G - Juridisk ordlista i straffrätt

Gemensamt straff. Ifall flera brott begåtts skall ett gemensamt straff utdömas för de olika brotten då de hanteras vid en gemensam rättegång, men det finns undantag från denna princip. Jfr Brottskonkurrens.

Generaladvokat vid EU-domstolen. Generaladvokater vid EU-domstolen är elva tjänstemän som har till uppgift att helt opartiskt och oavhängigt avge juridiska yttranden, så kallade förslag till avgörande, när domstolen så beslutar. Dessa förslag till avgöranden är inte bindande för domstolen, men i praktiken går domarna efter förslaget till avgörande i 50–60 procent av målen. Jfr EU-domstolen.

Generalexekution. Gäldenärens samtliga tillgångar tas i anspråk för borgenärernas räkning, d.v.s. konkurs.

Generalfullmakt. En obegränsad fullmakt, med andra ord en fullmakt utan inskränkningar. En generalfullmakt ger således befogenhet att vidta alla åtgärder som den som ställer ut fullmakten själv får göra. Jfr Fullmakt.

Generalklausul. En lagregel som är allmänt hållen för att kunna täcka in förhållanden som är svåra att förutse av lagstiftaren men som kan betraktas som olagliga enligt lagens anda. Den ger domstolarna en viss frihet att döma utifrån det enskilda fallet. Generalklausul finns t.ex. i skattelagstiftningen i avsnittet om skatteflykt och i avtalslagen om avtalsbestämmelser som är uppenbarligen orimliga eller oskäliga.

God advokatsed. Hur en advokat ska uppträda och utföra sina uppdrag m.m. Vägledande regler för detta har utfärdats av Sveriges advokatsamfund. Den advokat som överträder reglerna riskerar en erinran, varning eller att förlora sitt medlemskap och tillika rätten att kalla sig själv för advokat. Jfr Advokat, Advokatmonopol, Advokattvång.

God man. Förekommer i olika sammanhang för att bevaka någons rätt, hjälpa den som inte själv kan sköta sina angelägenheter m.m. God man kan till exempel förordnas för att företräda en omyndig eller någon som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. God man förordnas i regel av överförmyndaren men även av allmän domstol. Jfr Förvaltare.

God redovisningssed. Rättslig standard med generell giltighet, överordnad andra redovisningsbestämmelser i lagstiftningen. God redovisningssed ska således alltid beaktas och enskilda bestämmelser tolkas utifrån detta. Vad som är god redovisningssed kan variera mellan olika branscher och beroende på företagens storlek. Om rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte kan i huvudsak bedömas med ledning av bokföringen, döms den bokföringsskyldige för bokföringsbrott. Jfr Bokföringsbrott.

God revisorssed. En uppförandekod för revisorer. En revisor skall vid sitt arbete iaktta god revisionssed som definierar hur en revision rent tekniskt ska genomföras, men också god revisorssed som definierar revisorns förhållningssätt till sitt uppdrag, sin uppdragsgivare och sin yrkesroll. God revisorssed vilar på tre grundpelare: Oberoende, tystnadsplikt och kompetens.

God tro. Rättshandling som företas med normal aktsamhet och utan att den som företar denna känner till eller borde känna till att en felaktighet föreligger.

God yrkessed. Den nivå av fackmässighet och aktsamhet som en näringsidkare skäligen kan förväntas visa gentemot konsumenter, motsvarande hederlig marknadspraxis och den allmänna principen om god tro i näringsidkarens bransch.

Godkänd revisor. Godkänd revisor är en titel som utfärdas av Revisorsnämnden till person som utövar revisionsverksamhet yrkesmässigt, har den utbildning och erfarenhet som behövs för revisionsverksamhet, har avlagt Revisorsexamen efter avklarat prov som konstrueras av Revisorsnämnden, är redbar och i övrigt lämplig, m.m.

Gripande. Gripande innebär att en person som är misstänkt för brott omedelbart tas om hand, vilket görs av polisen. Det får ske när polisen inte kan eller hinner vänta på att åklagaren ska fatta beslut om anhållande. Även en enskild person får gripa en person som är efterlyst, eller som har begått ett brott som kan ge fängelse och som påträffas på bar gärning eller flyende fot. Den gripna personen ska då snarast överlämnas till polisen. Jfr Anhållande, Häktning.

Grundlagarna. Sveriges statsförfattning (konstitution), vilket består av regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och successionsordningen.

Gäldenärsbrott. Brott mot borgenärer. Jfr Oredlighet mot borgenär.

Gärningsman. Den som har begått ett brott, oavsett kön.