F - Juridisk ordlista i straffrätt

Faktisk villfarelse. Felaktig uppfattning om rent faktiska omständigheter, en villfarelse som inte rör det rättsliga i sammanhanget. Exempelvis när någon misstar en rock för sin egen - vilket inte är brottsligt då det saknas uppsåt.

Fakultativ regel. Regel som inte är tvingande för domstolen.

Falsifikation. Förfalskning, gäller särskilt om skrift.

Falsk angivelse. Om man anger en person för ett brott som kan leda till åtal, trots att man vet att personen är oskyldig, kan man dömas för falsk angivelse (15 kap. 6 § BrB). Att lämna osanna uppgifter om en annan person till polis, åklagare eller någon annan myndighet.

Falskt åtal. Att medvetet väcka åtal mot en person i avsikt att få personen fälld, trots att han är oskyldig (15 kap. 5 § BrB). Den som i andra fall väcker åtal utan tillräckliga skäl kan dömas för obefogat åtal.

Fara. En objektivt fastställbar större eller mindre sannolikhet eller risk för att en skada ska bli en följd av en viss handling. Fara delas i sin tur in i abstrakt och konkret fara.

Faredelikt. Brott som innefattar fara för en skadlig effekt.

Fatalier. Fatalietid, i lag bestämd tid att fullgöra något.

FATF, Financial Action Task Force. Ett mellanstatligt organ som bekämpar penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen. FATF har antagit 40 rekommendationer med krav på finansiella företag att vidta åtgärder. Genom återkommande utvärderingar kontrollerar FATF att medlemmarna följer rekommendationer och publicerar kontinuerligt uttalanden om länder med hög risk för penningtvätt. Jfr Penningtvättsbrott.

Favor defensionis. ”Till fördel för den tilltalade” (latin). En processrättslig princip som säger att den tilltalade i ett brottmål skall ha en mer fördelaktig ställning än åklagaren. Principen består ar flera andra principer. Jfr Bevisbörda, In dubio mitius, In dubio pro reo, Oskuldspresumption, Självinkriminering.

Felparkeringsavgift. En avgift som en fordonsägare kan bli skyldig att betala, enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift, om någon har stannat eller parkerat fel med fordonet på kommunal mark. Jfr Kontrollavgift.

FN, Förenta nationerna. Internationell freds- och säkerhetsorganisation för mellanfolklig samverkan. Sverige blev medlem år 1946.

Fides. Förtroende, tillförlitlighet, trohet.

Firma. Den benämning under vilken näringsidkare driver sin verksamhet. Jfr Enskild firma.

Firmateckning. Den eller de personer som med bindande verkan representerar ett företag. En firmatecknare är alltså en person som har fått rätt att företräda bolaget och ingå dess avtal.

Firmateckningsrätt. Rätt att företräda ett bolag och teckna dess firma. Styrelsen har denna rätt, men även andra firmatecknare kan emellertid anges vid bolagsregistreringen.

Fiskerätt. I Sverige gäller dels enskild, dels allmän fiskerätt. Med enskild fiskerätt avses fisket i vatten som tillhör en enskild markägare, där endast den som äger marken har fiskerätten. I allmänt vatten, vatten som staten äger, får dock alla fiska för privat bruk, som fritidsfiske, med handredskap. Fiskekort är ett tillstånd att sportfiska i ett visst vatten under vissa villkor. Jfr Avtäkt, Jakträtt.

Flyktfara. Risk för att den misstänkte undandrar sig lagföring och straff. Häktning kan ske på grund av flyktfara, i bevissäkrande syfte.

Flykting. Utlänning som befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att han eller hon känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till viss samhällsgrupp, och som inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd. Även en statslös är flykting om denne av ovan nämnda skäl befinner sig utanför det land där han eller hon tidigare har haft sin vanliga vistelseort och inte kan, eller på grund av fruktan inte vill, återvända dit.

Folkmord. Folkmord, även kallat genocid, är avsiktliga och systematiska handlingar i syfte att helt eller delvis förinta en etnisk, religiös eller nationell grupp. Brottsrubriceringen folkmord togs i bruk inför Nürnbergprocessen i följderna av det andra världskriget. Svenska bestämmelser finns i lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Jfr Brott mot mänskligheten, ICC (straffrätt), ICTR, ICTY, Krigsförbrytelse, Terroristbrott. 

Folkrätt. Regler angående förhållandet mellan stater. Folkrätten består av sedvanerätt, vilket är bindande oavsett samtycke, och traktat som binder dess avtalsparter.

