Mars 2016

2016-03-31 Den finska HD meddelade två prejudikat, i vilka man har dragit upp linjerna för straffbarhet i fråga om omskärelse av pojkar som har utförts av religiösa och kulturella skälAvgörandena kompletterar HD:s tidigare linje enligt vilken omskärelse av pojkar som har utförts av andra än medicinska skäl i sig uppfyller rekvisiten för misshandelsbrott, men är inte straffbar i en situation där den kan anses vara förenlig med barnets intresse. HD 2016:24 och 2016:25.

2016-03-31 Den 31 mars träder de nya reglerna i kraft kring organisatorisk och social arbetsmiljö. Du som arbetsgivare eller skyddsombud bör då vara uppdaterad på skyldigheter och rättigheter när det gäller att de nya kraven möts. Det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar framför allt inte i stora organisationer, som kommuner och landsting.

2016-03-30 Livstid för islamistiska krigare i hovrätten - mord i Syrien var terroristbrott. Männen, 30 och 32 år gamla, har enligt domen stridit mot den syriska staten i en våldsbejakande islamistisk grupp med kopplingar till den så kallade Nusra-fronten, som i sin tur är en del av al-Qaida men delar flera av terrorgruppen Islamiska statens målsättningar. Morden har inte utförts av männen själva, men de ska ändå anses som gärningsmän på grund av sitt aktiva deltagande - bland annat i form av val av mordplats och instruktioner till dem som utför gärningarna. Åklagaren har dock i första hand inte begärt att gärningarna ska rubriceras som mord, utan som terroristbrott eller folkrättsbrott eftersom de har skett inom ramen av en väpnad konflikt. Morden och filmningen hade också vara avsedda att injaga allvarlig fruktan hos den del av befolkningen i Syrien och andra länder som inte tror på ”den rätta muslimska läran” - någonting som gör att gärningarna rubricerades som terroristbrott.

2016-03-30 Mammas "skyldighet" avlyssna dotterns mobil under vårdnadstvist – frias.

2016-03-29 HD (B 2048-15): Bokföringsbrott förutsätter åsidosättande av BFL. Ett utländskt bolag hade etablerat i Sverige och därmed bokföringsskyldigt enligt filiallagen och åsidosatt sin bokföringsskyldighet. Eftersom bolaget inte har varit bokföringsskyldigt enligt BFL utan enligt annan lag, har åsidosättandet ansetts inte vara straffbelagt.

2016-03-29 Partiet Kansallinen Viskipuolue r.p. (det Nationella Whiskypartiet r.p.) har införts i det finska partiregistret som förs vid justitiedepartementet. I partiregistret finns nu 11 partier i Finland.

2016-03-29 Uberpop-förare dömdes i Svea hovrätt för olaga taxitrafik och brott mot trafiklagen.

2016-03-26 Som tack att mina sidor visades 1000 gånger från olika IP-adress inom en och en halv månad öppnade jag idag nya sidor: Juridisk ordlista i straffrätt. Termbanken innehåller de vanligaste begrepp och förkortningar som man använder i brottmål. Varje vecka kommer två nya bokstäver till ordlistan. Kolla menyn för sidor och underflikar.

2016-03-26 En 100-årspresent från SvJT till alla läsare är att man nu publicerar hela sitt kompletta 100-åriga artikelarkiv, från 1916 och fram till idag, på gratis på webben.

2016-03-23 Skattebrottsling får skadestånd av staten - nio års processande var brott mot Europakonventionen.

2016-03-23 Finska HFD: Ne bis in idem fick inte retroaktiv verkan i skatteförfarandet. Efterbeskattningen och domen i brottmålet gällde samma gärningar. Europadomstolen hade ansett att parallella beskattnings- och straffprocess hade varit emot ne bis in idem och dömde skadestånd till den skattskyldige 2015. Detta oavsett HFD ordnade inte resning av beskattningsbeslut eftersom det hade varit enligt rättspraxis då efterbeskattningen ordnades 2006. Omröstning. HFD 2016:33 på svenska.

2016-03-21 Förstärkt sekretesskydd för brottsoffer och andra utsatta i domstolarnas domar och beslut fr.o.m. 1 oktober 2016.

2016-03-21 Kriminalvården vill utbilda domarna om påföljdsval – ”för många korta fängelsestraff”.

2016-03-20 Pappa avlyssnade sonens mobil – döms till böter för olovlig avlyssning.

2016-03-18 Återfall i brottslighet ska leda till ny påföljd. Som huvudregel ska domstolarna framöver bestämma att nya brott som begås efter en tidigare dom men innan den påföljden helt har verkställts ska leda till en särskild påföljd fr.o.m. 1 juli 2016. "Konsumtionsdomarna" ska bort.

2016-03-18 Id-kapningar kriminaliseras. Regeringen föreslår i en proposition att olovlig identitetsanvändning införs som ett nytt brott i brottsbalken fr.o.m. 1 juli 2016.

