Maj 2016

2016-05-31 Brås ny statistik om lagföringar, intagna och återfall i brott 2015. Flera brottstyper, såsom misshandel, stöld, snatteri och våld mot tjänsteman, uppvisade en något avmattad minskning i antalet lagföringsbeslut, i jämförelse med de senaste årens kraftiga nedgångar. Av samtliga dömda återföll 40 procent i brott inom tre år.

2016-05-31 Frias av hovrätten från handgranatsattack mot polisbuss - DNA-bevis räcker inte.

2016-05-31 I Finland förslag på remiss: korruption ska förebyggas genom att kriminalisera missbruk av inflytande.

2016-05-31 Inget brott när HIV-smittad man hade oskyddade samlag - "försvinnande liten risk".

2016-05-30 HD: Kommunal grundskola inte näringsverksamhet - undgår företagsbot. En elev fastnade i en borrmaskin under en slöjdlektion. Bara slöjdläraren och skolans rektor dömdes till dagsböter för arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada. Mål nr B 5205-14.

2016-05-30 Domstol vägrar pröva tvist – anser att avtalet strider mot ”goda seder”. Målet handlade om skulder som hade sin grund i ett antal avtal som gäldenären hade ingått med statliga representanter för Iran för att sälja olja och leverera olika tekniska produkter till landet och för att tvätta pengar i banker och finansinstitut. Domstolen ansåg att skulden kunde stå i strid med de sanktioner som FN genomfört mot Iran.

2016-05-30 Mordrättegång måste tas om - nämndeman twittrade om bevisning.

2016-05-30 Inget brott att kalla ex-sambo "dum i huvudet" - frias av hovrätten.

2016-05-30 Inget skadestånd för bilprovningens fel - har inget kommersiellt ansvar.

2016-05-29 Försäkringstagaren har inte bevisat båtstöld – går miste om försäkringspengar.

2016-05-27 "Evighetsgäldenärerna" får möjlighet till omstart – ny lag om skuldsanering klubbad. De nya lagarna börjar gälla den 1 november 2016. 

2016-05-27 "Skillnad på frid och sexuell integritet" – RÅ går till HD om smygfilmning.

2016-05-26 Förslag att underlätta avlägsnande av otillåtna bosättningar. Den markägare som vill avlägsna personer från sin mark och ansöker om att få handräckning via Kronofogdemyndigheten möter i dag ett system som är tidskrävande och kostsamt och som kräver att markägaren identifierar samtliga boende för att kunna ta tillvara sin rätt. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2017.

2016-05-26 Ingen dold samäganderätt till hus - trots att maken bekostat renovering.

2016-05-26 Den finska HD: Mannen var köpare till sommarstugefastigheten p.g.a. köpebrevet oavsett makarnas gemensamma köpesförhandlingar, gemensam finansiering och gemensamma bruket. Enligt HD hade hustrun inte visat att makarnas avsikt hade varit att förvärva fastigheten så att den skulle bli gemensam och att mannen i köpet skulle ha handlat för hustruns räkning. Fastigheten ansågs vara endast mannens egendom i avvittring. HD 2016:37.

2016-05-26 Regeringens förslag om att sekretesskydda alla offentliganställdas privata kontaktuppgifter kritiseras av Förvaltningsrätten i Malmö.

2016-05-26 JO: Det fanns inte skäl för JO att rikta någon kritik mot socialnämnden för att handläggaren under en s.k. barnavårdsutredning samtalade med barn i skolan. Beslut Dnr 4225-2014.

2016-05-25 Mamma tog dotter till andra sidan jorden under vårdnadstvist – frias.

2016-05-25 Julian Assange omhäktad i snart sex år – Stockholms TR ansåg att fortsatt häktning i nuläget är förenlig med proportionalitetsprincipen även om den misstänkte har varit omhäktad i snart sex år.

2016-05-25 Arbetsgrupp föreslår att direktivet om en europeisk utredningsorder genomförs i Finland. Avsikten är att effektivisera och försnabba samarbetet mellan medlemsstaterna.

2016-05-24 "Taggar" räcker inte som bevisning - hovrätten river upp klotterdomar.

2016-05-24 Förundersökningen om tagande och givande av muta vid fackförbundet Kommunals uthyrning av en lägenhet till utrikesminister Margot Wallström (S) läggs ner.

2016-05-24 Statens hantering av uppehållstillstånd kan privatiseras - nytt förslag från lagman.

2016-05-23 Kvinna med Aspergers frias från snatteri - uppsåt inte bevisat efter "blockering".

2016-05-20 Överlämnas inte till Rumänien – skulle strida mot mänskliga rättigheterna. Fängelseförhållanden kan strida mot tortyrförbudet.

