April 2016

2016-04-29 HD: Preskriptionsavbrott. Om borgenären har sänt två kravbrev till en adress där gäldenären har anledning att bevaka sin post, är detta normalt tillräckligt som bevis om att preskription har avbrutits. Mål nr Ö 4436-15.

2016-04-29 HFD: Dom i mål om registrering av bouppteckning. En frånskild make ska kallas till bouppteckningsförrättning med anledning av den tidigare makens bortgång när bodelning med anledning av äktenskapsskillnaden inte har ägt rum. En kvinna, som avled, hade en tid dessförinnan skilt sig från sin man, men bodelningen hade dock ännu inte skett. Mål nr 1280-15.

2016-04-29 Skatteverket vill att fler företagare e-deklarerar - utlovar snabbare skattebesked. Nytt för i år är att företagare, som inte får sitt slutskattebesked i juni, normalt får sitt slutskattebesked senast i september. Tidigare har de flesta företagare fått vänta ända till december.

2016-04-28 MÖD: Nytt miljötillstånd till verksamheten vid Landvetters flygplats. MÖD ändrare Mark- och miljööverdomstolen ändrat mark- och miljödomstolens dom avseende antalet flygrörelser och gav tillstånd till 90 000 flygrörelser per år vilket motsvarar en ökning med 30 procent. Mål nr M 5962-15.

2016-04-29 Puttad lärare gav "stökig" elev örfil - döms för misshandel.

2016-04-28 Brottsmisstänkta får bättre tillgång till försvarare. Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss angående genomförandet av EU:s försvarardirektiv. Förslagen föreslås träda i kraft den 27 november 2016.

2016-04-28 Fastighetsmäklare höll visning trots återkallat uppdrag - döms för hemfridsbrott.

2016-04-28 Ingen paus i id-kontrollerna i sommar. Regeringen vänder i frågan. Kontrollerna skulle ha upphört den 4 juni 2016.

2016-04-28 ”Korrupt samhälle när röster fiskas genom snabb lagstiftning” – stor intervju med HD:s nya chef.

2016-04-28 JO anmäler Social resursnämnd i Göteborgs kommun om att ett barn förbjudits att spela in ett s.k. barnsamtal inom ramen för en vårdnadsutredning. JO 2595-2015.

2016-04-28 Utsökningens e-tjänster ökas i Finland. Reformen av utsökningsförfarandet träder i kraft den 1 juni 2016.

2016-04-28 Hovrätten sänker straffet för bunkerläkaren till åtta års fängelse. I september 2015 drogade den 38-årige läkaren en ung kvinna i Stockholm och förde henne till sin fastighet i nordöstra Skåne, där han spärrade in henne i en ljus- och ljudisolerad bunker. Kvinnan satt inspärrad i en vecka. Han dömdes till tio års fängelse för människorov av tingsrätten. Åklagaren ville skärpa straffet men hovrätten sänker straffet till åtta års fängelse p.g.a. att mannen var psykiskt störd, han sannolikt kommer att förlora sin läkarlegitimation och ska även betala ett skadestånd på 180 000 kronor.

2016-04-27 HD: Resning kunde inte beviljas på grund av Högsta domstolens eller EU-domstolens senare avgöranden som skulle ha lett till friande dom i ett brottmål. Ingen resning för redaktör som lät Unibet annonsera. Ö 2481-15.

2016-04-26 Svea HR B 11007-15. Domen blev 800 kronor i böter för nedskräpning för den Uppsalabo i 25-årsåldern som åtalats för att ha kastat en bit folie på marken i centrala Uppsala i samband med ett falafelköp.

2016-04-26 Sveriges Kommuner och Landsting vill göra om systemet för gode män.

2016-04-25 MÖD: CE-märkt reningsverk godtas inte. Då Gullmarn är en känslig recipient ställs höga krav på utredning av det CE-märkta reningsverkets påverkan. M 4515-15.

2016-04-25 Åtalad känd för generösa sommarfester - hovrätten friar från alkoholsmuggling.

2016-04-25 Förtal när rådman kallades "pedofil" - men hovrätten sänker böterna till en fjärdedel.

2016-04-22 Svensk författningssamling upphör i pappersform - ska skyddas från attacker och naturkatastrofer. Enligt svensk grundlag - regeringsformen - ska lagar och förordningar kungöras så snart som möjligt. Nya lagar och förordningar kommer i framtiden att kungöras elektroniskt på en egen webbplats och inte i pappersform.

2016-04-22 Samtyckeslag kan införas – men vad skulle det innebära?

2016-04-22 Det ska bli lättare att pröva småmål inom EU. Promemorian Nya regler för europeiska småmål – lättare att pröva tvister inom EU (Ds 2016:10) har skickats på remiss. I promemorian föreslås kompletterande bestämmelser till det ändrade europeiska småmålsförfarandet som gör att det blir snabbare, enklare och billigare för privatpersoner och företag att få gränsöverskridande tvister prövade.

2016-04-22 HD: Narkotikasmuggling (svamp innehållande ämnet psilocin). Gränsdragningen mellan ringa brott och brott av normalgraden. B 5298-14.

2016-04-20 Breivik vann mot norska staten – utsattes för kränkning. ”Rätten är efter en sammanslagen värdering av ärendet kommit fram till att kriminalvården utsatt Breivik för en omänsklig behandling”, står det i Oslo tingsrättens dom.

2016-04-20 Tre uppdrag till regeringen om straffrättsliga frågor. Riksdagen har gjort tre tillkännagivanden till regeringen inom området straffrätt. Tillkännagivandena handlar om fridskränkningsbrott, hedersrelaterade brott och systematiska stölder.

2016-04-19 Trodde kokain för 50 000 kr var pulver mot skallighet för 230 kronor – frias p.g.a. bristande uppsåt.

2016-04-19 Lättare för fordringsägare inom EU att driva in skulder över gränserna. EU antog i maj 2014 en förordning om kvarstad på bankmedel inom EU (kvarstadsförordningen). I fortsättningen kommer det att bli lättare att förhindra att gäldenärer snabbt flyttar sina bankmedel mellan bankkonton i olika medlemsstater för att slippa undan att betala sina skulder. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 18 januari 2017.

2016-04-18 Advokat kände sig som "jultomte till gratisätare" - varnas för inlägg på Facebook.

2016-04-15 Skapade piratnätverk för TV-tittare - döms att betala 18 miljoner i skadestånd. Han dömdes i hovrätten för Västra Sverige för brott mot lagen om förbud beträffande viss avkodningsutrustning till villkorlig fängelse. Eftersom det hade handlat om en illegal intäktskälla kunde han inte dömas för bokföringsbrott och han friades även från åtal för penningtvättsbrott.

2016-04-15 Bråkiga elever stoppar bussar. Skolbarnen sitter inte ner i bussen, slåss och hotar förarna vilket gör att det är omöjligt att köra trafiksäkert. Det skriver Kommunals skyddsombud som därför beslutat att skyddsstoppa ett antal avgångar på två linjer som Söne trafik trafikerar i Lindesberg.

2016-04-15 Berusad kvinna ljög om misshandel två gånger - slipper fängelse i hovrätten och döms istället till skyddstillsyn och nykterhetsvård

2016-04-15 Den muslimska kvinnan, som vägrade ta en skånsk läkare i hand, får ingen diskrimineringsersättning. Hovrätten friar läkaren från anklagelsen om diskriminering. Hovrätten över Skåne och Blekinge. 2016-04-14, Mål nr T 1157-15.

2016-04-15 Misstänkt för brott mot ny terrorlag. En 25-årig man är anhållen, misstänkt för att försökt resa till utlandet för att delta i brottslig verksamhet. Han är den förste som anhålls med stöd av den ändrade lagen kring terrorbrott.

