Laglänkar på svenska

LÄNKAR TILL SVENSKA RÄTTSKÄLLOR

Lagstiftning

Lagen.nu - Här hittar du alla gällande svenska lagar. Du kan också hitta referat av många rättsfall som visar hur lagen har tillämpats i praktiken, och information om hur lagarna ändrats över tiden. Många av de viktigaste lagtexterna är kommenterade, med förklaringar och exempel. Ett stort antal juridiska begrepp har även förklarats, och ett urval av dessa har listats nedan.

Lagrummet.se - Portalen är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation. På lagrummet.se hittar du rättsinformation hos regeringen, riksdagen, högre domstolar och statliga myndigheter. Du hittar även en del internationell information.

Sveriges riksdag  

Regeringskansliet  

Justitiedepartementet  

Rättskipning

Högsta domstolen (NJA) - Se Lagrummet.se för avgörandena. 

Hovrätter

Sveriges domstolar  

Åklagarmyndigheten  

Ekobrottsmyndigheten  

Polisen  

Brottsoffermyndigheten 

Skatteverket 

Sveriges Advokatsamfundet 

LÄNKAR TILL FINSKA RÄTTSKÄLLOR

Lagstiftning

Eftersom svenska är Finlands andra officiella språk, alla svenskspråkiga författningar är officiella och inte bara icke-auktoriserade översättningar.

Finlands riksdag  

Statsrådet 

Justitieministeriet 

Statens författningsdata - FINLEX ® - Alla finländska lagar och förordningar finns i den avgiftsfria författningsdatabanken Finlex.

Rättskipning

Högsta domstolen - Se också FINLEX, som innehåller databas från högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen, hovrätter, förvaltningsdomstolar, marlnadsdomstolen, arbetsdomstolen, försäkringsdomstolen och europeiska domstolar (Europa-domstolen och EG-domstolen). Svenskspråkigt material finns endast i högsta domstolens databas, i marknadsdomstolens databas samt i Rättspraxis i litteraturen -databasen.

Riksåklagarämbetet

Rättsväsendet - Information om domstolarnas och åklagarnas verksamhet samt rättshjälp och utsökning finns på rättsväsendets webbsidor.

Polisen

Skatteförvaltningen 

Finlands Advokatförbund 

Suomi.fi portalen - Portalen Suomi.fi är den offentliga förvaltningens gemensamma tjänst för medborgare. Portalen innehåller e-tjänster och blanketter samt texter och länkar med serviceinformation. Suomi.fi:s servicekarta över positions- och kontaktuppgifter inom den offentliga förvaltningen är en del av portalen. Även Medborgarkontot har anslutits till portalen Suomi.fi.

LÄNKAR TILL EU:N RÄTTSKÄLLOR

Europeiska unionen

ECLI (European Case Law Identifier) - Kommissionens ny enorma sökmotor i Europarätten informerar på 23 språk om de olika rättssystemen och rättslig prövning i EU. Sökmotorn omfattar även fyra miljoner beslut från EU-domstolen, det europeiska patentverket (EPO) och från nationella högsta domstolar på flera språk. 

EUR-Lex - På EUR-Lex hittar du gratis EU-lagstiftning och andra offentliga dokument. Kräver gratis registrering.

EU-konventioner - Databasen innehåller information om avtal och konventioner som redan trätt i kraft och de som man förhandlar om. För de avtal och konventioner där förhandlingarna redan är färdiga finns det en länk till den fullständiga texten i Europeiska unionens officiella tidning.

Europeiska unionens domstol

Eurojust - Eurojust har till uppdrag att stärka det europeiska samarbetet mot grov gränsöverskridande brottslighet 

Europol - Europas polismyndighet.

N-Lex - En gemensam portal för nationell lagstiftning av medlemsstater.

EuroVoc - EU:s flerspråkiga teraurus.

LÄNKAR TILL FN:S RÄTTSKÄLLOR

United Nations Office on Drug and Crime (UNODC)

United Nations crime-related and drug-related treaties, conventions and their related protocols

UNODC tools and publications on crime prevention and criminal justice

UNODC on money-laundering and countering the financing of terrorism

Money-laundering related links

UNODC on money-laundering and countering the financing of terrorism

Legal Library on Drug Control (UNODC)

United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI)

LÄNKAR TILL EUROPARÅDETS RÄTTSKÄLLOR

European Court of Human Rights (ECHR) - Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, Europadomstolen

ECHR case-law (HUDOC) - Alla domstolens domar och en betydande urval av beslut och rapporter.

Official texts of the European Convention on Human Rights  

LÄNKAR TILL ORGANISATIONEN FÖR SÄKERHET OCH SAMARBETE I EUROPA (OSSE)

Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE)  

OSCE publications