O - Juridisk ordlista i straffrätt

Oaktsamhet, Vårdslöshet. Den som orsakar en skada genom oaktsamhet ska ersätta skadan. Uppstår skadan däremot av en olyckshändelse kan man inte dömas att betala skadestånd. Oaktsamhet är straffbart om så särskilt stadgas, t.ex. vållande till annans död.

Obestånd. När en person eller ett företag är på obestånd kan inte längre skulderna betalas och denna oförmåga är inte enbart tillfällig. När obestånd föreligger kan företaget eller personen riskera att försättas i konkurs.

Objektivitetsprincipen. Principen gäller domstolar och offentlig förvaltning och är inskriven i regeringsformen. Den innebär ett krav på att domstolarna och myndigheterna ska beakta allas likhet inför lagen och vara sakliga och opartiska.

Ocker. Ett brott som består i utnyttjandet av någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning, som står i uppenbart missförhållande till vederlaget (9 kap. 5 § BrB). Som exempel kan nämnas lån med oskäligt hög ränta. Under senare år har vissa SMS-lån uppmärksammats i dessa sammanhang.

Offentlig försvarare. En advokat som utses av rätten och som försvarar en person som är misstänkt för brott. Om den misstänkte är anhållen eller häktad, ska en offentlig försvarare alltid förordnas om den misstänkte begär det. Detsamma gäller för den som är misstänkt för ett brott med en minimipåföljd på sex månaders fängelse. Offentlig försvarare ska också utses i några andra fall. Den tilltalade är i princip skyldig att ersätta staten för kostnaden för offentlig försvarare, om han eller hon döms för brottet. I regel är den tilltalade emellertid inte skyldig att betala mer än vad han eller hon skulle ha fått betala i rättshjälpsavgift vid rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619). Betalningsskyldigheten ska anpassas till den tilltalades ekonomiska förhållanden. Jfr Offentligt biträde, Privat försvarare, Rättshjälp.

Offentlig handling. En handling är offentlig om den är att betrakta som en allmän handling och den inte omfattas av sekretess.

Offentlig plats. Väg- och gatumark, parker, torg, parkeringsplatser, m.m. dit allmänheten har fritt tillträde.

Offentlighetsprincipen. Var och ens rätt till insyn och kontroll av myndigheter, bl.a. rätten att ta del av offentliga handlingar och att delta i förhandlingar i domstol.

Offentligt biträde. Ett juridiskt biträde som hjälper en person i vissa typer av förvaltningsrättsliga mål, d.v.s. i förvaltningsrätt, kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen. Biträdet får ersättning av staten. Offentligt biträde förordnas t.ex. i mål angående avvisning eller utvisning enligt utlänningslagstiftningen och i mål om tvångsvård. Jfr Offentlig försvarare.

Ofredande. Den som exempelvis antastar eller kastar sten på någon, eller på annat sätt beter sig hänsynslöst, gör sig skyldig till ofredande enligt 4 kap. 7 § BrB. Som ofredande räknas också t.ex. telefonterror och mobbning.

Ogillat åtal. Ett ogillat åtal innebär att frågan prövats av en domstol som funnit att bevisningen inte varit tillräcklig för fällande dom eller att den handling som åtalet gäller inte är brottslig.

OHCHR. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter.

OL, Ordningslagen. Ordningslagen (1993:1617) innehåller särskilda föreskrifter om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt föreskrifter om allmän ordning och säkerhet i övrigt dels vid sammankomster och tillställningar, på offentliga platser och vid vissa anläggningar och verksamheter, dels i viss kollektiv persontrafik.

Olaga frihetsberövande. Ett brott som innebär att någon för bort, spärrar in eller på annat sätt berövar en annan person friheten (4 kap. 2 § BrB).

Olaga förföljelse. Med begreppet olaga förföljelse menas att gärningsmannen begår upprepade brottsliga handlingar mot en och samma person och kränker den utsattes integritet (4 kap. 4 b § BrB). De brottsliga handlingarna måste bestå av t.ex. misshandel, olaga tvång, olaga hot, hemfridsbrott, ofredande, sexuellt ofredande, skadegörelse och överträdelse av kontaktförbud.  Olaga förföljelse kallas i dagligt tal för stalkning som är ett bredare begrepp. Jfr Stalkning.

Olaga hot. Ett brott som innebär att någon uppträder hotfullt så att den hotade personen fruktar för sitt eget eller någon annans liv eller säkerhet (4 kap. 5 § BrB).

