Suomalaisia rikosoikeudellisia lakeja suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

Olen kerännyt tälle sivulle keskeisimmät suomalaiset rikosoikeudelliset säädökset suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tärkeimmät ruotsalaiset säädökset löytyvät ruotsiksi ja englanniksi täältä.

Suomeksi

Rikoslaki 19.12.1889/39

Oikeudenkäymiskaari 1.1.1734/4

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 11.7.1997/689

Poliisilaki 22.7.2011/872

Esitutkintalaki 22.7.2011/805

Pakkokeinolaki 22.7.2011/806

Euroopan ihmisoikeussopimus sellaisena kuin se on muutettuna 11. ja 14. pöytäkirjalla, sekä 1., 4., 6., 7., 12. ja 13. pöytäkirja

Järjestyslaki 27.6.2003/612

Laki sakon ja rikesakon määräämisestä 27.8.2010/754

Vahingonkorvauslaki 31.5.1974/412

Laki yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta 10.4.2015/400

Laki liiketoimintakiellosta 13.12.1985/1059

Vankeuslaki 23.9.2005/767

Laki sakon täytäntöönpanosta 9.8.2002/672

Tutkintavankeuslaki 23.9.2005/768

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä 18.7.2008/503

Laki lähestymiskiellosta 4.12.1998/898

Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 30.12.2003/1286

Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta 7.7.1970/456

Rikosrekisterilaki 20.8.1993/770

På svenska

Finsk lagstiftning stadgas både på finska och svenska. Även svenskspråkiga versioner är officiella lagtexter och inte enbart översättningar.

Strafflag 19.12.1889/39

Rättegångs Balk 1.1.1734/4

Lag om rättegång i brottmål 11.7.1997/689

Polislag 22.7.2011/872

Förundersökningslag 22.7.2011/805

Tvångsmedelslag 22.7.2011/806

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, ändrad genom protokoll nr 11 och 14, med protokoll nr 1, 4, 6, 7, 12 och 13

Ordningslag 27.6.2003/612

Lag om föreläggande av böter och ordningsbot 27.8.2010/754

Skadeståndslag 31.5.1974/412

Lag om verkställighet av samhällspåföljder 10.4.2015/400

Lag om näringsförbud 13.12.1985/1059

Lag om utredning av unga brottsmisstänktas situation 24.6.2010/633

Fängelselag 23.9.2005/767

Lag om verkställighet av böter 9.8.2002/672

Häktningslag 23.9.2005/768

Lag om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism 18.7.2008/503

Lag om besöksförbud 4.12.1998/898

Lag om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen 30.12.2003/1286

Lag om utlämning för brott 7.7.1970/456

Straffregisterlag 20.8.1993/770

In English

Please note that the translations to English are unofficial only and are not necessarily comprehensive, complete, accurate or up-to-date, and have no official, legal status. Please check with the original wording in Finnish or Swedish whether the legislation has been changed and whether the translation was proper in the first place.

The Criminal Code of Finland 19.12.1889/39

Code of Judicial Procedure 1.1.1734/4

Criminal Procedure Act 11.7.1997/689

Police Act 22.7.2011/872

Criminal Investigation Act 22.7.2011/805

Coercive Measures Act 22.7.2011/806

European Convention on Human Rights as amended by Protocols Nos. 11 and 14; supplemented by Protocols Nos. 1, 4, 6, 7, 12 and 13

Public Order Act 27.6.2003/612

Tort Liability Act 31.5.1974/412

Act on Detecting and Preventing Money Laundering and Terrorist Financing 18.7.2008/503

Act on Restraining Orders 4.12.1998/898

Act on Extradition on the Basis of an Offence Between Finland and Other Member States of the European Union 30.12.2003/1286

Extradition Act 7.7.1970/456

Criminal Records Act 20.8.1993/770