden var bland annat att dottern hade haft ett bristande umgänge med pappan eftersom mamman hade vägrat att låta dottern träffa sin pappa.

2016-07-19 HR: Upphävd utvisning för våldtäktsdömd – inte tillräckligt grovt "i utlänningslagens mening".

2016-07-19 FR: Södertälje kommun döms att betala 2 miljoner kronor i upphandlingsböter efter en felaktig hantering av ett avtal om driften av två vård- och omsorgsboenden. Brådska på grund av egen bristande planering ger inte rätt till direktupphandling.

2016-07-16 Turkiet: Islamistregimen arresterar 10 domare från högsta domstolen - sparkar 2 745 domare.

2016-07-15 TR: Fängelse för tvångsäktenskap i Afghanistan. Första målet i svensk domstol.

2016-07-15 HD: Monaco-svenskens borgensförbindelse kan prövas i svensk tingsrätt. Swedbank stämde en man bosatt i Monaco på 20 miljoner kronor. Nu kommer HD fram till att svensk domsrätt föreligger eftersom tvisten har en sådan anknytning till Sverige att svensk domstol är behörig. Mål nr Ö 357-15.

2016-07-14 Regeringen: En särskild utredare skall föreslå hur US preclearance, amerikansk inresekontroll, skall genomföras på Arlanda. Stockholm Arlanda Airport skall vara en av tio flygplatser i världen med amerikansk inresekontroll före avgång.

2016-07-14 HD: Otillåten avfallstransport. Tillika fråga om försök till oaktsamhetsbrott. En person åtalades för att ha försökt exportera 80 tv-apparater, en personbil och en mängd bildäck från Sverige till Ghana. Han stoppades i Rotterdam och fördes tillbaka till Sverige där han åtalades för försök till otillåten avfallstransport. HD ansåg att tv-apparaterna och personbilen utgjorde farligt avfall för återvinning. Men eftersom personen inte handlade med uppsåt utan endast var oaktsam frikänns han på grund av att försök till oaktsamhetsbrott inte är straffbart. Mål B 1299-14.

2016-07-14 HD: Likgiltighetsuppsåt. En man dödade en annan med ett knivhugg i ryggen. Gärningsmannen hade en psykisk störning som gjorde att det vid bedömningen av hans uppsåt inte kunde uteslutas att han trodde att offret inte skulle dö av hugget. Oenig HD dömde honom därför inte för uppsåtligt dödande utan för synnerligen grov misshandel och grovt vållande till annans död till sex års fängelse. Mål B 379-16.

2016-07-11 HD: Påföljdsbestämning i ett fall där den tilltalades ålder inte varit klarlagd. Högsta domstolen kom med en principiellt viktig dom i ett fall där gärningsmannen sagt sig vara 16 år, men nu dömdes på grund av tandundersökning som en vuxen över 20 år. Mål B 1346-16.

2016-07-11 HD: Ersättning för privat försvarare vid talan om företagsbot. Eftersom målet inte kunde sägas ha aktualiserat några i sammanhanget speciella eller svårbedömda problem, vare sig rättsligt eller bevismässigt, HD tillämpade brottmålstaxans timkostnadsnorm. Mål Ö 6027-14.

2016-07-08 HFD: Prövningstillstånd meddelat i mål om licensjakt efter varg. Mål nr 2406-2408-16 och 2628-2630-16.

2016-07-08 Advokatsamfundet: Aktuell information rörande Migrationsverkets ändrade arbetssätt som påverkar offentliga biträdens arbetsuppgifter.

2016-07-07 HD: Tolkning av avtal om köp av fast egendom. När köpekontrakt och köpebrev innehöll motstridiga uppgifter, bör köpekontraktet som regel läggas till grund för bedömningen av avtalsinnehållet. Mål T 1834-15.

2016-07-07 Europarådet: Generalsekreterare Thorbjørn Jagland välkomnar den tyska lagstiftningen där ”nej betyder nej” i sexualbrott och våldsbrott mot kvinnor.

2016-07-07 HD: När en straffbestämmelse föreskriver ansvar för den som underlåter att fullgöra något krävs subjektiv täckning i förhållande till att det förelåg en skyldighet att handla. Om ett motorfordon har varit inblandat i en sammanstötning med ett vildsvin, är fordonets förare skyldig att underrätta polisen. Frågan i målet var om föraren kunde straffas när han inte kände till skyldighetens omfattning. Mål nr B 1326-15.

2016-07-07 TR: En enhetschef på Migrationsverket döms för brott mot efterforskningsförbudet efter att han frågat efter källan till uppgifter i en lokaltidning i Halland.

2016-07-07 Finland: Nytt bötesförfarande gör förfarandet vid föreläggande av böter utanför domstol klarare.

2016-07-06 Datainspektionen: Hård kritik mot kameraövervakningen på ett asylboende där man spelat in bilder dygnet runt i bland annat matsal och sällskapsrum.

2016-07-05 Regeringen: Brå ges i uppdrag att återigen genomföra kartläggning av hot och våld mot politiker.

2016-07-05 HD: Tolkning av avtal om köp av fast egendom. När köpekontrakt och köpebrev innehåller motstridiga uppgifter, bör köpekontraktet som regel läggas till grund för bedömningen av avtalsinnehållet. Mål T 1834-15.

2016-07-04 Regeringen: Sjukskrivningspraxis skall kartläggas – olika attityder till samma diagnoser.

2016-07-01 MIG: Överföring av barnfamilj till Ungern inte var förenligt med barnets bästa. MIG 2016:16.

2016-07-01 Datainspektion: "Lagförslaget om självkörande bilar strider mot grundlagen". DI vägrar bli tillsynsmyndighet.

2016-07-01 Kammarrätten: Polisen har beviljats tillstånd att bedriva kameraövervakning dygnet runt på vissa områden i stadsdelarna Rinkeby och Tensta i Stockholm med omfattande våldsbrottslighet.

2016-07-01 HD: Oklarheter i reglerna friar från artskyddsbrott. En person har åtalats för att han salufört skinn av prärievarg (canis latrans) under förespegling att det var exemplar av varg (canis lupus). Varg är, i motsats till prärievarg, en skyddad art. Utformningen av straffbestämmelsen i miljöbalken hänvisar till den s.k. CITES-förordningen på ett otydligt sätt. Personen har frikänts jämlikt legalitetsprincipen. Mål B 5219-14.

2016-07-01 Skatteverket: Vi överger idag "den mjuka linjen" om personalliggare. Skatteverket börjar följa lagen även för elektroniska personalliggare i byggbranschen.

2016-07-01 HD: Dubbla grova rättegångsfel i miljontvist – HD läxar upp hovrätten. Svea hovrätt lät bli att pröva samtliga led i den ena partens talan och förväxlade parternas inställning när det gäller rättegångskostnader. HD återförvisar därför målet till hovrätten.

2016-07-01 Hyresnämnden: Hyresgäst hade kråka som husdjur – inte skäl för uppsägning.