N - Juridisk ordlista i straffrätt

Narkotikabrott. Den som olovligen överlåter narkotika, framställer narkotika, förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte, tar med narkotika som inte är avsedd för eget bruk, bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar narkotika, eller förmedlar kontakter mellan säljare och köpare döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott enligt 1 § NSL. Jfr NSL.

Narkotikabrottskonvention. United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances. Förenta nationernas konvention mot olaglig hantering av narkotika och psykotropiska ämnen. Wien den 20 december 1988.

Ne bis in idem. En processrättslig princip som innebär att samma sak får inte prövas två gånger. Jr Litispendens, Res judicata, Rättskraft.

NFS. Naturvårdsverkets författningssamling. Jfr SFS.

NJA I. Nytt juridiskt arkiv del I. En svensk periodisk skrift. Rättsfall från Högsta domstolen (1874-). Här lämnas uppgift angående alla domar och utslag meddelade av Högsta domstolen. Utförligare referat ges av sådana mål, som kan anses vara av något juridiskt värde, medan däremot beträffande de övriga införs endast kortare notiser. Jfr NJA II.

NJA II. Nytt juridiskt arkiv del II. En svensk periodisk skrift. Avd. 2, Tidskrift för lagstiftning (1876-). Här lämnas redogörelse för nya lagar med utdrag av förarbeten, översikt av de vid riksdagen behandlade lagfrågorna samt uppsatser i juridiska ämnen. Jfr NJA I.

Normerade böter. Normerade böter bestäms enligt en särskild beräkningsgrund, t.ex. vid olovligt fiske efter fartygets motorstyrka. Normerade böter är numera mycket ovanligt. Jfr Böter.

NSL, Narkotikastrafflag. Narkotikastrafflagen (1968:64) hör till så kallad speciallagstiftning. Jfr Narkotikabrott.

Nåd. Regeringen kan genom nåd helt eller delvis befria en person i undantagsfall från straff och andra påföljder, eller byta ut straffet mot en annan påföljd. Svår sjukdom eller andra starkt vägande personliga skäl kan vara orsak till nåd. Jfr Allmän benådning.

Näringsförbud. Enligt lagen (2014:836) om näringsförbud den som har näringsförbud får inte bedriva näringsverksamhet, eller inte heller vara bolagsman i handelsbolag, ledamot i ett aktiebolags styrelse eller teckna firma i något bolag. Domstolen beslutar om näringsförbud och Kronofogden övervakar att det följs. Näringsförbud ges vanligtvis i samband med att någon döms för grova ekonomiska brott men näringsförbud kan också dömas ut till någon som i sin näringsverksamhet grovt åsidosatt sina skyldigheter och inte betalat skatt eller avgifter eller drivit företag som försatts i konkurs.

Näringspenningtvätt. Som näringspenningtvätt straffbeläggs klandervärda risktaganden i näringsverksamhet eller i en verksamhet som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning. Straffbart är att medverka till en åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i penningtvättssyfte. Regeln är subsidiär i förhållande till bestämmelserna om penningtvättsbrott. Jfr Penningtvättsbrott.

Nöd. En s.k. objektiv ansvarsfrihetsgrund enligt 24 kap. 4 § BrB, vilket leder till nödrätt. En gärning som någon begår i nöd utgör inte brott, förutsatt att den inte är oförsvarlig med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt. Exempel på handlande i nöd kan vara att slå sönder ett fönster för att kunna släcka en brand eller att ta någon annans båt för att rädda en person från att drunkna. Jfr Nödvärn.

Nödvärn. I en nödsituation är där tillåtet att använda sig av metoder som i andra lägen är förbjudna, t.ex. att använda visst våld för att försvara sig själv eller någon annan, återta stulen egendom från tjuven på bar gärning, hålla fast en tjuv till dess att polisen kommer, eller försvara sin hemfrid mot den som olovligen trängt in i rum, hus, trädgård eller båt (24 kap. 1 § BrB). Jfr Nöd, Putativt nödvärn.