2016-04-14 Polisen kan slippa mer än djur och fyllerister - Justitieutskottet kräver ny utredning.

2016-04-14 Regeringen ger uppdrag om återvändande till Säkerhetspolisen. Regeringen har fattat beslut om att ge Säkerhetspolisen ett särskilt uppdrag gällande kontrollen av personer som återvänder från konfliktområden.

2016-04-13 Full passagerare tvingade fram nödlandning i Sturup - ett och ett halvt års fängelse.

2016-04-12 JO: Kritik mot en åklagare för att en häktad person inte har beviljats lättnader i restriktioner avseende besök och brevförsändelser i större omfattning än vad som skett. H.B. var häktad på grund av att han var misstänkt för grov misshandel, synnerligen grovt brott. Målsägande var hans två söner. H.B. ålades under cirka fyra månader restriktioner avseende gemensam vistelse, brev eller annan försändelse, besök och telefonsamtal. Enligt JO har H.B. inte beviljats lättnader i restriktionerna i tillräcklig omfattning, särskilt eftersom han inte tilläts ha någon kontakt med sin hustru under hela brottsutredningen. 679-2015.

2016-04-11 JO: Kritik mot Kungälvs kommun som utan rättsligt stöd tagit ut en avgift för att lämna ut allmänna handlingar i elektronisk form. 1149-2015.

2016-04-11 JO: Kritik mot en rådman vid Gävle tingsrätt för utformningen av en Brottmålsdom. I en brottmålsdom redovisade tingsrätten målsägandens skadeståndsyrkanden genom hänvisning till en 20-sidig bilaga. JO konstaterar att bilagan innehåller så mycket onödig information att det är svårt att läsa ut vad som är föremål för domstolens prövning (30 kap. 5 § RB). Dessutom finns det i den onödiga, integritetskänsliga uppgifter om målsäganden. 3005-2015.

2016-04-11 Förbättringar i EU:s rättssystem. Europeiska kommissionen publicerade måndagen den 11 april EU Justice Score board för 2016 – en komparativ översikt över effektiviteten, kvaliteten och oberoendet hos EU:s medlemsstaters rättssystem. Översikten visar bland annat att tillgången till EU:s rättssystem har förbättrats.

2016-04-08 Dubbla vakter ska skydda akutens personal. Skyddsombudet stoppade i februari ensamarbetet. Nu ska alltid dubbla ordningsvakter på akutmottagningen vid Malmö sjukhus skydda vårdpersonalen från hot och våld.

2016-04-08 I Finland regeringen föreslår att man inte får röka i privatbil när en person som inte fyllt 15 år vistas i den. För tillfället är rökning i privatbilar med barn som passagerare i Frankrike, Storbritannien, vissa delstater i USA, Kanada och Australien. Beslut om detta har fattats i Irland och Italien. Rökning skall även vara straffbart t.ex. på läktare vid offentliga tillställningar och på utomhusområden vid daghem, grundskolor och gymnasier. Även innehavaren eller representanten av skolan m.m. skall dömas till böter om denne tillåter rökningen.

2016-04-08 Migrationsverket släpper igenom barnäktenskap - gifta flickor handläggs med sin vuxna make. Barnäktenskap passerar Migrationsverket utan åtgärd eftersom handläggarna i många fall inte vet vad de ska göra.

2016-04-07 Regeringen vill modernisera processreglerna för stora brottmål.

2016-04-07. MÖD: Sjöbod får inte inredas som fritidshus - ägaren döms att riva ut allt. Mannen fick bygglov för en sjöbod men ansökte senare om att få inreda boden till ett fritidshus. Han fick nej - men vid en inspektion konstaterade kommunen att han ändå hade byggt om boden till fritidshus. Domstol har nu beslutat att kök, badrum, parkettgolv mm måste rivas ut och att fritidshuset ska återställas till sjöbod.

