H - Juridisk ordlista i straffrätt

Hallick, Sutenör. En person som bedriver koppleri, d.v.s. som utnyttjar prostituerade ekonomiskt. Jfr Koppleri.

Handräckning. Summarisk process som kan genomföras i form av vanlig handräckning och särskild handräckning. Socialtjänsten kan begära handräckning av Polismyndigheten för att verkställa ett beslut om vård eller omhändertagande enligt LVU 43 §. Jfr LVU.

Hatbrott. Ett samlingsnamn på flera olika brott där motivet kan härledas till hat eller fördomar mot en identifierbar grupp som bottnar i bristande respekt för mänskliga rättigheter och människors lika värde. Straffskärpningsregeln i 29 kap. 2 § 7 p. BrB aktualiseras och ger gärningsmannen vid ett hatbrott strängare straff än han hade fått om motivet inte varit hat mot en viss grupp. Jfr Försvårande omständigheter.

HD, Högsta domstolen. Högsta domstolen är sista instans i tvistemål, brottmål och ärenden som har avgjorts av hovrätt. Högsta instans i förvaltningsmål är däremot Högsta förvaltningsdomstolen. Jfr Prövningstillstånd.

Hemfridsbrott. Att olovligen ta sig in i annans bostad eller att kvarstanna där, trots uppmaning att lämna denna (4 kap. 6 § BrB). Enligt svensk lag skyddas bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg.

Hemlig rumsavlyssning, Buggning. Tillåtet i Sverige vid förundersökning om brott under förutsättning att det rör vissa som grova bedömda brott, allt enligt lagen (2007:978) om hemlig rumsavlyssning.

Hemlig teleavlyssning, Hemlig telekontroll. Telefonsamtal eller meddelanden i hemlighet avlyssnas eller tas upp genom ett tekniskt hjälpmedel för återgivning av innehållet i meddelandet. Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation får användas vid förundersökning angående allvarliga brott.

Hemlig teleövervakning. Uppgifter inhämtas i hemlighet om telemeddelanden som har expedierats eller beställts från en viss teleadress. Det kan också vara att sådana meddelanden hindras från att nå fram. Detta får användas vid förundersökning angående allvarliga brott. Jfr FRA-lagen.

Hets mot folkgrupp. Att offentligt sprida uttalanden som hotar eller är nedsättande om en grupp av personer, med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning (16 kap. 8 § BrB).

Horisontell direkt effekt. En unionsrättslig regel som ger upphov till rättigheter och skyldigheter mellan enskilda personer och är direkt tillämplig.

HovR, Hovrätten. Det finns sex hovrätter i landet; Svea hovrätt i Stockholm, Göta hovrätt i Jönköping, Hovrätten över Skåne och Blekinge i Malmö, Hovrätten för Västra Sverige i Göteborg, Hovrätten för Nedre Norrland i Sundsvall och Hovrätten för Övre Norrland i Umeå. Jfr Prövningstillstånd.

Husrannsakan. En undersökning som görs för att söka efter föremål som kan ha betydelse som bevis, eller för att söka efter någon som skall gripas, anhållas eller häktas. Beslut om husrannsakan fattas vanligen av förundersökningsledaren, d.v.s. av åklagare eller av polis, eller av domstolen.

Häkte. Häkteslag (2010:611) och häktesförordning (2010:2011) innehåller bestämmelser om verkställighet av beslut om häktning och vissa andra tillfälliga frihetsberövanden i häkte eller i annan förvaringslokal.

Häktning. Häktning är ett frihetsberövande som beslutas av domstolen på begäran av åklagaren. Den som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott som kan ge fängelse i minst ett år får häktas, om det finns risk att han avviker, undanröjer bevis eller fortsätter sin brottsliga verksamhet. Den som är skäligen misstänkt får häktas om det är synnerligen viktigt i avvaktan på ytterligare utredning. Häktning får inte ske om det kan antas vara uppenbart att straffet stannar vid böter. Jfr Anhållande, Gripande.

Häktningsframställan. När någon gripits ska åklagaren göra en häktningsframställan, begäran om häktning, till domstolen senast tredje dagen efter anhållandet. Jfr Häktning.

Häktningsförhandling. En domstolsförhandling som ska hållas utan dröjsmål och aldrig senare än fyra dagar efter att en misstänkt person har gripits. Jfr Häktning.

Häleri. Häleri är en sammanfattande benämning på olika slag av hantering av egendom som någon annan person kommit åt genom ett brott, t.ex. då man gömmer eller säljer stulet gods (9 kap. 6 § BrB).

Hämtning. Polisen kan under vissa förutsättningar hämta en person med tvång, t.ex. till förhör och rättegångsförhandling.

Högmålsbrott. Brott enligt 18 kap. BrB mot rikets inre säkerhet - exempelvis uppror och brott mot medborgerlig frihet.