K - Juridisk ordlista i straffrätt

Kameraövervakning. Kameraövervakning är att övervaka platser med hjälp av övervakningskameror. Sverige har länge haft en internationellt sett sträng kameraövervakningslag (2013:460). Som huvudregel krävs det tillstånd från länsstyrelsen för att få sätta upp en övervakningskamera. Övervakning av det egna hemmet regleras inte av kameraövervakningslagen. Den som sätter upp en övervakningskamera ska som huvudregel informera om detta med skyltning. Hemlig kameraövervakning som används av brottsbekämpande myndigheter klassas som ett hemligt tvångsmedel.

Kausalitet. Kausalitet, eller orsakssamband, innebär en form av nödvändighet i relationen mellan empiriska fenomen (ting eller händelser). Om kausalitet råder mellan två fenomen, kallas det ena orsak och det andra verkan. Om en skada sker på grund av en persons gärning medför det i allmänhet att personen blir straffrättsligt ansvarig och skadeståndsrättsligt skyldig till den, d.v.s. döms för t.ex. vållande av kroppskada och är skyldig att ersätta den inträffade skadan. Jfr conditio sine qua non.

KFM, Kronofogdemyndigheten. Har till uppgift att tillse bl.a. att obetalda skulder blir betalda.

KkL, Körkortslag. Körkortslagen (1998:488) reglerar bl.a. körkortsingripande genom återkallelse av körkortet, genom varning eller genom att körkortsinnehavet förenas med villkor om alkolås.

Klagan över domvilla. Överklagande av en dom på grund av grovt rättegångsfel.

Klagande. Den som överklagar en domstols beslut till högre instans.

Kollusionsfara. Risk för att en misstänkt undanröjer bevis eller på annat sätt förstör en brottsutredning. Kollusionsfara är grund för häktning.

Koncentrationsprincipen. Med denna processuella princip avses att handläggningen av ett mål skall ske i ett sammanhang, utan avbrott.

KonkL, Konkurslag. Konkurslagen (1987:672) reglerar konkurser.

Kontaktförbud. Om det finns risk att en viss person kommer att begå brott mot, trakassera eller följa efter någon annan, kan den personen få kontaktförbud. Ett sådant beslut fattas av åklagare.

Kontraktsvård. En särskild form av skyddstillsyn som innebär att den dömde, om brottsligheten kan relateras till missbruk, får behandling istället för fängelse. Den dömde skriver under ett kontrakt där han förklarar sig villig att genomgå behandlingen. Om den dömde avbryter behandlingen rapporteras det till åklagaren. Domen kan då ändras till fängelse. Jfr Skyddstillsyn.

Kontrollavgift. På privatägd mark (tomtmark) kallas avgiften för felparkering för kontrollavgift enligt lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering. Vanligtvis har markägaren överlåtit kontrollen åt ett parkeringsbolag. Kontrollavgiften får vara samma som, eller lägre än, den som kommunen tar ut som felparkeringsavgift för en liknande förseelse. Jfr Felparkeringsavgift.

Koppleri. Straffbar verksamhet att främja eller förmedla prostitution (6 kap. 12 § BrB). Jfr Hallick.

Korsförhör. En förhörsmetod (av vittnen) som innebär att parterna växelvis förhör vittnet. Korsförhöret inleds med huvudförhör och fortsätts med motförhör och eventuellt återförhör.

Kredit. Kredit (fr. crédit, tro på) innebär en överlåtelse av förfoganderätten till en penningsumma (penningkredit) eller fungibla varor (varukredit) på viss tid. Lån, avbetalningsköp och uppskov med betalning är exempel på olika slags krediter. Uttrycket ”debet och kredit” betyder inkomster och utgifter (tillgångar och skulder). Att man har kredit kan dessutom innebära att man på grund av sin betalningsförmåga anses kreditvärdig, och på grund av detta kan få låna pengar. Jfr Debet.

Krigsförbrytelse. Brott mot krigets lagar är straffbart enligt internationell rätt. Straff kan utdömas av internationella rättsorgan som Internationella brottmålsdomstolen men även i Sverige. Svenska bestämmelser finns i lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Jfr Brott mot mänskligheten, Folkmord, ICC (straffrätt), ICTR, ICTY, Terroristbrott.

Kriminalvården. Den myndighet som ansvarar för att straff i fängelse och frivård verkställs samt för verksamheten vid landets häkten.

Kroppsbesiktning. Med kroppsbesiktning avses undersökning av människokroppens yttre och inre samt tagande av prov från människokroppen och undersökning av sådana prov. Kroppsbesiktning kan även ske genom tagande av salivprov. Jfr Kroppsvisitation, Utandningsprov.

Kroppsvisitation. Undersökning av en misstänkt persons kläder och av vad han har på sig eller med sig. Kroppsvisitation får utföras av polisen eller tullen vid misstanke om brott som kan leda till fängelse. Jfr Kroppsbesiktning.

Kränkande fotografering. Ett brott enligt 6 kap. 6 a § BrB. Fotograferingen måste ha skett olovligen d.v.s. utan samtycke. Den ska även ha varit hemlig och skett i ett privat utrymme, t.ex. i hemmet, omklädningsrum eller toalett. Jfr Olovlig avlyssning.

Kränkning. Allvarlig kränkning (lidande) genom angrepp mot person, frihet, frid eller ära, t.ex. vid misshandel, rån och sexualbrott.

KU, Konstitutionsutskottet. Den viktigaste av riksdagens utskott. Konstitutionsutskottet arbetar med författningsfrågor, tryck- och yttrandefrihetsfrågor, offentlighet och sekretess i domstolsavgöranden, m.m.

Kvarstad (brottmål). Kvarstad i brottmål betyder enligt 26 kap. RB att om det kan antas att den misstänkte undandrar sig att betala böter eller företagsbot eller skadestånd till målsägande, som kan antas komma att på grund av brottet ådömas honom, får domstolen förordna om kvarstad på så mycket av hans egendom att fordringen kan antas bli täckt vid utmätning. Kvarstad får beslutas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär. Jfr Förvar, Penningbeslag.

Kärande. För att tingsrätten ska pröva en tvist krävs att en ansökan om stämning ges in. Den som ansöker om stämning och på så sätt väcker talan i domstolen kallas kärande. Den som ansökan riktas mot och som blir kärandens motpart i domstolen kallas svarande.

Körförbud. Körförbud innebär generellt att ett motorfordon inte får framföras på allmän väg. Jfr Återkallelse av körkort.