D - Juridisk ordlista i straffrätt

Dagsböter. Bötesstraff där böternas antal bestäms efter hur grovt brottet är. Storleken på varje dagsbot fastställs med hänsyn till den dömda personens ekonomiska förhållanden. Antalet dagsböter kan vara minst 30 och högst 150 (som gemensamt straff för flera brott: högst 200 st.). Minsta totala bötesbelopp är 750 kr.

Databrott. En form av bedrägeri som kan bestå i att olovligen ändra ett program och därmed påverka resultatet av en automatisk informationsbehandling så att det innebär en vinning för gärningsmannen och skada för någon annan.

Datainspektionen. Central förvaltningsmyndighet med uppgift att skydda människors privatliv i IT-samhället.

Dataintrång. Brott som begås genom att gärningsmannen olovligen bereder sig tillgång till upptagning för automatisk databehandling (4 kap. 9 c § BrB).

De lege ferenda. Om den lag som bör göras. Ett lege ferenda uttalande är en önskan om hur framtida rättsregler bör vara i ett visst avseende.

De lege lata. Om den givna lagen. Ett uttalande de lege lata handlar om gällande rätt.

Debet. Skuld, minussida. Debet är den vänstra sidan av ett bokföringskonto, den högre sidan heter kredit. Uttrycket ”debet och kredit” betyder inkomster och utgifter (tillgångar och skulder). Jfr Kredit.

Debitera. Belasta eller påföra någons konto, ta betalt. I transaktioner mellan företag och/eller privatpersoner innebär detta oftast en fakturering.

Deduktion. Motsats till induktion. Härledning av det enskilda ur det allmänna. Premiss 1: Ska du köra personbil eller lätt lastbil behöver du ett B-körkort. Premiss 2: Du skall köra personbil. Slutsats: Du behöver ett B-körkort. Jfr Induktion.

Delat ansvar. Varje gäldenär ansvarar endast för del av skulden.

Deldom. En del av ett mål kan genom deldom avgöras för sig. Exempelvis har A och B yrkat 20 000 kr för leverans av X och 30 000 kr för leverans av Y. Om yrkandet på 20 000 kr skulle medges av B kan domstolen genom deldom avgöra denna del av målet och fortsätta handläggningen av det tvistiga kravet om 30 000 kr. Det är alltså fråga om en vertikal uppdelning av ett mål.

Delgivning. När en person ska få del av handling. Handlingen kan exempelvis skickas eller lämnas till personen. Mottagaren ska i regel bekräfta delgivningen.

DelgL, DlgL, DL. Delgivningslag (2010:1932).

Delikt. Gärning som medför straffansvar, d.v.s. brott.

Det allmänna. Stat, kommun och landsting.

Devolutionsprincipen. Högre åklagare får överta åtal som väckts av underställd lägre åklagare. Däremot får inte en högre åklagare bestämma hur en lägre åklagare ska besluta i ett ärende.

Diplomatisk immunitet. En form av immunitet som innebär att vissa personer som officiellt representerar en främmande stat i ett värdland är okränkbara, till exempel en ackrediterad ambassadör. Jfr Immunitet.

Direkt effekt. En unionsrättslig (EU-rättslig) regel är omedelbart tillämplig för enskilda fysiska och juridiska personer i EU:s medlemsländer. Den måste alltså inte bli införlivad i nationell rätt först. En förutsättning är dock att regeln är så klar, precis och ovillkorlig att den kan tillämpas direkt av den nationella domstolen. Tillämpas även i brottmål särskilt sammanhang med ekonomisk verksamhet.

Direkt uppsåt. Gärningsmannens handling medför den eftersträvade effekten. I regel ges de strängaste straffen om gärningen begås med direkt uppsåt. Jfr Indirekt uppsåt.

Direktiv. Rättsakt som är bindande för varje medlemskap i EU, som det är riktat till, i fråga om det resultat som ska uppnås. Medel och tillvägagångssätt får varje medlemsstat välja inom ramen för sin nationella rätt. Vanligtvis tillämpas i straffprocess nationell lag och direktiv ger tolkningsstöd till lagen som baserar sig på direktivet.

Diskriminering. De former av diskriminering som finns är direkt diskriminering, indirekt diskriminering, sexuella trakasserier, trakasserier och instruktioner att diskriminera. Diskriminering innebär kortfattat likabehandling av olika fall eller olika behandling av lika fall, kopplat till någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet, sexualitet, religion, ålder eller funktionsnedsättning.

Diskrimineringsombudsmannen. Myndighet som har tillsyn över att diskrimineringslagen följs.

Dispositionsprincipen. Processrättsliga princip enligt vilken det är parterna som bestämmer ”ramen” för rättegången. Domstolen är då bunden av exempelvis parternas yrkanden och de fakta de valt att framföra i rättegången.

Dispositiv. En rättsregel (lagregel) som tillåter parterna att genom avtal avvika från regeln (motsats; tvingande, indispositiv) är dispositiv. Dispositiva tvistemål = sådana mål där parterna, istället för ett domstolsavgörande, kan välja att själva (exempelvis genom ett förlikningsavtal) reglera sitt mellanhavande. En processrättslig rättsregel som är dispositivt ger parterna (eller en av dem) möjlighet att bestämma en av flera alternativa handläggningsmöjligheter. Exempelvis möjligheten enligt 42 kap. 20 § RB att avgöra civila mål vid förberedelsen med ensamdomare, vilket kräver båda parters samtycke.

Dispositiv lag. En lag som avtalande parter kan göra avsteg från.

Dispositiv rättsregel. Regel som inte är tvingande, parterna kan avtala om annorlunda.

Dispositiva mål. Mål i vilka parterna kan träffa förlikning i saken, hit hör i princip alla förmögenhetsrättsliga mål, t.ex. mängden av skadestånd. Jfr Indispositiva mål.

Dissident. Den som har avvikande mening.

Djurplågeri. Ett brott enligt 16 kap. 13 § BrB, som innebär att någon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet otillbörligen utsätter djur för lidande, exempelvis genom att djuret misshandlas, överansträngs eller vanvårdas.

Doktrinen. Den rättsvetenskapliga litteraturen.

Dolt fel. Fel som inte har gått att upptäcka vid en omsorgsfull besiktning inför ett fastighetsköp.

Dolus. Latinskt ord för uppsåt. Jfr Direkt uppsåt, Indirekt uppsåt, Insiktsuppsåt.

Dom. En domstols avgörande av själva frågan i målet eller ärendet. Efter slutförd skriftväxling eller förhandling går domarna igenom allt som kommit fram och beslutar hur de ska döma. Då får bara domarna och föredraganden samt protokollförare vid en eventuell förhandling vara närvarande. Har förhandling hållits talar i vissa fall rättens ordförande, efter överläggningen, kortfattat om innehållet i domen (avkunnar domen) och förklarar hur den som är missnöjd med domen kan klaga på den. Domen kan också meddelas utan att avkunnas. En skriftlig dom skickas i sådant fall inom en kortare tid till de inblandade.

Domare. Ledamot av domstol. För att bli ordinarie domare krävs svenskt medborgarskap och juridisk utbildning. Nominering av domare föregås normalt av tjänstgöring som notarie, fiskal och assessor. Domare får inte vara i konkurstillstånd eller ha förvaltare.

Domarjäv. De skäl som enligt RB gör en domare jävig att handlägga ett mål.

Domförhet. Det minsta antal ledamöter domstolen måsta ha för att var behörig att döma i ett mål.

Domicil. Hemvist, ofta ett grundläggande begrepp för vilken domstol som är behörig att pröva ett mål.

Domkrets, Domsaga. Det geografiska området inom vilket en domstol är behörig att ta upp mål. Jfr HovR, TR.

Domskäl. Rättens motivering av domslutet.

Domslut. Rättens slutliga avgörande.

Domstolar. I Sverige finns tre typer av domstolar. De allmänna domstolarna tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen, är domstolar i brottmål och tvistemål (tvister mellan enskilda). Förvaltningsrätten handlägger bl.a. tvister mellan enskilda personer och myndigheter, t.ex. skattemål, utlännings- och medborgarskapsmål. Mark- och miljödomstolarna handlägger miljö-, plan- och byggärenden. Specialdomstolarna avgör tvister inom olika specialområden, t.ex. arbetsdomstolen och marknadsdomstolen.

Domstolsverket, DV. Statlig myndighet som fungerar som en serviceorganisation till domstolarna i landet.

Domvilla. Grovt rättegångsfel som kan ha påverkat domens utgång, t.ex. om domen drabbat någon som inte varit part i rättegången eller att rätten haft för få ledamöter.

Dråp. Ett brott som innebär ett avsiktligt dödande, men som med hänsyn till omständigheterna anses som mindre grovt än mord t.ex. om offret hotat eller misshandlat gärningsmannen (3 kap. 2 § BrB). Jfr Mord.

Dröjsmålsränta. Ränta som ska erläggas enligt lag eller avtal vid försenad betalning av en fordran. Jfr RL.

Dubbel straffbarhet. Att en handling som begås i ett annat land är ett brott både enligt det landets lagar och enligt svensk lag.

Dubbelt medborgarskap. En person är medborgare i två eller flera länder samtidigt.

Due diligence. Den noggranna granskning av köpeobjektet som köparen får göra vid stora företagsförvärv. Jfr Compliance programme.

DVFS. Domstolsverkets författningssamling. Jfr SFS.

Dödförklaring. Förklaring av Skatteverket att en försvunnen person är att anse som död.

Dödshjälp. Hjälp att förkorta sitt liv, vilket enligt svensk lag är straffbart.