Olaga tvång. Ett brott som enligt 4 kap. 4 § BrB innebär att någon genom misshandel eller hot tvingar en person att handla på visst sätt (eller låta bli att handla). Olaga tvång kan också vara hot om att, utan egentlig grund, åtala eller att anmäla någon för ett brott.

Olovlig avlyssning. Att i hemlighet utan att själv delta avlyssnar eller spelar in tal i enrum eller samtal mellan andra (5 kap. 9 a § BrB). Samma sak gäller om han avlyssnar eller spelar in förhandlingar vid sammanträde eller annat möte, som allmänheten inte har tillträde till och som han själv icke deltar i. Jfr Kränkande fotografering.

Olovlig identitetsanvändning. Ett nytt brott som innebär att någon utger sig för att vara en annan person genom att olovligen använda den personens identitetsuppgifter och därigenom ger upphov till skada eller olägenhet för honom eller henne. Den nya rubriceringen i 4 kap. 9 d § BrB träder i kraft den 1 juli 2016.

Olovligt brukande. Ett brott som innebär att någon utan lov använder någon annans egendom vilket medför skada eller olägenhet för den personen, t.ex. om man lånat någon annans bil och istället för att lämna tillbaks den på utlovad tid använder den ytterligare en vecka (10 kap. 7 § BrB).

Olovligt förfogande. Ett brott som innebär att någon utan lov använder någon annans egendom som man har hand om, t.ex. säljer något man köpt på avbetalning som man ännu inte har betalat färdigt (10 kap. 4 § BrB).

Omhändertagande. Omhändertagande dels kan avse tillfälligt frihetsberövande av en person som är oförmögen att ta hand om sig själv eller kan utgöra en fara för andra, dels beslag av egendom för att förhindra brottslighet eller som ett resultat av skada. Omhändertagande kan utföras av poliser, skyddsvakter, ordningsvakter och tågpersonal.

Oredlighet mot borgenär. Ett brott mot borgenär som föreligger enligt 11 kap. 1 § BrB bl.a. när en gäldenär på eller är nära obestånd avhänder sig egendom av betydande värde. Brottet sker när en gäldenär ur Sverige för bort egendom eller undandrar eller undanhåller konkursförvaltaren någon tillgång.

Ordningsbot. Ordningsbot är en typ av böter som får utfärdas direkt av bl.a. polis och tulltjänstemän. Om den som fått boten godkänner den så motsvarar det en dom som vunnit laga kraft. Endast brott med penningböter eller normerade böter i straffskalan kan komma ifråga för ordningsbot. Riksåklagaren bestämmer i samråd med rikspolisstyrelsen vilka brottstyper som ska omfattas av ordningsboten. Beloppen är lägst 200 och högst 4 000 kronor, eller gemensamt för flera brott högst 10 000 kronor. Jfr Normerade böter, Penningböter.

Organiserad brottslighet. Eftersom den exakta definitionen av organiserad brottslighet kan variera mellan olika länder, har EU-medlemsstater enats 2008 om en gemensam definition av organiserad brottslighet. Definitionen förutsätter åtminstone samarbete mellan fler än två personer, lång eller obegränsad utsträckning i tiden, misstanke om allvarliga kriminella handlingar samt strävan efter vinning och/eller makt. Därtill kan till definitionen höra t.ex. egna tilldelade uppgifter till var och en, någon form av disciplin och kontroll, verksamhet på internationell nivå, användande av våld eller andra metoder för hot, användande av kommersiella eller affärsmässiga strukturer samt deltagande i penningtvätt.

Osann försäkran. Ett brott som innebär att någon i skriftliga uppgifter som ska ges under ed eller på heder och samvete lämnar osanna uppgifter eller undanhåller sanningen, och att det innebär risk för att bevis kan bedömas på ett felaktigt sätt (15 kap. 10 § BrB).

Osant intygande. Ett brott som innebär att någon i ett intyg eller något annat dokument skriftligt lämnar en osann uppgift om sin egen identitet eller om någon annan. Som osant intygande räknas också att någon upprättar ett falskt dokument om avtal eller liknande (15 kap.11 § BrB).

Oskuldspresumtion. Oskyldighetspresumtion. Avser den grundläggande straffprocessuella rättsprincip som ger den som är misstänkt för ett brott rättigheten att behandlas som oskyldig tills motsatsen har bevisats.

OSL. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) och förordning (2009:641) innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar. Lagen innehåller också bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar.

OSSE. Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE. Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE.