E - Juridisk ordlista i straffrätt

E contrario. Motsatsvis, genom en e contrario tolkning av en rättsregel kan man ibland komma fram till det motsatta - exempelvis vad som är förbjudet eller tillåtet.

EBM, Ekobrottsmyndigheten. EBM är en fristående åklagarmyndighet som leds av en generaldirektör och som finns i de tre storstäderna och några angränsande län. Uppgiften är att bekämpa ekonomisk brottslighet. Inom EBM finns cirka 80 åklagare samt bland annat poliser och ekonomer. Riksåklagaren är högsta åklagare även för EBM i åklagarfrågor.

Ed. En sanningsförsäkran som t.ex. ett vittne gör inför domstol. Den som är vittne i en rättegång börjar med att avlägga en vittnesed: "jag N.N. lovar och försäkrar på heder och samvete att jag skall säga hela sanningen och intet förtiga, tillägga eller förändra". Misstänkta och målsägande samt vissa vittnen talar inte inför ed. Jfr Mened, Vittnesed.

EES. Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

EES-avtalet. Frihandelssamarbete mellan eu och EFTA som innebär att EU:s inre marknad även omfattar EFTA-länderna. Schweiz har dock valt att stå utanför EES.

Effektdelikt. Brott som är konstruerade med sikte på handlingens effekt.

EG. Europeiska gemenskapen, ett gammalt namn för Europeiska unionen före 1993.

Egenmäktigt förfarande. Om man olovligt tar eller använder något som tillhör någon annan men inte har för avsikt att behålla det eller sälja det vidare kan det rubriceras som egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § BrB). Den som sätter lås på annans cykel och på så sätt hindrar ägaren att nyttja den liksom den som parkerar på annans parkeringsplats eller en fysisk blockad, där någon hindrar fordon eller människor att nå fram till en fastighet eller byggnad, kan vara egenmäktigt förfarande.

EKMR, Europakonventionen. Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Genom regeln i 2:19 RF stadgas att ingen lag eller annan föreskrift får meddelas i strid med Europakonventionen. Detta ger inte konventionen i sig grundlagsstatus men att bryta mot konventionen är grundlagsstridigt. Konventionens ställning kan beskrivas som överordnad svensk lag, men underordnad de svenska grundlagarna.

Ekobrott. Ekonomiska brott.

Ekonomisk brottslighet. Brottslighet av ekonomisk karaktär, t.ex. skattebrott och brott i samband med konkurser, så kallade borgenärsbrott.

Ekonomisk skada. Sjukvårdskostnader och andra utgifter, inklusive inkomstförlust, till följd av skada.

Ekoåklagare. Åklagare med specialistkompetens för bekämpning av ekobrott. Jfr EBM.

Elektronisk övervakning. En straff där den dömde vistas i frihet med en sändare fastspänd runt fotleden. Ett fastställt schema måste följas, annars alarmeras frivården genom sändare.

Enkelt skuldebrev. Skuldebrev som är ställt till fordringsägaren.

Enskild firma. Företag som drivs av en fysisk person. Denna brukar kallas för en enskild näringsidkare, och svarar själv för firmans förpliktelser. Ägarens ekonomi är nära sammankopplad med företagets. Enskilda näringsidkare behöver i de flesta fall inte ha en revisor men alla enskilda näringsidkare är bokföringsskyldiga. Det överskott respektive underskott som redovisas i näringsverksamheten redovisas i näringsidkarens inkomstdeklaration på bilaga NE. En enskild näringsidkare är inte en juridisk person. Det innebär t.ex. att företaget inte kan hyra lokal eller vara part i en domstolsprocess. Istället är det företagaren som fysisk person som blir avtalspart eller part i målet.

Enskild väg. Väg som inte är allmän väg. Det finns cirka 430 000 km enskild väg i Sverige. Skylt för enskild väg har svart text mot gul bakgrund med en röd pil. Det finns olika kategorier enskilda vägar, vägar med statsbidrag, övriga vägar till bebodda fastigheter samt övriga enskilda vägar, oftast skogsbilvägar. Väghållare har ansvaret för en enskild väg. Om det finns flera fastigheter längs en väg brukar det vara en vägförening som är väghållare. I annat fall är en eller ett fåtal markägare väghållare.

Enskilt åtal. Åtal som väcks av en enskild person, målsäganden, och inte av åklagare. Vissa brott, framförallt ärekränkningsbrott, får inte åtalas av en åklagare utan lov av den som brottet riktade sig mot. Även vid brott som faller under allmänt åtal kan enskilt åtal väckas om åklagaren beslutar att inte åtala.

Entlediga. Skilja någon från sin tjänst eller uppdrag.

Erkännande. Term som betecknar att en part godtar att ett för honom ofördelaktigt faktum läggs till grund för ett avgörande. Jfr Bestridande, Medgivande.

Ersättningsgill skada. Skada som kan bli ekonomisk kompenserad.

EU. Europeiska unionen. Jfr EG.

EU-domstolen. Europeiska unionens domstol (EU-domstolen), innan december 2009 Europeiska gemenskapernas domstol (EG-domstolen).

Eurojust. Eurojust har till uppdrag att stärka det europeiska samarbetet mot grov gränsöverskridande brottslighet som berör två eller flera av EU:s medlemsstater.

Europaparlamentet, EP. EU-institution som är direktvald av folket i medlemsländerna. Parlamentet ska höras av rådet vid lagstiftningsärenden. Parlamentets funktion är att tillsammans med Europeiska unionens råd lagstifta och utöva budgetfunktionen inom Europeiska unionen. Sverige har 20 mandat av 751 direktvalda ledamöter. Jfr Europeiska kommissionen, Europeiska unionens råd.

Europadomstolen. Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Denna tar upp klagomål från enskilda som anser att staten inte följer de krav som EKMR ställer. En förutsättning för en prövning i europadomstolen är att alla inhemska medel först har uttömts.

Europarådet. Mellanstatlig samarbetsorganisation för frågor av gemensamt intresse. Europarådet ska inte förväxlas med vare sig Europeiska rådet, som utgörs av stats- eller regeringscheferna i EU:s medlemsstater, eller Europeiska unionens råd, som är EU:s ena lagstiftande institution. Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) har ett nära samarbete med Europarådet, liksom FN:s ekonomiska kommission för Europa (ECE).

Europeiska arresteringsordern. När väl en medlemsstat har utfärdat en europeisk arresteringsorder är den mottagande medlemsstaten förpliktad att gripa och utlämna den misstänkte eller dömde personen till den utfärdande medlemsstaten, så att personen kan ställas inför rätta eller fullgöra sitt straff. Jfr Extradition, Utlämning.

Europeiska kommissionen, EU-kommissionen. En av Europeiska unionens institutioner, bestående av en unionsmedborgare från varje medlemsstat. Kommissionen är en av unionens mäktigaste institutioner, bland annat eftersom den har ensamrätt att lägga fram lagförslag inom nästan alla befogenhetsområden. Därmed kan inte nya lagstiftningsakter antas och redan existerande lagstiftningsakter ändras utan kommissionens medgivande. Dess centrala funktion är att söka förslag och lösningar som i första hand ligger i hela unionens intresse. Kommissionen övervakar tillämpningen av unionens fördrag och unionsrätten. Detta sker under kontroll av Europeiska unionens domstol. Jfr Europaparlamentet, Europeiska unionens råd.

Europeiska unionens råd. Ibland enbart rådet (latin: Consilium) och informellt ministerrådet eller EU-rådet, är en av Europeiska unionens institutioner, bestående av en företrädare på ministernivå för varje medlemsstat. Rådets funktion är att tillsammans med Europaparlamentet lagstifta och utöva budgetfunktionen inom Europeiska unionen. Därutöver åligger det rådet att fastställa unionens politik och fungera samordnande. I kontrast till Europaparlamentet och Europeiska kommissionen företräder rådet medlemsstaterna. Rådet ska inte blandas ihop med den mellanstatliga organisationen Europarådet eller med Europeiska rådet, en annan institution inom EU. I massmediala sammanhang benämns Europeiska rådets sammanträden ofta som ”toppmöten”, medan rådet benämns som ”ministerrådet”. Jfr Europaparlamentet, Europeiska kommissionen.

Europol. Europeiska polisbyrån, ett EU-organ som tar emot information från medlemsländernas nationella polisverksamhet. Främst riktad mot grov brottslighet, såsom narkotikahandel och människohandel.

EUT. Europeiska unionens officiella tidning.

Ex officio. På ämbetets vägnar eller på eget initiativ. En skyldighet att agera utan att någon har begärt det.

Excess. Excess är en grund för ansvarsfrihet vid brott för att personen som begick brottet svårligen kunde besinna sig, exempelvis om någon använt mer våld än vad som var nödvändigt i en nödvärnssituation.

Exculpation. Möjlighet i skadeståndsrätt att visa (styrka) att man inte varit vårdslös (culpös). Lyckas man därmed har man exculperat sig. Jfr Culpa.

Exekution. Verkställighet av domar och beslut.

Exekutionsfordran. Fordran som ligger till grund för ansökan om utmätning.

Exekutionstitel. Domar, beslut, utslag m.m. som kan ligga till grund för verkställighet.

Exekutor. Den som verkställer något, vilket kan vara en dom eller ett testamente.

Expropriation. Expropriation är när mark tas tvångsvis i anspråk, oavsett om ägaren vill ha kvar fastigheten eller inte. Ägaren till fastigheten får i regel ekonomisk kompensation.

Extensiv lagtolkning. En lagregel ges utsträckt betydelse, tolkningen av regeln utvidgas för att täcka en viss situation.

Extradition. Utlämning eller överförande av utlänning som är misstänkt eller tilltalad för brott i annat land. Jfr Europeiska arresteringsordern, Utlämning.

Extraordinära rättsmedel. Rättsmedel för att söka ändring av ett avgörande som har vunnit laga kraft. Dessa medel är resning, återställande av försutten tid och klagan över domvilla.