2016-04-06 MÖD: Boende i innerstaden får tåla störande ljusskyltar - förlorar mot hotell.

2016-04-05 HD: Upphovsrättslagen ger inte Wikimedia Sverige rätt att överföra fotografier av konstverk på allmän plats till allmänheten via internet utan tillstånd från upphovsmannen. Då är bilder på nätet brott mot upphovsrättslagen. Ö 849-15.

2016-04-03 ”Panama dokumenten”. Skattefusk, pengatvätt och korruption. Det är bara några av de brottsliga verksamheter som kan kopplas till den Panamabaserade advokatbyrån Mossack Fonseca. En läcka på 11,5 miljoner dokument från advokatbyrån avslöjar hur världsledare, sportprofiler, filmstjärnor och även ökända brottslingar alla har anlitat byrån för att skapa brevlådeföretag i skatteparadis. I Norden den svenska storbanken Nordea erbjuder sina allra förmögnaste kunder att skapa brevlådeföretag i skatteparadis för att undvika skatt. Enligt Skatteverket kan banker som hjälper rika kunder att gömma pengar i skatteparadis göra sig skyldiga till anstiftan eller medhjälp till skattebrott.

2016-04-01 Fler möjligheter att förverka vinster från brott. Rättsväsendet ska få utökade möjligheter att förverka brottsvinster som påträffas hos personer som döms för vissa brott, oavsett om dessa kan kopplas till det aktuella brottet. Förverkande av brottsvinster ska kunna omfatta fler fall än i dag vid brott som har samband med organiserad brottslighet (utvidgat förverkande). Om en fällande dom inte är möjlig, på grund av att personen som begått brott har avlidit eller om brottet är preskriberat, föreslås utökade möjligheter att förverka brottsvinsten. Möjligheterna att erkänna och verkställa beslut om förverkande som fattats i andra EU-medlemsstater föreslås utökas. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

2016-04-01 Skärpt straff i muthärva inom Kriminalvården. Den nu 70-årige mannen som jobbade som fastighetschef inom Kriminalvården döms av Svea hovrätt till fängelse i 3,5 år.

2016-04-01 I Finland ska domstolsbehandlingen av asylbesvär bli snabbare - också förutsättningarna för att få rättshjälp ska ändras.

2016-04-01 HD: Vid bestämning av det belopp som ska förklaras förverkat som utbyte vid överlåtelse av narkotika ska avdrag för inköpskostnader normalt ske från vederlaget. B 5373-15.

2016-04-01 KU vill se lagförslag om skadestånd för grundlagsbrott - men regeringspartierna är emot.

2016-04-01 Slutlig brottsstatistik 2015. Den 31 mars 2016 publicerade Brottsförebyggande rådet, Brå, den slutliga statistiken gällande anmälda och handlagda brott, samt misstänkta personer för 2015. Under 2015 anmäldes drygt 1,5 miljoner brott, vilket är en ökning med 4 procent jämfört med året innan. År 2015 misstänktes 106 000 personer för brott. Det är i stort sett samma nivå jämfört med 2014 (+513 misstänkta personer). Kvinnor utgjorde 20 procent av samtliga misstänkta personer. Den antalsmässigt största ökningen av misstänkta personer, finns bland brottskategorierna stöldbrott (+ 3 %) samt brott mot person (+ 3 %). Den största minskningen kan noteras bland personer misstänkta i brottskategorin bedrägeribrott (−3 %).

2016-04-01 Det står nu klart att det införs amorteringskrav för nya bolån fr.o.m. den 1 juni 2016. Amorteringskravet bland annat innebär att bolån på 70 procent eller mer av bostaden kommer att kräva två procents amortering på hela lånebeloppet varje år. Den som tar lån för att köpa en nyproducerad bostad kommer dock att kunna slippa kravet under en period av fem år.