Force majeure. En händelse som inte har kunnat förutses eller förhindras. En sådan händelse kan befria en avtalspart från att behöva fullgöra sin prestation.

Fordran. Rätt att erhålla viss prestation av någon annan, antingen pengar eller en tjänst eller vara.

Fordringsägare. Borgenär, den som har rätt att erhålla viss prestation från en annan.

Forum. Behörig domstol i visst mål eller vissa typer av mål.

Forum delicti commissi. Domstolen på den ort där brottet förövats.

Forum domicili. Domstolen på den ort där svaranden har sitt hemvist.

Forum generale. Allmänt forum, den domstol som är rätt forum när inga specialregler anger annat. I tvistemål är det forum domicili och i brottmål är det forum delicti commissi.

Fotboja. Intensivövervakning med elektronisk kontroll är ett alternativt sätt att avtjäna högst sex månaders fängelsestraff. Den dömde övervakas dygnet runt med hjälp av en sändare (fotboja) som sätts runt foten. Den dömde avtjänar hela eller delar av straffet i hemmet och får bara vistas utanför bostaden på särskilt angivna tider och för vissa bestämda ändamål, som till exempel arbete. Jfr Fängelse.

FRA-lagen. FRA-lagen är den informella benämningen på en rad lagändringar som trädde i kraft samtidigt med lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet 2009. FRA (försvarets radioanstalt) har rätt att driva signalspaning på kabelburen trafik inom Sveriges gränser, vilket bl.a. innefattar telefon- samt en stor del av Internettrafiken. Tillstånd för signalspaning ska prövas av domstol. FRA ska enbart få tillgång till de "trafikstråk" som domstolen bestämmer. FRA får endast bedriva signalspaning på beställning av Regeringen, Regeringskansliet och Försvarsmakten p.g.a. internationell terrorism, allvarliga yttre hot mot t.ex. it-trafiken, konflikter utomlands av särskilt betydelse för Sverige m.m. Jfr Hemlig teleövervakning.

Franchising. Avtal mellan ett företag (franchisegivaren) och ett annat företag (franchisetagaren) att den senare mot avgift får sälja den förres produkter i dennes namn, samt använda dennes varumärke, affärsidé m.m.

Fri bevisföring. Alla slags bevis får användas utom de som av särskilda skäl kan vara undantagna, exempelvis måste hänsyn tas till tystnadsplikter.

Fri bevisprövning. Den princip som gäller i svensk processrätt. Parterna i en rättegång får åberopa all bevisning som de kan få fram (så kallad fri bevisföring) och att värdet av bevisningen prövas fritt av domstolen (fri bevisvärdering). I vissa andra länder, framför allt Storbritannien och USA, finns regler om vilken bevisning som är tillåten respektive otillåten.

Fri bevisvärdering. Domaren bestämmer värdet av bevisningen.

Frihetsberövande. Att beröva någon frihet, t.ex. genom anhållande, häktning och fängelse. Den som utan lagstöd för bort, spärrar in, eller på något annat sätt berövar en person friheten gör sig skyldig till olaga frihetsberövande.

Frivård. Kriminalvård utanför anstalt. Frivård omfattar den som dömts till skyddstillsyn eller fått villkorlig dom. Även straffade som blivit villkorligt frigivna omfattas av frivården.

Frivårdsmyndighet. Myndighet som har ett övergripande ansvar för personundersöknings- och övervakningsverksamheten inom ett frivårdsdistrikt. Ska bistå intagna vid häkten och fängelser, förordna övervakare och stödja dessa samt besluta om övervakning ska ordnas för den som fått villkorlig frigivning.

Frysningsbeslut. Frysning är en ny typ av säkringsåtgärd som kan användas för att säkerställa förverkande genom lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut (frysningslagen). Med svenskt frysningsbeslut avses dels beslut om kvarstad i brottmål, dels beslut om beslag för att säkra antingen bevismaterial eller förverkande. Jfr Beslag, Förverkande, Kvarstad (brottmål), Penningbeslag.

Frågerätt. Domarens rätt att vid sin processledning i ett mål rikta frågor till parterna, för att klargöra deras ståndpunkter.

FU-begränsning. Förundersökningsbegränsning. Innebär att brottsutredningar i vissa fall kan begränsas till de mest väsentliga delarna för att få en snabb och effektiv lagföring.

Fullmakt. Förklaring av huvudmannen, fullmaktsgivaren, att den person som representerar personen, fullmaktshavaren, får med bindande verkan agera på ett visst sätt gentemot tredje man.

