Juni 2016

2016-06-28 Europadomstolen: Turkiet döms för 65 000 euros ersättning till mamman för bristande skydd av familjelivet. Polismyndigheten hade inte kunnat förhindra att mannen mördade dottern och sedan sig själv efter tre kontaktförbud och fyra hemlarm. Mål Halime Kılıç v. Turkey (application no. 63034/11) (enbart på franska).

2016-06-27 Regeringen: Stärkt straffrättsligt skydd mot sexköp av barn och vuxna. Ändå ingen kriminalisering av svensk sexköp i länder där det är lagligt. Utredningen anser att det inte bör vara möjligt att döma en person i Sverige för ett sexköp som denne begått i ett land där köp av sexuell tjänst inte är kriminaliserat.

2016-06-27 JO-kritik: Polisen respekterade inte rätten till försvarare vid förhör. I tre fall äventyrades misstänktas rätt att försvara sig.

2016-06-27 Finska regeringen: Konkurs- och företagssaneringsuppgifter ska bli kostnadsfritt tillgängliga på webben.

2016-06-23 JO: Uppföljning av bl.a. Migrationsverkets långa handläggningstider i tillståndsärenden. Beslut 2132-2015. Sedan flera år är det många som har vänt sig till JO med klagomål på långsam handläggning hos Migrationsverket och på att det är svårt att komma i kontakt med handläggare där.

2016-06-23 HFD läxar upp kammarrätten – mannen borde ha fått byta till "sin egen" advokat.

2016-06-23 Finland: Helsingfors tingsrätt har dömt bluffläkaren till fängelse i fyra år sex månader. Rätten förkastade åtalen för dråp.

2016-06-22 Regeringen: Nya bolåneregler ska stoppa bankernas krav på ”helkunder” – men paketlösningarna får finnas kvar.

2016-06-22 Varannan familjerättsadvokat vill ha "vårdnadstvistsdomstolar" även i Sverige.

2016-02-22 HD: Förutsättningar för utvidgat förverkande av sedlar som har påträffats i samband med narkotikainnehav. Mål nr B 5276-14. Mannen hävdar att de 7 900 kronorna som han hade på sig när han greps för narkotikabrott skulle användas vid ett bilköp. Eftersom mannen levde på bidrag och större delen av pengarna var i hundralappar så ansåg HD att de skulle anses utgöra utbyte av brott.

2016-06-22 Riksåklagaren: 300 har blivit oskyldigt dömda – riksåklagaren erbjuder hjälp med resning. Cirka 300 personer har dömts för drograttfylleri - trots att de inte har varit påverkade av narkotika.

2016-06-22 Regeringen: Falska polisbilar ska bort från gatorna. Polisens heraldiska vapen och ordet polis bara ska få användas på riktiga polisfordon. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

2016-06-22 Regeringen: Brå får i uppdrag att utveckla förebyggande insatser mot våld i nära relationer.

2016-06-22 Regeringen: Hårdare kontroll av familjehem – ”olämpligt med någon som dömts för brott”.

2016-06-22 Finsk HD: Rättvis rättegång - Rättegångens längd. HD 2016:45. A hade 1998 fått veta att hon var misstänkt för brott. Åtalet hade blivit anhängigt i tingsrätten 2004. I tingsrätten hade målet förblivit i förberedelseskedet, eftersom huvudgärningsmannen var utomlands. A yrkade 2016 vid tingsrättens förhandling A att åtalet och ersättningsyrkande skulle avvisas på grund av dröjsmålet med rättegången. Åtalet och skadeståndsyrkandet avvisades inte. (Omröstn.)

2016-06-22 Institutet för kriminologi och rättspolitik (Finland): Publikation Brottsutvecklingen i Finland 2015. På finska med English summary.

2016-06-21 HFD: Beslut i mål om byte av offentligt biträde. Skäl för byte till ett offentligt biträde som den enskilde har särskilt förtroende för har ansetts föreligga när några betydande biträdeskostnader ännu inte kunnat uppstå i målet. Mål nr 6499-15.

2016-06-21 Advokatsamfundet kommer att nominera allmänhetens representant i Journalistförbundets yrkesetiska nämnd YEN.