2016-03-18 JO kritisk till långa tider i arrest – och polisen kan inte skylla på Kriminalvården.

2016-03-17 Fördubblingen av böter gick på grund i Finland som okonstitutionell. Enbart statsekonomiska skäl räcker inte som godtagbara skäl för en så klar förändring i kriminalpolitiken. Grundlagsutskottets betänkande bara på finska. Se även Regerings proposition RP 1/2017 rd. Se nedan 2016-02-04.

2017-03-17 Regeringen vill se effektivare beslag och husrannsakan.

2016-03-17 HFD slår fast: Läkarintyg får åberopas retroaktivt för sjukskrivning.

2016-03-17 Åklagare ska inte få besluta om restriktioner och maxtid för häktning införs i Sverige. Se nedan 2016-03-14.

2016-03-16 Möjligheten att utöka användningen av fotboja vid kontaktförbud utreds.

2016-03-14 Den finska HD (HD 2016:17) fattade beslut om användning av överskottsinformation. Tingsrätten beslöt att upptagningarna av teleavlyssning för grovt narkotikabrott inte fick användas som bevis för sekretessbrott, eftersom de var överskottsinformation och då sekretessbrott inte var ett sådant brott mot vilket teleavlyssning fick riktas. Tingsrätten förkastade åtalen. Hovrätten beviljade inte åklagaren rätt till fortsatt handläggning. Högsta domstolen ansåg att hovrätten borde ha beviljat tillstånd av prejudikatsskäl. (Omröstn.)

2016-03-14 Regeringens utredare öppen för maxgräns för häktestiden. Sverige har fått kritik från bland andra FN och Europarådet för de långa häktningstiderna i landet.

2016-03-14 Enklare att planera för bostäder med bindande besked.

2016-03-11 Revisorer varnas efter jaktresa. Två auktoriserade revisorer varnas nu av Revisorsnämnden efter att ha deltagit i en jaktresa anordnad av ett klientbolag. Resan menar Revisorsnämnden har äventyrat revisorernas opartiskhet och självständighet.

2016-03-11 Här är målen som flyttas till den nya Patent- och marknadsdomstolen den 1 september 2016.

2016-03-11 JO: LVM-hem hör inte till kriminalvård och det saknas laglig rätt att stoppa rymningar med våld.

2016-03-11 Skatteverket kräver att det skall vara obligatoriskt för aktiebolag och myndigheter att ansluta sig till statlig e-tjänst.

2016-03-11 EU:s justitieministrar antog direktivet om terrorismbekämpning. EU:s justitieministrar antog förslaget till direktiv om terroristbrott vid EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor i Bryssel. Enligt direktivet ska medlemsstaterna kriminalisera resor utanför EU-området för terroristsyften samt finansiering, organisering och underlättande av sådana resor.

2016-03-11 SvD: Göran Persson vill förbjuda tiggeri.

2016-03-11 Barnkonventionen blir svensk lag. Barnrättighetsutredningen presenterade sina slutsatser till regeringen. Förslagen innefattar bl.a. en ny straffbestämmelse om misshandel av barn, ett kunskapslyft för att höja kompetensen om barnkonventionen, samt en ny bestämmelse i förvaltningsprocesslagen (1971:291) och förvaltningslagen (1986:223) enligt vilken barnets bästa ska utredas och särskilt beaktas i ärenden och mål som rör barn. Författningsförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

2016-03-11 Missbruk av urkund vid körkortsprov grovt. Gradindelning, straffvärde och brottslighetens art. Tingsrätten och hovrätten dömde två män för missbruk av urkund efter att den ena mannen visat upp den andre mannens identitetskort för att i hans ställe utföra ett körkortsprov. HD anser att brottet är att bedöma som grovt (B 2268-15).

2016-03-10 Regeringen föreslår starkare skydd för visselblåsare. Förslaget innebär en förstärkning av det skydd som redan finns för visselblåsare genom att arbetstagare som utsätts för en repressalie av sin arbetsgivare i strid med den nya lagen ska ha rätt till skadestånd. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017. Den nya lagen föreslås även gälla bemanningsanställda. Se också sammanfattningen.

2016-03-10 Nya lagen tar sikte på att få skuldsatta företag och privatpersoner på fötter.

2016-03-09 Starkt gensvar för Uber i Malmö gör att tjänsten nu lanseras även i Lund.

2016-03-09 Ensamdomare ska få avgöra fler tvistemål fr.o.m. den 1 juni 2016. Att avgöra tvistemål med bara en domare har tidigare varit möjligt om båda parterna i målet har sagt ja till detta. I och med den nya lagen kan domstolen själv besluta att bara en domare behövs.

2016-03-08 Proposition om informationsutbyte med USA. Sverige och USA kommer genom förslaget att ge varandra direktåtkomst till avidentifierade uppgifter i sina nationella fingeravtrycksregister.

