M - Juridisk ordlista i straffrätt

Mark- och miljödomstol. Mark- och miljödomstolarna är inordnade i fem allmänna domstolarna: Umeå, Östersunds, Nacka, Växjö och Vänersborgs tingsrätt. Jfr MÖD.

MB, Miljöbalk. Miljöbalken (1998:808) 29 kap. tillhör den så kallade specialstraffrätten och sanktionsmedlen för att tillse att de materiella reglerna efterlevs. Regeringen kan också meddela föreskrifter om att en särskild miljösanktionsavgift ska betalas enligt 30 kap. MB. Jfr Miljösanktionsavgift.

Medborgerliga rättigheter, Civila rättigheter. Rättigheter som lagen garanterar en stats alla medborgare. De medborgerliga rättigheterna är mer långtgående än de mänskliga rättigheterna, men omfattar å andra sidan inte alla människor i ett land utan bara dem som är medborgare där. Jfr MR.

Medgivande. Att hålla med eller erkänna. Jfr Bestridande, Erkännande.

Medling (brottmål). Medling är en förhandling som har till syfte att lösa en tvist utan att parterna ska behöva vänta på en dom. Med medling avses att en gärningsman och en målsägande möts inför en medlare för att tala om brottet och följderna av detta. Medling skall ske i bägge parters intresse. Målet skall vara att minska de negativa följderna av brottet. Jfr Medlingslag.

Medlingslag. Lag (2002:445) om medling med anledning av brott gäller medling som anordnas av staten eller av en kommun. Jfr Medling (brottmål).

Medverkan till brott, Medhlälp. Enligt 23 kap. 4 § BrB straffas den, som biträder vid själva utförandet av brottet och detta på sådant sätt, "att gärningen därigenom sker", såsom vore han själv gärningsman. Den medhjälpare åter, som lämnat sitt biträde före brottets utförande eller vars medverkan vid själva brottet varit av mindre väsentlig beskaffenhet, träffas av ett ringare straff.

Mened. Den som är vittne i en rättegång avlägger en vittnesed. Att bryta mot vittneseden, d.v.s. att ljuga eller undanhålla fakta, är att begå mened vilket är ett brott enligt 15 kap. 1 § BrB. Jfr Vittnesed.

MIG, Migrationsöverdomstolen. Migrationsöverdomstolen finns i Kammarrätten i Stockholm.

Migrationsdomstol. Migrationsdomstolarna är en integrerad del av förvaltningsrätterna i Malmö, Göteborg, Luleå och Stockholm. Jfr MIG.

Miljösanktionsavgift. Regeringen kan meddela föreskrifter om att en särskild miljösanktionsavgift ska betalas enligt 30 kap. 1 och 2 § MB. Avgiften ska uppgå till minst 1 000 kronor och högst 1 000 000 kronor. Den ska betalas av den som påbörjar en verksamhet utan tillstånd eller anmälan, åsidosätter villkor eller andra bestämmelser i tillståndet eller åsidosätter andra bestämmelser i MB eller bestämmelser i relevanta EU-förordningar. Jfr MB.

Misshandel. Ett brott som enligt 3 kap. 5 § BrB innebär att någon avsiktligt tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta. Som misshandel räknas också att försätta någon i vanmakt eller liknande tillstånd.

Mord. Den som berövar annan livet kan dömas enligt 3 kap. 1 § BrB för mord till fängelse på 10-18 år eller på livstid. Jfr Dråp.

Mordbrand. Ett brott som innebär enligt 13 kap. 1 § BrB att någon avsiktligt anlägger brand som innebär fara för någon annans liv eller hälsa, eller fara för omfattande förstörelse av någon annans egendom. Jfr Sabotage.

