C - Juridisk ordlista i straffrätt

Cassis de Dijon principen. En vara som lagligen tillverkas och säljs inom ett medlemsland är automatiskt tillåten även i övriga EU-länder. Undantag får göras om det är nödvändigt för att skydda människor och djurs hälsa, miljön och vissa andra skyddsvärda intressen. Landet i fråga måste kunna visa att det inte är i fråga om ett förtäckt handelshinder.

CAT. FN:s kommitté mot tortyr.

CE-märket. EU:s garantimärke för att den märkta produkten är testad och säker.

Ceteris paribus. Under övrigt oförändrade förhållanden.

Compliance programme. ”Överensstämmelse med lagar, förordningar och bestämmelser”. Ett formellt program som anger en organisations riktlinjer, rutiner och åtgärder för att förebygga och upptäcka brott mot lagar och förordningar inom dess verksamhet. Används särskilt för att förebygga korruption, internationell penningtvätt, arbetsmiljöbrott och miljöbrott, och därmed undvika företagsböter. Jfr Due diligence.

Conditio sine qua non. ”Ett villkor, utan vilket icke” (latin). I straffrätt avser sine qua non en orsak utan vilken en given följd aldrig skulle ha uppstått. Sine qua non är därmed nödvändig för att följden ska uppstå, och gärningsmannen är ansvarig för följden. Frågeställningar om sine qua non är exempelvis aktuella vid bedömningen av medhjälp till brott, vid polisvåld, och t.ex. arbetsmiljöbrott och miljöbrott. Jfr Kausalitet.

Culpa. Culpa (latin) betyder vårdslöshet eller oaktsamhet. Den som orsakar en skada genom att vara oaktsam eller vårdslös ska enligt skadeståndslagen ersätta skadan. Jfr Oaktsamhet.

Culparegeln. Huvudregel för skadeståndsansvar, vilket innebär att oaktsamhet (culpa) i regel är tillräckligt för att skadevållaren ska bli ansvarig.