Ö - Juridisk ordlista i straffrätt

Övergrepp i rättssak. Att med våld eller hot om våld angripa någon för att denne har gjort anmälan, fört talan, avlagt vittnesmål eller annars vid förhör avgett utsaga hos en domstol eller annan myndighet - eller hindrat denne från att göra detta (17 kap. 10 § BrB).

Överklagande. En begäran om ny prövning i högre instans av en domstols eller myndighets beslut. En tingsrättsdom kan överklagas till hovrätten, vars dom kan överklagas till Högsta domstolen. Överklagande måste ske skriftligt inom fastställd tid, vanligen två till tre veckor. Jfr Prövningstillstånd.

Överläggning. När ett mål ska avslutas och slutpläderingarna är gjorda samlas domaren och nämndemännen för att överlägga. Överläggningen är inte offentlig.

Överlämnande. En person som är misstänkt, åtalad eller dömd för ett brott i ett EU-land kan i vissa fall utlämnas till det landet. För länder utanför EU kallas förfarandet utlämning. Jfr Europeiska arresteringsordern, Utlämning.

Överlämnande till särskild vård. Den som begått brott kan i vissa fall överlämnas till vård enligt socialtjänstlagen och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) om man är under 21 år, lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt lagen om rättspsykiatrisk vård. Om någon begått brott innan han fyllt 18 år kan han dömas till sluten ungdomsvård under viss tid i stället för fängelse.

Överprövning. Innebär att en högre instans prövar ett avgörande från lägre instans.

Överrätt, Överdomstol. En domstol som är överordnad en annan domstol, t.ex. hovrätt i förhållande till tingsrätt och Högsta domstol i förhållande till hovrätt.

Övervakare. En person som har i uppdrag att ha tillsyn över och ge hjälp åt personer som dömts till skyddstillsyn eller är villkorligt frigivna.

Övervakningsnämnd. Nämnd inom kriminalvården som bland annat beslutar om åtgärder för personer som står under övervakning (villkorligt frigivna och dömda till skyddstillsyn).

Överviktsprincipen. Part som har den starkaste bevisningen vinner målet. Det gäller hur liten bevisövervikten än är. Principen används främst i förmögenhetsrättsliga mål.

Överåklagare. Allmän åklagare som under riksåklagaren har ansvaret för åklagarverksamheten inom särskilda områden.