Y - Juridisk ordlista i straffrätt

YGL, Yttrandefrihetsgrundlag. Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) innebär bl.a. att alla har rätt att uttrycka sina åsikter, tankar och känslor. Ingen myndighet kan kräva att något som skall framföras i radio, tv eller annan sorts upptagning först måste granskas av en myndighet eller något annat allmänt organ. Den som är upphovsman till ett radioprogram, tv-program eller liknande har rätt att vara anonym. Lagen har flera likheter med tryckfrihetsförordningen men berör inte tryckta skrifter. Däremot omfattar den webbplatser och databaser som drivs av ett massmedieföretag, t.ex. en redaktion för en tryckt periodisk skrift eller ett skivbolag. Undantag gäller om t.ex. hets mot folkgrupp, förtal, samt skydd av barn. Jfr TF.

Yrka. Begära att rätten ska företa en processhandling, exempelvis meddela ett avgörande av visst innehåll.

Yrkande, Begäran. Åklagaren kan yrka, d.v.s. begära, exempelvis att domstolen ska döma den tilltalade till ett visst fängelsestraff. Målsäganden kan yrka straff och skadestånd.

Yttrande. Ett yttrande är oftast en skrift eller skrivelse som skickas eller lämnas in till domstolen. Ett yttrande kan i sällsynta fall avges på telefon och nedtecknas i en tjänsteanteckning.

Yttrandefrihetsbrott. Brott enligt bestämmelserna i yttrandefrihetsgrundlagen. Det är ett ”vanligt” brott som begås på ett sätt som anges i den aktuella lagen. Jfr TF, YGL.

Yttre gräns (EU). Gränsen mellan EU och tredje land, vilket är alla länder som ligger utanför EU oavsett var i världen de ligger. Jfr Inre gräns (EU).