U - Juridisk ordlista i straffrätt

Undandragandebrott. Den ekonomiska vinst som uppstår vid undandragandebrott uppkommer huvudsakligen genom att gärningsmannen behåller en större del av sin inkomst eller förmögenhet än vad som blivit fallet om brottet inte begåtts. Klassiska exempel är skattebrott (SkBrL), oredlighet mot borgenärer (11 kap. 1 § BrB) och tullbrott. Vinning som uppstått genom undandragandebrott kan även vara föremål för straffbar penningtvätt. Regleringen av kvarstad och s.k. utvidgat förverkande (36 kap. 1 b § BrB) kan ofta tillämpas. Jfr Penningtvättsbrott, Skattebrott, Smuggling.

Undanröjande av påföljd. En villkorad brottspåföljd kan undanröjas om den dömde missköter sig. Det innebär att den dömde får en annan mer ingripande påföljd istället för den ursprungliga. T.ex. kan en skyddstillsyn undanröjas och omvandlas till ett fängelsestraff.

Underlåtenhetsbrott. Ett brott som innebär att en person låter bli, d.v.s. underlåter, att handla i situationer när han kunnat vara aktiv. Skyldigheten att handla kan vara inskriven i lag, t.ex. deklarationsplikten. Det kan också vara så att en person på grund av sin position eller funktion måste vara aktiv; en arbetsgivare måste t.ex. se till att medarbetarnas arbetsmiljö är säker.

Ungdomstjänst. Det är vanligast att ungdomar mellan 15-17 år döms till ungdomstjänst. Ungdomstjänst är oavlönat arbete av 20-100 timmar inom socialtjänstens regi, t.ex. städning och trädgårdsarbete. Ungdomstjänst infördes bl.a. för att minska återfallen i brott. En förutsättning är att den unge samtycker till att följa föreskrifterna samt att rätten anser det möjligt för den unge att fullgöra ungdomstjänsten. Jfr Samhällstjänst.

Ungdomsvård. Ungdomsvård är avsedd för ungdomar, främst sådana som är 15-17 år, som har ett särskilt behov av stöd och hjälp från socialtjänsten. Man kan t.ex. får en kontaktperson eller får gå ett särskilt program för att lära sig mer om vilka konsekvenser brottslighet har. Då placeras man på ett ungdomshem. En påföljd som ersätter fängelse för de yngre lagöverträdarna.

UNICRI. United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute. FN:s institut för interregional forskning i kriminologi.

UNODC. United Nations Office on Drugs and Crime. FN:s kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott.

UNTOC. United Nations Convention against Transnational Organized Crime, Palermo Convention. Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet. Palermo den 15 november 2000.

Uppsåt. Avsikt. Inom straffrätten krävs i allmänhet uppsåt, d.v.s. avsikt, för att en handling ska vara straffbar. Uppsåt är detsamma som att gärningsmannen inser att det han gör kommer att vara en brottslig handling men att insikten inte hindrar honom från att genomföra brottet. Jfr Direkt uppsåt, Indirekt uppsåt, Insiktsuppsåt.

Urkund. Historiskt dokument, källskrift, ursprunglig version, skriftlig handling utfärdad i syfte att tjäna som bevis.

Urkundsförfalskning. Att framställa falsk urkund eller att falskeligen ändra eller utfylla äkta urkund, förutsatt att åtgärden innebär fara i bevishänseende (14 kap. 1 § BrB).

Utandningsprov. Första steget i en trafiknykterhetskontroll är att bilföraren får blåsa i ett handhållet sållningsinstrument. Om sållningsprovet ger positivt utslag erbjuds den misstänkte att lämna ett utandningsprov i ett bevisinstrument. Föraren ska då blåsa två gånger med 6-9 minuters mellanrum. Gränsen för rattfylleri i Sverige går vid 0,2 promille eller 0,10 mg per liter luft. Grovt rattfylleri är vid 1,0 promille eller 0,5 mg/l luft. Jfr Kroppsbesiktning.

UtlL, Utlänningslag. Utlänningslagen (2005:716) reglerar migrationsrätt. Den innehåller bestämmelser om under vilka villkor utländska medborgare får vistas och bo i Sverige inklusive villkor för asyl, visum och uppehållstillstånd. Människosmuggling, olovlig vistelse i Sverige m.m. regleras i 29 kap. UtlL. Jfr Människosmuggling.

Utlämning. En person som är misstänkt, åtalad eller dömd för ett brott i ett land kan utlämnas från ett annat land för rättegång eller för att avtjäna straff. Svenska åklagare kan också begära att personer utlämnas till Sverige från länder utanför EU. Inom EU finns ett förenklat utlämningsförfarande, överlämnande enligt den europeiska arresteringsordern. Jfr Europeiska arresteringsordern, Extradition.

Utpressning. Att genom olaga tvång förmå någon till handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den som utsatts för tvånget (9 kap. 4 § BrB).

Utredningshäktning. Häktning av den som bara är skäligen misstänkt för brott. Sådan häktning får ske om det är av synnerlig vikt att den misstänkte tas i förvar i avvaktan på ytterligare utredning om brottet. Ny häktesförhandling ska då hållas inom en vecka från häktningsbeslutet.

Utskott. En av riksdagens viktigaste uppgifter är att fatta beslut. För att besluten ska vara noggrant förberedda finns 15 utskott som presenterar förslag till riksdagsbeslut som hela riksdagen kan ta ställning till. Varje utskott är en "miniriksdag", vilket innebär att de större partierna får fler platser i utskottet än de mindre. Jfr JuU, KU, TU.

Utsökning. Tvångsvis uttag av fordringar och dylikt genom exekutiv myndighet.

Utvisning. En utländsk medborgare som måste lämna landet enligt UtlL. Skälen till utvisning och avvisning kan vara viss allvarlig brottslig verksamhet, terroristbrott, hänsyn till rikes säkerhet, orimlig belastning för biståndssystemet, allmän ordning och säkerhet, m.m. En utlänning som inte är EES-medborgare eller familjemedlem till en EES-medborgare får avvisas om han eller hon t.ex. saknar pass eller uppehållstillstånd (kap. 8 a UtlL). Utvisning av den som är bosatt i Sverige sedan fem år (två år för nordiska medborgare) förutsätter synnerliga skäl. Jfr UtlL.