T - Juridisk ordlista i straffrätt

Talan. Talan är det yrkande som den tilltalade eller dennes motpart framställer i en rättegång.

TBL. I lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott regleras bl.a. vårdslöshet i trafik, grov vårdslöshet i trafik, olovlig körning, rattfylleri och grov rattfylleri. Jfr Rattfylleri, Vårdslöshet i trafik.

Teleavlyssning. Ett tvångsmedel som innebär att en persons telefonsamtal får avlyssnas om han är skäligen misstänkt för ett allvarligt brott och om det är av synnerlig vikt för utredningen. Beslut fattas av domstolen.

Terroristbrott. Terrorism är enligt lag förbjudet på ett flertal sätt. Eftersom en stor del av terrorismen är av internationell karaktär, har många mellanstatliga organisationer antagit konventioner som relaterar till terrorism. I Sverige de viktigaste lagar är lag (2003:148) om straff för terroristbrott, lag (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, samt lag (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet. Jfr Brott mot mänskligheten, Folkmord, Sabotage.

TF, Tryckfrihetsförordning. Tryckfrihetsförordningen (1949:105) är en av Sveriges grundlagar. Den berör frågor gällande tryckfrihet, dess definition och restriktioner i tryckta skrifter. Jfr YGL.

Tillbakaträdande. Innebär att någon frivilligt avbryter en brottslig handling eller på annat sätt ser till att brottet inte fullbordas. Frivilligt tillbakaträdande innebär att försöket eller förberedelsen inte bestraffas.

Tillgreppsbrott. Ett gemensamt begrepp för brott som innebär att någon utan lov tar något som tillhör någon annan t.ex. stöld och rån.

Tillräknande. I straffrättssammanhang anses ett brott begånget oavsett om det finns grunder för subjektiv ansvarsfrihet eller inte.

Tillräknelighet. Som förmildrande omständighet vid bedömningen av brotts straffvärde ska bland annat beaktas om den tilltalade till följd av psykisk störning haft starkt nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande.

Tilltalad. Den person som åklagaren har väckt åtal mot.

Tingshus. Normalt en domstolsbyggnad för en tingsrätt.

Tjänstefel. Ett brott enligt 20 kap. 1 § BrB som innebär ett åsidosättande, av oaktsamhet eller uppsåt, vid myndighetsutövande, av vad som gäller för uppgiften. Tjänstefel kan alltså endast begås av anställda inom det offentliga, inte inom det privata näringslivet, trots att termen ibland används som benämning på alla slags försummelse i tjänsten.

TR, Tingsrätten. Det finns 48 tingsrätter fördelade över hela landet. Dessa varierar i storlek från ett tiotal anställda till flera hundra. Tingsrätterna har en lokal förankring - de mål som prövas i tingsrätten kommer från de kommuner som ingår i tingsrättens domkrets. Jfr Domkrets.

Transnationell brottslighet. Beteckningen som används i folkrätten för internationell brottslighet, där brottet begås i mer än ett land, begås i ett land men planeras i ett annat, begås i ett land av medlemmar i en sammanslutning som även verkar i ett annat land, eller begås i ett land men substantiellt påverkar ett annat land.

Tredskodom. I allmän domstol kan tredskodom meddelas när någon inte inkommer med svaromål eller inte kommer till en förhandling. När tredskodom meddelas mot någon förlorar denne målet, utan att prövning av sakfrågan har gjorts. Tredskodom kan endast meddelas i mål där förlikning är tillåten, d.v.s. Inte i brottmål eller vårdnadsmål. Tredskodom förekommer inte i förvaltningsdomstol eller i brottmål i allmänna domstolar.

Trolöshet mot huvudman. Ett brott i BrB 10 kap. 5 § som innebär att en person, t.ex. en advokat, som fått förtroendet att sköta ekonomiska eller rättsliga angelägenheter åt en annan person eller ett företag (huvudman) missbrukar uppsåtligen sin ställning så att det är till skada för huvudmannen.

TU, Trafikutskottet. Motorn i riksdagsarbetet är de 15 utskotten. Det är där ledamöterna förbereder besluten. Trafikutskottet arbetar med trafiksäkerhet, sjöfartsfrågor, luftfartsfrågor, järnvägs- och kollektivtrafiksfrågor, It-politiska frågor, m.m.

Tvångsmedel. Olika typer av frihetsberövanden som gripande, anhållande, häktning eller omhändertagande. Det kan också vara till exempel kroppsvisitation, kroppsbesiktning, husrannsakan, telefonavlyssning, kameraövervakning eller beslag av egendom. De flesta tvångsmedlen i svensk lag finns uppräknade och beskrivna i rättegångsbalken.