2016-06-21 Bilförare vittnade mot polis som försökt vara "snäll" - polisen döms att betala 33 000 kr. Polismannen ville vara "snäll" och skrev i rapporten att bilen hade hamnat i diket eftersom en räv skulle ha sprungit över vägen trots att föraren i själva verket hade somnat vid ratten.

2016-06-20 130 kommuner och 80 myndigheter har drabbats av "utpressningsvirus". Säkerhetskopior har räddat dokumenten men angreppen har ofta tagit lång tid att lösa.

2016-06-20 Ombud avvisades av tingsrätten - ska betala motpartens rättegångskostnader. Kvinnan stämde en samhällighetsförening genom ett ombud som var så oskickligt att han till slut avvisades. Målet slutade med att tingsrätten inte ansåg sig behörig att pröva en av tvistens huvud-frågor men då hade föreningens rättegångs-kostnader sprungit iväg till 105 000 kronor.

2016-06-20 Vårdnadstvisterna ökar – "juridiken är ett otroligt trubbigt instrument för de här konflikterna".

2016-06-17 Frias för narkotikabrott – kan ha fått i sig kokain omedvetet.

2016-06-17 Riksdagsledamöters gåvor och skulder ska registreras – nytt lagförslag.

2016-06-16 SOU 2016:42 Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, m.m.

2016-06-16 HD: En lärare utdelade under en lektion ett slag med öppen hand mot en elevs kind. Frågor rörande skadestånd för kränkande behandling enligt skollagen. Mål nr T 2194-15. HD är dock djupt oenig och två av domarna, bland annat HD:s chef, anser att något skadestånd inte behöver betalas.

2016-06-15 Advokatsamfundet: Advokater får inte motverka mänskliga rättigheter. Ny bestämmelse i Vägledande regler om god advokatsed.

2016-06-15 Regeringen: Förslag till ny straffbestämmelse om deltagande i en väpnad konflikt för en terroristorganisation.

2016-06-15 FN Kommissarie för mänskliga rättigheter Nils Muižnieks: Erosion av rättsstat hotar skyddet av mänskliga rättigheter i Polen.

2016-06-15 EU-domstolen: Storbritannien får neka sociala förmåner från EU-medborgarna. Storbritannien kan kräva att den som erhåller barnbidrag och skatteavdrag för barn har uppehållsrätt i landet även om villkoret utgjorde indirekt diskriminering av medborgarna från andra EU-länder.

2016-06-15 JO: Kritik mot Socialnämnden i Hörby kommun. Nämndens handläggare inom ramen för en utredning hade besökt ett barns förskola för att observera barnet utan vårdnadshavarnas samtycke.

2016-06-15 Brottsoffers möjligheter att få information ska förbättras i Finland.

2016-06-14 HD: Grovt vapenbrott. Frågor om straffvärde och påföljd. Mål nr B 2095-15.

2016-06-14 HD: Två personer har i stor omfattning bedrivit olaglig förmedling av bostadslägenheter. Frågor om straffvärde och brottslighetens art vid brott mot 12 kap. 65 a § jordabalken. Mål nr B 3645-14.

2016-06-14 Bakslag för åklagaren och nya lagen om terroristresor – friande dom i pilotfallet.

2016-06-14 Enklare bli svensk medborgare efter lagändringen – 27 000 ansökningar hittills i år.

2016-06-14 Remiss: "Kontraproduktivt" när föräldrar ska betala skadestånd för barnens brott – lagen ses över.

2016-06-14 TR: Mälardalens högskolas utbildning var undermålig – student får 170 000 i skadestånd.

2016-06-13 Arbetsmiljöverket: Sommarjobbarna i stallet lever farligt.

2016-06-13 "Arbetsgivarna kommer kolla sjukdomshistorien innan de anställer" – kritik mot nya lagförslaget.

2016-06-13 Riksåklagaren: "Svårt utfärda riktlinjer till åklagarna om HIV-fall – men jag ska verka för ny prövning i HD".

2016-06-13 HD: Inget prövningstillstånd för bilköpare – lyckas inte visa att fel på bil fanns vid köpet.

