J - Juridisk ordlista i straffrätt

Jakträtt. Rätt att jaga på den egna fastighetens mark eller på jaktvårdsområde. Om markägaren själv inte jagar eller är en juridisk person, t.ex. ett skogsbolag kan jakträtten upplåtas mot betalning åt annan person eller en jaktklubb. Jfr Avtäkt, Fiskerätt, Viltvårdsområde.

JK, Justitiekanslern. Riksdagens högste ombudsman, en myndighet som har till syfte att kontrollera att andra myndigheter efterlever Sveriges lagar och andra författningar. I jämförelse till justitieombudsmannen har justitiekanslern en mer övergripande tillsyn som främst är inriktad på att upptäcka systematiska fel i den offentliga verksamheten. Jfr JO.

JO, Justitieombudsmännen. Justitieombudsmannaämbetet har till funktion att skydda den enskilde mot myndighetsövergrepp och förhindra maktmissbruk av tjänstemän. Till Riksdagens ombudsmän skriver allmänheten för att klaga på hur de blivit behandlade av myndigheter och dess befattningshavare, vilket är ämbetets huvudsakliga arbetsområde. Jfr JK.

Ju, Justitiedepartementet. Det departement inom det svenska regeringskansliet som ansvarar för frågor om bland annat rättsväsendet inklusive polisväsendet, brottsbekämpande, kriminalvård, krisberedskap och frågor som rör migration och asyl. Departementet ansvarar även för lagstiftningen inom områdena för statsrätten, den allmänna förvaltningsrätten, processrätten, civilrätten samt straffrätten.

Judex debet judicare secundum allegata. Domaren ska döma i överensstämmelse med åberopade fakta, domen får inte grundas på andra rättsfakta än de som part åberopat i processen.

Judicium. Domstol, process, dom, utslag, omdöme, bedömning, avgörande. En gammal beskrivning av flera fenomen.

Jura novit curia. "Domstolen känner lagen” (latin). Principen innebär att en part inför domstolen inte behöver visa hur rättsreglerna ska tillämpas; det anses domstolen veta. Principen innebär också att domstolen kan lägga en rättsregel till grund för sitt avgörande, även om ingen av parterna har åberopat den och till och med om båda parterna motsätter sig detta.

Juridik. Juridik är läran om rättsreglernas tolkning och tillämpning. Den som yrkesmässigt arbetar med juridik kallas jurist. Det vetenskapliga studiet av juridik kallas rättsvetenskap. Rätten består av ett flertal rättskällor, såsom statuter (skriven rätt), rättspraxis, förarbeten, doktrin och i vissa fall även sedvänja. Med ett gemensamt namn brukar de olika reglerna kallas normer. Jfr Jurisprudens.

Juridisk person. En sammanslutning av personer, t.ex. ett bolag, en myndighet, en förening eller liknande. Enskild firma är inte en juridisk person. Jfr Enskild firma.

Juridiskt biträde. Kan vara en juristutbildad person, t.ex. en advokat, som har till uppgift att stödja någon i juridiska frågor. Exempel på juridiska biträden är försvarsadvokaten till den åtalade (offentlig eller privat försvarare) och målsägandebiträdet som stödjer målsägande. Kravet på biträdet är att denne är lämplig som ombud.

Jurisdiktion. Rättsförvaltningsområde, begreppet kan även stå för behörighet att utöva rättsskipning inom ett visst område.

Jurisprudens. Jurisprudens (lat. jurisprudentia), betecknar, särskilt i fråga om andra länder än Sverige, den rättsvetenskap som ligger till grund för och kommer till uttryck i domstolarnas lagtillämpning. I Sverige sker däremot lagtillämpningen ofta oberoende av rättsvetenskapen och betecknas därför riktigare som endast rättspraxis. Jfr Juridik.

Jurist. Ett samlingsnamn för alla som tagit en juristexamen. Jurister arbetar vanligast inom advokatbyråer och juridiska byråer, övrig privat sektor, rättsväsendet, högskolor och universitet, övrig offentlig förvaltning och internationellt arbete. Det finns idag cirka 35 000 yrkesverksamma jurister i Sverige. 58 % av juristerna är verksamma i privat sektor och 36 % är verksamma i statlig sektor, endast 6 % arbetar inom kommunal sektor.

Justering (åtal). Tillåten ändring av åtal. Ny omständighet kan exempelvis medföra justering, annars är huvudregeln att väckt åtal inte får ändras.

Justitiemord. Fällande dom eller avrättning av oskyldig. Jfr Favor defensionis, In dubio pro mitius, In dubio pro reo, Oskuldspresumption.

JuU, Justitieutskottet. Motorn i riksdagsarbetet är de 15 utskotten. Det är där ledamöterna förbereder besluten. Justitieutskottet arbetar med straffrättsliga frågor, polisfrågor och förstärkt rättssäkerhet och effektivitet i förundersökningsförfarandet.

Jämkning (skadestånd). Skadeståndsskyldigheten sätts ned efter skälighetsbedömning om den är oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomi.

Jäv. Partiskhet eller risk för partiskhet, som gör någon olämplig att uppträda i en viss egenskap, t.ex. som domare eller vittne. Jäv kan bland annat förekomma om en domare är släkt med en av parterna i en rättegång eller har ett eget intresse i saken.