Svenska straffrättsliga lagar på svenska och engelska

Jag har samlat här de allra viktigaste straffrättsliga lagar från Sverige på svenska och engelska. Den finska lagstiftningen på finska, svenska och engelska finns här.

På svenska

Brottsbalk (1962:700)

Rättegångsbalk (1942:740) 

Polislag (1984:387) 

Europakonventionen, Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, ändrad genom protokoll nr 11 och 14, med protokoll nr 1, 4, 6, 7, 12 och 13

Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Narkotikastrafflag (1968:64)

Skattebrottslag (1971:69)

Bokföringslag (1999:1078)

Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Miljöbalk (1998:808) 29 och 30 kap.

Arbetsmiljölag (1977:1160)

Utlänningslag (2005:716) 20 kap.

Lag (2000:1225) om straff för smuggling

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

Lag (2003:148) om straff för terroristbrott

Lag (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet

Lag (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

Tryckfrihetsförordning (1949:105)

Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469)

Ordningslag (1993:1617)

Lag (1976:206) om felparkeringsavgift

Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering

Lag (2014:836) om näringsförbud

Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård

Skadeståndslag (1972:207)

Räntelag (1975:635)

Lag (1974:1065) om visst stöldgods m.m.

Körkortslag (1998:488)

Förordning (1997:406) om offentlig försvarare m.m.

Rättshjälpslag (1996:1619)

Delgivningslag (2010:1932)

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641)

Lag (2002:445) om medling med anledning av brott

Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Lag (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning

Häkteslag (2010:611)

Häktesförordning (2010:2011)

Kameraövervakningslag (2013:460)

Lag (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Fängelselag (2010:610)

Utsökningsbalk (1981:774)

Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer

Lag (1988:870) om vård av missbrukare

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

In English

Please note that the translations to English are unofficial only and are not necessarily comprehensive, complete, accurate or up-to-date, and have no official, legal status. Please check with the original wording in Swedish whether the legislation has been changed and whether the translation was proper in the first place.

The Penal Code (1962:700) 

The Code of Judicial Procedure (1942:740) 

The Police Act (1984:387) with commentary 

European Convention on Human Rights, as amended by Protocols Nos. 11 and 14; supplemented by Protocols Nos. 1, 4, 6, 7, 12 and 13

Excerpts from the Act on Penal Law on Narcotics (1968:64)

Act on penalties for money laundering offences (2014:307)

The Environmental Code (1998:808) esp. Ch. 29 and 30.

Aliens Act (2005:716) esp. Ch. 20.

Act on criminal responsibility for genocide, crimes against humanity and war crimes (2014:406)

Act on Criminal Responsibility for Terrorist Offences (2003:148) 

Act on Criminal Responsibility for Public Provocation, Recruitment and Training concerning Terrorist Offences and other Particularly Serious Crime (2010:299)

Act on Criminal Responsibility for the Financing of Particularly Serious Crime in some cases (2002:444)

Work Environment Act (1977:1160)