Fullmaktsgivare. Huvudman som ger någon fullmakt att representera huvudmannen på visst sätt gentemot tredje man.

Fullmaktshavare. Även kallat fullmäktig, den som får fullmakt att representera någon annan på ett visst sätt gentemot tredje man.

Fullständig kroppsbesiktning. Undersökning av kroppens håligheter. En sådan får bara genomföras efter beslut av polis eller åklagare.

FäL. Fängelselag (2010:610).

Fängelse. Ett fängelsestraff är normalt tidsbestämt till lägst 14 dagar och högst 18 år. Maximistraffet varierar beroende på hur allvarligt brottet är. Normalt friges den dömde efter det att två tredjedelar av strafftiden är avtjänad. Fängelse kan också utdömas på livstid, men det gäller enbart de allra allvarligaste brotten, framförallt mord. När 18 år har avtjänats kan livstidsstraffet omvandlas till ett tidsbestämt straff. Jfr Fotboja, Livstidsstraff, Villkorlig frigivning. 

För kännedom. I vissa fall skickar domstolen över handlingar för kännedom. Det innebär att domstolen informerar om något, men inte ställer något krav på svar. Jfr Föreläggande.

Förarbeten. De utredningar och lagtextförslag, med kommentarer och motiveringar, som ligger till grund för en lag. Till förarbeten hör bl.a. de utredningsbetänkanden, propositioner och utskottsbetänkanden som tas fram innan riksdagen beslutar om en ny lag. Förarbetena ger tillsammans en utförlig bakgrund till lagens tillkomst. Det finns inte förarbeten till alla lagar. En ny lag som bara består av ändringar av en tidigare lag har oftast inga förarbeten. Jfr JuU, KU, Lagrådet, SOU, TU, Utskott.

Förberedelse till brott. Att med uppsåt utföra eller främja brott, lämna eller motta pengar eller annat som vederlag för brottet, anskaffa eller ta annan befattning med hjälpmedel av olika slag för att utföra brottet o.s.v. Förberedelse till brottet är straffbart enbart om det är kriminaliserat såsom t.ex. förberedelse till våldtäkt, stöld, rån, bedrägeri, mordbrand, m.fl. är straffbart. Jfr Försök till brott.

Fördragskonform regeltolkning. Presumtion om normharmoni i Europarätt. Vid tillämpning av nationella regler presumeras således dessa att vara i harmoni med aktuella traktat.

Föreläggande. Ett föreläggande är ett krav från domstolen. Man kan till exempel föreläggas att yttra sig över något, vilket innebär att man ska lämna ett yttrande till domstolen.

Företagsbot. Som komplement och alternativ till att en fysisk person inom ett företag ställs till ansvar för ett brott kan också företaget som juridisk person dömas att betala företagsbot.

Företagsspioneri. Att olovligen bereda sig tillgång till en företagshemlighet. Såväl en utomstående som en anställd kan göra sig skyldig till företagsspioneri genom att uppsåtligen skaffa sig informationen olovligt.

Förfallodag. Den dag en skuld senast måste betalas.

Förfallotid. Den tid inom vilken en skuld måste betalas.

Förfalskningsbrott. Urkundsförfalskning, förvanskning av urkund, undertryckande av urkund, signaturförfalskning, penningförfalskning, märkesförfalskning, förfalskning av fast märke, olaga spridande av efterbildning.

Författning. Ett begrepp för lagar, förordningar och andra rättsregler.

Förhandling. Domstolssammanträde där ett mål tas upp, behandlas och avgörs av domstol. Parter i målet och eventuella vittnen är vanligtvis närvarande. Förhandling i förvaltningsdomstol brukar benämnas muntlig förhandling. I allmän domstol hålls bl.a. huvudförhandling och häktningsförhandling.

Förhandsavgörande. Besked som EU-domstolen lämnar till en nationell domstol om hur en EU-rättslig regel ska tolkas.

Förhörsvittne. Vittne som bör vara närvarande vid förhör under förundersökning.

Förlikning. Uppgörelse i godo. Parterna kommer överens om hur tvisten ska lösas i stället för att domstolen avgör målet. Förlikningen kan på begäran av parterna fastställas i en dom.

Förmans order. En gärning som någon begår på order av den under vars lydnad han står skall inte medföra ansvar för honom, om han med hänsyn till lydnadsförhållandets art, gärningens beskaffenhet och omständigheterna i övrigt har att lyda ordern (24 kap. 8 § BrB). Ansvarsfrihet gäller närmast följandet av militära order.