2016-06-13 Svenska Kommuner och Landsting: Det behövs mer konkurrens i byggsektorn.

2016-06-11 Man får djurförbud – har försummat tillsynen om sin hund.

2016-06-10 Öresundstågen passerar utan inre gränskontroll – terrorberedskap slut och polisen har semester.

2016-06-10 Entreprenör byggde gratis stall åt tjänsteman – båda fälls för grovt mutbrott.

2016-06-09 Nämndeman slutar - jävade ut hela rätten i mordrättegång.

2016-06-09 Jurister tror inte på polisanmälan – bara 14 procent av Jusek-medlemmarna anmälde hot.

2016-06-09 HD: En åklagare och en domare som inte uppmärksammade att förutsättningar för häktning inte längre förelåg har dömts för tjänstefel. Olaglig häktning ingen bagatell. Mål nr B 6315-15

2016-06-08 Här är det nya testet: Är du smart nog att vara en dansk? Det första nya skriftliga prov för dansk medborgarskap testade de som vill vara danska medborgare med frågor om det danska samhället, historia, politik och kultur.

2016-06-08 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang. Regeringen föreslår att ett generellt förbud mot maskering ska gälla på idrottsanläggningar vid idrottsarrangemang. Maskeringsförbudet föreslås träda i kraft den 1 mars 2017.

2016-06-08 Chokladjätten Mars förbjuds från att använda kännetecknet ”m&m” i Sverige. Mars gjorde intrång på Kraft Foods ensamrätt till varumärket "m".

2016-06-08 SKL: Ett bredare grepp om gode män vore bättre.

2016-06-08 I Finland en arbetsgrupp ska utreda möjligheterna att utvidga tillämpningsområdet för bötesförfarandet. Målet är att överföra brottmål för vilka det kan dömas ut böter eller fängelse i högst två år till det summariska förfarandet. I bötesförfarandet ska dock inte heller i framtiden kunna föreläggas någon strängare påföljd än böter.

2016-06-07 Den finska HD: Riksdagsledamoten tillräknades grov tagande av muta och tjänstebrott. Riksdagsledamoten hade varit ordförande för Penningautomatföreningen (RAY) då ur RAY:s medel hade beviljats 20 miljoner euro i understöd till stiftelsen X. För att själv skaffa valfinansiering hade A sålt tavlor till X för ett överpris på ca 31 000 euro. Dessutom hade A fem gånger deltagit i rekreationsresor till Tallin som X bjöd på. HD 2016:39.

2016-06-07 Europadomstolen förkastade ett klagomål från en sudanesisk familj enligt vilket utvisningen från Sverige kunde lämna familjens med risk för kvinnlig könsstympning. Case of R.B.A.B. and Others v. the Netherlands, 7 june 2016, application no. 7211/06.

2016-06-07 Trakasserades utav grannen – hyresvärd inte skyldig att vidta åtgärder.

2016-06-07 Analys av Ulf Lundqvist: "HD har förbjudit frukten från det förgiftade trädet - och myten om den fria bevisföringen är avlivad."

2016-06-03 Beväpnad utländsk polis ska få agera i Sverige - "kan handla om högriskfotbollsmatcher".

2016-06-03 Lönediskussion skedde i chefens knä – 19-årig kvinna får 50 000 i skadestånd.

2016-06-03 Flyktingar korsar igen Öresund till fots och försenar tågtrafik. Flyktingar promenerar igen längs järnvägen från Danmark mot Sverige.

2016-06-02 Attunda TR: IS-sympatisör planerade terrordåd i Sverige - döms till fem års fängelse. Den planerade splitterbomben hade kunnat göra stor skada vid ett attentat.

2016-06-02 Utlandsresor för terroristsyften kriminaliseras även i Finland.

2016-06-01 Gränskontroller förlängs till 11 november 2016.

2016-06-01 Advokat vinner mot JK i HD - får full ersättning för långa resor till domstol.

2016-06-01 Under 2000-talet har drygt 11 000 tingsrättsdomar i brottmål förenats med utvisning. De vanligaste brotten var stöld, rån och andra tillgreppsbrott.