2016-05-20 Den finska HFD: Det gällde att avgöra om det var möjligt att ur Finland utvisa två tyska medborgare. Ingendera av dem hade någon på arbete, självständig yrkesutövning, arbetssökning eller studier baserad ställning. Familjen hade tytt sig till samhällsförmåner omedelbart när den anlände till Finland och detta hade fortsatt utan avbrott. Familjen kunde anses belasta det finska socialvårdssystemet på det sätt som avses i finska utlänningslagen och rörlighetsdirektiv 2004/38/EG. Besvär över utvisningsbesluten avslogs.

2016-05-20 Omhändertagen och olagligt inlåst p.g.a. LVU begär åtta miljoner för tio års lidande - får bara 44 000 av JK.

2016-05-20 Tillsynsberättelse 2015 från Finlands Advokatförbund. År 2015 avgjorde tillsynsnämnden sammanlagt 628 ärenden, varav 516 var tillsynsärenden och 112 arvodestvister. Av de avgjorda ärendena resulterade 37 procent i en disciplinär påföljd. I 64 % ålades en anmärkning, i 28 % en varning och i 2 % påföljdsavgifter. Sammanfattning på svenska.

2016-05-20 Den finska HD: Smuggling av läkemedel skall tolkas i samband med läkemedelsdirektivet. Åklagaren yrkade att A skulle straffas för smuggling, eftersom A hade beställt från en nätbutik varor som i Finland under gärningstidpunkten var klassificerade som läkemedel. Högsta domstolen ansåg att det av den tolkning av begreppet läkemedel som EU-domstolen hade gjort följde att 3 § läkemedelslagen, som byggde på läkemedelsdirektivet i fråga, skulle tillämpas i enlighet med unionsrätten. Åtalet för smuggling förkastades. HD 2016:35.

2016-05-20 HFV: Två domar i mål om offentlig upphandling. Vid en prövning mot de allmänna principerna för offentlig upphandling har, framförallt med hänsyn till likabehandlingsprincipen, en upphandlande myndighet ansetts ha handlat rätt när den förkastat ett anbud som inte uppfyllt ett obligatoriskt krav (I) och felaktigt när myndigheten godtagit ett anbud med bortseende från ett sådant krav (II). Mål nr 555-15 och mål nr 2691-15.

2016-05-19 Förare för Uber Pop döms för otillåten taxitrafik. Spelade ingen roll att Uber Pop förare trodde körningen var laglig.

2016-05-19 Man spelade in när kvinna erkände lögn om våldtäkt - kvinnan döms till villkorlig dom, 100 dagsböter och 20 000 kronor i skadestånd till mannen. Den anklagade mannen hade gripits, anhållits och suttit frihetsberövad i tre dygn.

2016-05-19 Olagligt att informera rektor om misstänkt narkotikabrott - JO-kritik mot polischef. När får eller skall polisen informera skolan?

2016-05-19 Regeringen föreslår nya bestämmelser om bostadslån och person-till-person-lån i Finland. Syftet är att genomföra ett EU-direktiv som gäller bostadskrediter och sådana konsumentkrediter som har en bostad som säkerhet.

2016-05-19 Vinning av brott kan dömas förverkad till staten i större utsträckning än tidigare i Finland. Genom reformen genomförs EU:s direktiv om frysning och förverkande av hjälpmedel vid och vinning av brott. Särskilt bestämmelserna om förverkandepåföljder som riktar sig mot tredje man skärps. I fortsättningen kan även den till vilken vinning har överförts i syfte att undgå förverkandepåföljd eller skadeståndsskyldighet dömas till en förverkandepåföljd.

2016-05-18 HD: Rätt till skadestånd enligt lagen om offentlig upphandling förutsätter att det föreligger en tillräckligt klar överträdelse av lagen. Det ska då vara fråga om en tydlig och inte bagatellartad avvikelse från de principer som gäller för upphandlingskrav eller från vad som kan anses utgöra en sakligt gjord bedömning av anbud i förhållande till underlaget. Mål nr T 3852-14.

2016-05-18 HD: i offentlig upphandling skadestånd för utebliven vinst har ansetts kunna utgå när ett felaktigt tilldelningsbeslut har fått till följd att upphandlingen avbrutits. Mål nr T 6224-14.

2016-05-18 Nya möjligheter till polisarbete över landsgränserna enligt Prümrådsbeslutet och Atlasrådsbeslutet. Regeringskansliet skickar nu en promemoria på remiss med målet om mer polissamarbete med andra EU-länder.