2016-03-07 Krafttag mot tvångsäktenskap. Ett 50-tal ärenden har anmälts till åklagare, men inga av dessa fall har ännu lett till åtal. 

2016-03-07 Kommissionen föreslår till toppmötet den 7 mars en färdplan för att återupprätta ett fullt fungerande Schengensystem: 1) Garantera skyddet av de yttre gränserna; 2) Direkt stöd till Grekland; 3) Tillämpning av reglerna och slut på systematisk genomsläppning; samt 4) Kontroller vid de inre gränserna: en samstämmig strategi i stället för ett lapptäcke. Målet skulle vara att avskaffa alla inre gränskontroller till december, för att möjliggöra en återgång till ett normalt fungerande Schengenområde till slutet av 2016.

2016-03-04 Myndigheter kraftsamlar mot taxiuppstickaren Uber.

2016-03-04 Klart med tunnel mellan Danmark och Tyskland. Byggstart är tidigast 2018. Tunneln ersätter färjetrafiken mellan Rødby och Puttgarden senast 2028.

2016-03-04 Åtalen minskar med 14 procent på tre år. Rättsväsendets prognoser till år 2019 visar på minskade flöden mellan polis, åklagare, domstolar och kriminalvård. Flödet från polis till åklagare minskar med 9 %, brottsmisstankar med åtalsbeslut med 14 %, avgjorda brottmål i domstol med 3 % och medelantalet hos Kriminalvården med 9 %. Se också hela rapporten.

2016-03-04 Svenska regeringen: Dra in bidrag vid nekad asyl.

2016-03-04 Danska regeringen: Kriminalvårdens ansträngningar har inte varit tillräckligt bra. Justitieministern presenterade ett antal initiativ för att stärka insatserna mot mobiltelefoner i fängelserna.

2016-03-04 Redan 22 miljarder för mycket på skattekonton – men ministern vill stoppa Sveriges bästa ränta.

2016-03-04 Skärpta krav för jurister som vill förordnas av domstol i Stockholmsregionen – tingsmeritering eller särskild erfarenhet.

2016-03-03 Lagändringar för att motverka missbruk av svenska pass.

2016-03-04 Orvesto: Sydsvenskan tappar var femte läsare.

2016-03-03 Svensk "fildelare" döms av hovrätten – trots att köpen provocerats fram av FBI (s.k. agent provocateur). Den 26-årige svenske ”fildelaren” kunde åtalas i Sverige efter provokativa köp av musik som genomfördes av den amerikanska federala polisen FBI. Hovrätten ansåg att provokationerna inte har inneburit någonting olagligt enligt svensk lag och att han därför kan fällas för brotten.

2016-03-02 Vellinge kvar i topp bland skånska företagarkommuner.

2016-03-02 Sju år och nio månaders fängelse för ”nätövergrepp” – och 5,8 miljoner i skadestånd.

2016-03-02 Skärpt straffrättslig lagstiftning föreslås. Regeringen föreslår att den straffrättsliga lagstiftningen skärps för att organiserad brottslighet bättre ska kunna motverkas.

2016-03-02 Lockerbjudanden via telefon ledde till straffavgift. Ett företag lovade gratisprodukter på telefon, men skickade sedan fakturor för ett ingått abonnemang. Nu har Konsumentombudsmannen dragit bolaget inför rätta och bolaget måste nu ändra sina rutiner.

2016-03-02 Såg bild av sig själv i kampanj om könssjukdomar – HD prövar fallet. När kvinnan för fem år sedan godkände att fotot på henne fick användas av Umeå kommun var hon inte beredd på att hon skulle komma att synas i kampanjer om sexuell läggning och könssjukdomar.

2016-03-02 Domstolarna kräver 1,7 miljarder extra för att klara de kommande årens asylmål.

2016-03-01 Planering för mottagande av nyanlända för bosättning under 2016. Den 1 mars 2016 träder en ny lag ikraft som innebär ett gemensamt ansvar för mottagandet av nyanlända, lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

2016-03-01 Brottsoffers rättigheter förbättras fr.o.m. den 1 mars 2016 i Finland. Polisens och de övriga förundersökningsmyndigheternas skyldighet att informera brottsoffren om deras rättigheter vid förundersökning och rättegång utvidgas. Reglerna om tolkning och översättning åt målsägande i brottmål ändras. Brottsoffer kan få information om att en fånge har frigivits. Förändringar baserar sig på genomförande av brottsofferdirektivet 2012/29/EU. I Sverige motsvarande förändringar trädde i kraft den 1 november 2015.

2016-03-01 Från 60 000 liter till "obetydliga mängder" – olaglig nätimport av alkohol störtdök i 2015 efter lagändring.

2016-03-01 HD ansåg inte hinder mot utlämning i ett fall där domen baserats på en utländsk överenskommelse mellan den dömde och åklagaren (s.k. plea bargaining). (Ö 6051-15)

2016-03-01 Advokat förlorar mot staten – fick vänta åtta år på att brottsmisstankar avskrevs.