Förmildrande omständigheter. Förmildrande omständigheter kan vara att den som har begått ett brott har blivit allvarligt provocerad eller att den brottsliga handlingen berott på hans eller hennes bristande utveckling. Förmildrande omständigheter kan leda till att den dömde får ett lindrigare straff, t.o.m. under det minimistraff som annars gäller enligt lag.

Förmögenhetsbrott. Brott som innebär ekonomisk skada för någon, t.ex. stöld, bedrägeri och förskingring.

Förnekande. Motsatsen till ett erkännande i ett brottmål. I ett tvistemål motsvaras förnekande av begreppet bestridande.

Förolämpning. En förolämpning syftar till att förlöjliga, förnedra, kränka eller reta upp en annan person (5 kap. 3 § BrB). Ofta tänker man på verbala förolämpningar, men man kan förolämpa även med exempelvis gester och beteende. Jfr Förtal.

Förordning. En bestämmelse från regeringen. Förordningar är regeringens medel att med stöd av riksdagens bemyndigande i lag meddela kompletterande föreskrifter. Det sker enligt regeringsformens 8 kap. 7-12 §§. Utan särskilt stöd i lag kan regeringen utfärda bestämmelser bara om verkställighet av lag. Jfr Lag.

Förseelse. En förseelse är ett brott som enligt lagen har ett lindrigt straffvärde, d.v.s. i praktiken att lägsta straff är böter.

Försiktighetsprincipen. Redan risken för miljöskada ska beaktas. Principen är en grundbult inom miljörätten och syftar till att stärka miljöskyddet. Osäkerhet om en miljöskada kan uppkomma innebär inte att miljörättsliga krav i förebyggande syfte får underlåtas.

Förskingring. Att tillägna sig pengar eller andra saker med förmögenhetsvärde som man fått i sin besittning för annan på grund av avtal, allmän eller enskild tjänst eller dylik ställning (10 kap. 1 § BrB).

Försvårande omständigheter. Om en gärningsman t.ex. visat särskild hänsynslöshet eller utnyttjat någons skyddslöshet eller beroendeställning kan domstolen ta hänsyn till det när den bestämmer straffet. Om motivet för brottet är att kränka någon på grund av ras, hudfärg, sexuell läggning, etniskt ursprung eller liknande anses det också vara försvårande omständigheter.

Försök till brott. En handling som innebär att man påbörjat men inte fullbordat ett brott. Försök är straffbar om så har stadgats. Exempelvis försök till dråp, misshandel, våldtäkt, stöld, mordbrand, rån, bedrägeri, narkotikabrott, skattebedrägeri m.fl. har straffbelagts. Jfr Förberedelse till brott.

Försökspunkt. Den punkt där utförandet av ett brott har gått så långt att förberedelsestadiet har passerats och fara föreligger för att brottet ska fullbordas.

Förtal. Förtal, muntligt eller skriftligt, sker när någon utan grund pekar ut en annan person som brottslig eller lämnar nedsättande uppgifter om personen (5 kap. 1 § BrB). Jfr Förolämpning.

Förtullning. Tullverkets åtgärder i fråga om en vara som deklarerats för övergång till fri omsättning.

Förundersökning. En utredning för att fastställa om ett brott har begåtts, vem som i så fall kan misstänkas och om bevisningen räcker för att väcka åtal. Förundersökningen leds av en åklagare, utom vid vissa mindre allvarliga brott. Förundersökningsbegränsning innebär att brottsutredningar i vissa fall kan begränsas till de mest väsentliga delarna för att få en snabb och effektiv lagföring.

Förutredning. Utredning som en förundersökningsledare ibland behöver företa för att kunna besluta om förundersökning ska inledas.

Förvar (brottmål). För förvar gäller samma grundläggande förutsättningar som för kvarstad. För det första det finns någon som skäligen kan misstänkas för ett brott. För det andra skall det finnas risk att denne undandrar sig att betala vad som kan komma att ådömas honom p.g.a. brottet i form av böter, värdet av förverkad egendom, företagsbot eller annan ersättning till det allmänna eller skadestånd till målsägande. Domstolen får besluta om förvar på så mycket av den misstänktes lös egendom att fordringen kan antas bli täckt. Kvarstad kan gälla all egendom av den misstänkte. Jfr Kvarstad.

Förverkande. Omhändertagande av föremål i samband med brott, t.ex. ett brottsverktyg eller alkohol som smugglas in i landet. Föremålen lämnas inte tillbaks och ersätts inte heller.