MR, Mänskliga rättigheter. De mänskliga rättigheterna är en del av folkrätten och övrig internationell rätt som preciseras i internationella överenskommelser. Dessa rättigheter reglerar relationen mellan statsmakten och individen och fastställer samtidigt vissa skyldigheter som staten har gentemot individen. De mänskliga rättigheterna anses vara universella, oavsett nationalitet, etnisk tillhörighet, hudfärg, kön, språk, religion, sexuell läggning, politisk uppfattning eller social ställning. Bland dessa överenskommelser kan man skilja mellan konventioner och protokoll, som blir bindande när att staterna uttryckligen förklarar sig bundna av dem, och förklaringar och deklarationer som utgör politiska förpliktelser. Jfr Medborgerliga rättigheter.

MR-kommittén. FN:s kommitté för mänskliga rättigheter, även kallad FN:s människorättskommitté, är ett FN-organ som sammanträder för att med femårsintervall granska rapporter från 162 medlemsstater i FN och deras respekt för konventionen om ICCPR, samt individuella klagomål från de 112 stater som ratificerat det fakultativa protokollet. Jfr ICCPR, MR.

Muntlig bevisning. Muntlig bevisning är t.ex. förhör med vittnen, sakkunniga eller med någon som påstås ha blivit utsatt för brott.

Muntlig förberedelse. Sammanträde som syftar till att förbereda målet inför avgörande och en eventuell huvudförhandling. Under vissa förutsättningar kan ett tvistemål avgöras i anslutning till den muntliga förberedelsen. Muntlig förberedelse förekommer sällan i brottmål.

Muntlighetsprincipen. En av huvudprinciperna inom processrätten som innebär att allt processmaterial ska läggas fram muntligen vid huvudförhandling i domstol.

Mutbrott. Givande av muta (tidigare bestickning) är enligt 10 kap. 5 b § BrB ett brott som innebär lämnande av gåva eller löfte om gåva till person med tjänsteutövning hos företag, organisation eller myndighet, för att tillskansa sig ekonomiska eller andra fördelar. Den som mottar gåvan straffas för tagande av muta enligt 10 kap. 5 a § BrB.

Människohandel, Trafficking. Främst handlar människohandel enligt 4 kap. 1 a § BrB om tvångsarbete i prostitution, hushållsarbete eller fabriker, men kan även handla om annan exploatering genom erbjudanden av bättre förhållanden. Huruvida någon ger sitt samtycke till detta är irrelevant om dessa kriterier uppfylls. All form av rekrytering, transportering, överförande, husering eller mottagande av barn i exploateringssyfte räknas som trafficking oavsett hur det går tillväga eller om tvång är inblandat.

Människorov. Ett brott som innebär enligt 4 kap. 1 § BrB att någon bortför eller spärrar in en annan person med avsikt att skada personen, utöva utpressning eller liknande. I vardagligt tal benämns människorov ofta kidnappning. Straffet är fängelse i mellan 4 och 18 år, eller livstid.

Människosmuggling. Människosmuggling betyder enligt 20 kap. utlänningslagen (2005:176) att någon uppsåtligen hjälper en utlänning att olovligen komma in i eller passera genom Sverige, medlemsstat i EU eller Island, Norge eller Schweiz. Ideell verksamhet som endast syftar till att hjälpa någon till Sverige för att söka asyl eller annat uppehållstillstånd kan vara straffri enligt ”humanitära undantaget”.

Mål. Benämning på det åtal eller den tvist som är föremål för rättegång vid en domstol.

Målsägande. Den som har blivit utsatt för ett brott eller som lidit skada av ett brott. Jfr Sakägare.

Målsägandebiträde. Målsägandebiträdets uppgift är att ta tillvara målsägandens intressen och vara till stöd under förundersökning och rättegång samt att eventuellt hjälpa till att yrka om ersättning/skadestånd. Målsägandebiträde förordnas av domstol vid vissa grövre brott, t.ex. vålds- och sexualbrott eller om det av någon annan anledning finns ett särskilt starkt behov av biträde.

MÖD, Mark- och miljööverdomstolen. Mark- och miljööverdomstolen är Svea hovrätt, avdelning 6. Jfr Mark- och miljödomstol.