Å - Juridisk ordlista i straffrätt

ÅFS. Åklagarmyndighetens författningssamling. Jfr SFS.

Åklagare. Åklagaren leder utredningar av brott, beslutar om olika tvångsmedel, väcker åtal och för talan i domstol.

Åklagarkammare. Åklagarväsendets operativa enheter. Det är åklagarmyndigheten som beslutar om antalet åklagarkammare.

Åklagarmyndigheten. En statlig förvaltningsmyndighet med uppgift att bidra till att personer som begår brott ställs till ansvar för handlingarna och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Åklagarmyndigheten leds av riksåklagaren och omfattar samtliga landets cirka 900 åklagare, utom de som är anställda av Ekobrottsmyndigheten. Jfr EBM.

Åtal. Om åklagaren anser att det finns tillräcklig utredning om att ett brott har begåtts och vem som begått det så åtalas den misstänkta personen. I Sverige är åklagaren i princip skyldig att åtala om dessa villkor är uppfyllda. Det sker genom att en stämningsansökan lämnas till tingsrätten.

Åtala. Väcka åtal mot någon.

Åtalseftergift, åtalsunderlåtelse. Vid vissa mindre förseelser och vid brott som begås av ungdomar under 18 år kan åklagaren frångå sin skyldighet att åtala.

Åtalspreskription. När en viss tid har förflutit efter att ett brott har begåtts, utan att man har hittat den skyldige, är det inte längre möjligt att väcka åtal. De olika tidsfristerna, som varierar beroende på hur allvarligt brottet är, anges i brottsbalken.

Återförvisning. När en högre instans, t.ex. en hovrätt, beslutar att skicka tillbaka ett mål till den lägre instansen, tingsrätten, för ny prövning, ofta på grund av att tingsrätten inte prövat någon omständighet som hovrätten anser vara av betydelse.

Återkallelse av körkort. Dom på rattfylleri medför regelmässigt återkallelse av körkort. Vid återkallelse fastställs en spärrtid på lägst en månad och högst tre år. Vid grovt rattfylleri eller grov vårdslöshet i trafik ska spärrtiden vara lägst ett år. Jfr Rattfylleri, Spärrtid.

Återställande av försutten tid. Om en part i ett mål inte har överklagat i rätt tid men har laga förfall kan Högsta domstolen eller Regeringsrätten bevilja återställande av försutten tid, vilket innebär att en ny tidsfrist börjar löpa.

Återvinning. Ett allmänt rättsmedel och ett begrepp i flera sammanhang, såsom mot tredskodom samt för att återfå egendom som en gäldenär har avhänt, i strid med reglerna om förmånsrätt, sig när gäldenären var på obestånd.