2016-05-18 AD: En ishockeyspelare blev av Dopingnämnden avstängd från att utföra organiserad idrottsverksamhet under ett år. För den tid som han som arbetstagare kom att vara avstängd - ca två månader - betalade arbetsgivaren varken semesterlön eller lön. AD 2016 nr 37.

2016-05-16 Tiggares barn får inte omhändertas – svensk domstol inte behörig. Istället är det rumänska myndigheter som måste fatta beslutet.

2016-05-17 Nämndemannen skickade beundrarbrev till åklagarens utredare i målet som gällde bland annat grovt bokföringsbrott och grovt bedrägeri - hela rättegången måste tas om.

2016-05-15 Drönare är ingen lek – de här lagarna kan du bryta mot.

2016-05-15 ECLI (European Case Law Identifier) har publicerats. Kommissionens ny enorma sökmotor i Europarätten informerar på 23 språk om de olika rättssystemen och rättslig prövning i EU. Sökmotorn omfattar även fyra miljoner beslut från EU-domstolen, det europeiska patentverket (EPO) och från nationella högsta domstolar på flera språk. Förtjänar ett bokmärke!

2016-05-15 Vill du kolla vem som finns på Panama-listan? ICIJ Offshore Leaks Database har exakt information om 84 offshoreföretag, 201 personer, 34 biträden och förmedlare samt 193 adresser från Sverige. Samma information i mindre skala finns även om Danmark, Finland och Norge. Största delen av arrangemang är förmodligen helt lagliga.

2016-05-13 Justitieministeriet i Finland har tillsatt en kommission för att bereda inrättandet av ett domstolsverk. Domstolsverket ska ha hand om domstolarnas centralförvaltningsuppgifter som för närvarande sköts vid justitieministeriet samt en del av de administrativa uppgifter som i dag sköts i de olika domstolarna.

2016-05-13 Ledningen för det skandalomsusade gruvbolaget Talvivaara har dömts till böter och företaget till 300 000 euros företagsbot för miljöbrott i tingsrätten i Kajana, Finland.

2016-05-13 Klartecken från etiska rådet - nu får poliserna beväpnas med elchockvapen.

2016-05-10 Skatteverket granskar alla svenskar på Panama-listan. För sent för självrättelse: ”I och med att namnet har blivit offentligt har den dörren stängts.”

2016-05-10 Spermadonator blev juridisk far – inte skyddad av svenska lagen av utländsk inseminering. Mamman möjligen hade blivit inseminerad genom mannens sperma på en dansk klinik.

2016-05-10 Med sikte på "gängledare" och organiserad brottslighet - på torsdag klubbas de nya lagarna. Förändringar i bestämmelser om underlåtenhet att förhindra brott, försök, förberedelse, stämpling, gränsdragning till grova brott m.m. skall gälla den 1 juli 2016.

2016-05-09 Skolavslutning i kyrkan ska tillåtas igen - undantag införs i skollagen.

2016-05-09 Panamaeffekt syns i Skatteverkets statistik. Hittills i år har 500 svenskar begärt självrättelser för att förekomma brottsutredningar och straffskatt. I april – samma månad som Panamaavslöjandet – ökade antalet självrättelser med 35 procent.

2016-05-08 Pojkar nätmobbade skolkamrat – döms till böter och skadestånd.

2016-05-05 Tobakslagen ändras – nu omfattas e-cigaretter. Läs om de viktigaste ändringarna fr.o.m. den 20 maj 2016.

2016-05-04 HD: Det ingår inte i ett målsägandebiträdes uppgifter att biträda målsäganden vid överprövning av en åklagares beslut om förundersökning eller åtal. Mål nr Ö 1121-15.

2016-05-04 Eurosedlarna med valören 500 euro kommer inte att ges ut längre efter slutet av 2018. Enligt beslut av Europeiska centralbanken på onsdagen är orsaken att den värdefulla sedeln ofta används av brottslingar. Femhundraeurosedeln är populär bland penningtvättare och terrorister. 200 euro kommer att vara den största valören.

2016-05-02 Ambassadör vann mot polisen om P-bot - HD prövar inte fallet.

2016-05-02 HD läxar upp hovrätten - resning förutsätter inte någon motpart.

2016-05-01 Roamingavgifter sänks avsevärt inom EU. Svenska avgifter minskar med ca 70 %. Europeiska kommissionen sjunker kostnader fr.o.m. den 30 april 2016 enligt följande. Ringa samtal: Din vanliga kostnad + max 0,58 kr/min (max total 2,21 kr). Ta emot samtal: Max 0,13 kr/min. Skicka sms: Din vanliga kostnad + max 0,23 kr/st (max total 0,69 kr). Dataanvändning: Din vanliga kostnad + max 0,58 kr/MB (max total 2,32 kr).