Publikationer (sv), (en), (fi), (de), (fr) och (ru)

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING

Jag erbjuder undan största delen av mina publikationer gratis via Internet att läsa. Observera dock följande begränsningar när du använder länkarna till mina texter.

1) Upphovsrättigheter tillhör mig och bokförlaget. Hänvisningar utan tillstånd är tillåtna i begränsad omfattning. Kopiering utan en hänvisning till det här elektroniska materialets adress och hänvisningsdagen är inte tillåten. Du får gärna be om tillstånd från mig per e-post.

2) Eftersom sidnumreringen inte är korrekt i dessa elektroniska publikationer, du får göra hänvisningar till kapitlets nummer eller dylikt.

3) Den elektroniska versionen kan skilja sig i detaljer från den publicerade, eftersom jag kan ha gjort mindre förändringar i korrekturskedet och figurer ser annorlunda ut i den tryckta versionen.

Ha det så trevligt med straffrätten!

MONOGRAPHIES, COMMENTARIES AND TEXT BOOKS

10) UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime): The United Nations Convention against Corruption. Reporting on Corruption. A Resource Tool for Governments and Journalists. UNODC. New York 2014, 92 pages together with Mr. John Holland. In French: Convention des Nations Unies contre la corruption. Informer sur la corruption. Un outil de référence pour les gouvernements et les journalistes.

9) Tapio Lappi-Seppälä & Kaarlo Hakamies & Pekka Koskinen & Martti Majanen & Sakari Melander & Kimmo Nuotio & Ari-Matti Nuutila & Timo Ojala & Ilkka Rautio: Rikosoikeus [Straffrätt - Criminal Justice]. Talentum Fokus (online), 4. p. Helsinki 2013. Oma osuus yht. 406 sivua seuraavasti [Egen del c. 406 sidor som följande - Own part 406 pages as follows]:

(a) RL 11: Sotarikokset ja rikokset ihmisyyttä vastaan [Krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten - War Crimes and Crimes against Humanity];

(b) RL 12: Maanpetosrikokset [Landsförräderibrott - Treason Crimes];

(c) RL 13: Valtiopetosrikokset [Högförräderibrott - High Treason];

(d) RL 14: Rikokset poliittisia oikeuksia vastaan [Brott mot politiska rättig­heter - Crimes against Political Rights];

(e) RL 21: Henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset, jaksot 4-5 [Brott mot liv och hälsa, avsnitt 4-5 - Crimes against Life and Health, Sections 4-5]

(f) RL 23: Liikennerikokset, jaksot 1-2 [Trafikbrott, avsnitt 1-2 - Traffic Offences, Sections 1-2];

(g) RL 24: Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisrikokset [Kränk­ning av integritet och frid samt ärekränkning - Crimes against Privacy and Peace, and Defamation];

(h) RL 25: Vapauteen kohdistuvat rikokset [Brott mot friheten - Violations of Freedom];

(i) RL 29: Rikokset julkista taloutta vastaan [Brott mot den offentliga ekonomin - Crimes against public Financies];

(j) RL 36: Petos ja muu epärehellisyys [Bedrägeri och annan oredlig­het - Fraud and other Dishonesty];

(k) RL 39: Velallisen rikokset [Gäldenärsbrott - Debtor Crimes];

(l) RL 43: Hyvät tavat [Brott emot föreskrift beträffande sedlighet - Violations against Public Morals];

(m) RL 45: Sotilasrikokset [Militära brott - Military Crimes];

(n) RL 47: Työrikokset [Arbetsbrott - Crimes in Working Environment];

(o) RL 50: Huumausainerikokset [Narkotikabrott - Narcotic Offences]

8) Työrikokset [Arbetsbrott - Crimes in Working Environment]. Teoks. Anne Alvesalo & Ari-Matti Nuutila (toim.): Rangaistava työn turvattomuus [Straffbart otrygghet på arbetsplats - Criminal Insecurity in the Working Place]. Helsinki 2006, s. 127–205.

7) Rikosoikeus [Straffrätt - Criminal Justice]. Teoks. Pekka Timonen (toim.): Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään [Inledning till det finska rättssystemet - Introduction to the Finnish legal System]. 2. nide. 2. uud. laitos. Helsinki 1999, s. 1-129.

6) Oikeudellisesta päättelystä ja tulkinnasta [Juridiska resonemang och tolkning - Legal Reasoning and Interpretation]. Teoks. Aulis Aarnio & Hannu Tolonen & Ari-Matti Nuutila: Pääsykoekirja 1/1998 [Inträdesprovet - Admission Test Book 1/1998]. Turku 1998, s. 1-42.

5) Ari-Matti Nuutila: Rikoslain yleinen osa [Den allmänna delen av strafflagen - The General Part of Criminal Law]. Helsinki 1997. L + 453 s.

4) Ari-Matti Nuutila: Rikosoikeudellinen huolimattomuus. Mit deutscher Zusammenfassung. [Den straffrättsliga oakt­samheten - Criminal Negligence]. Helsinki 1996. LVIX + 689 s.

3) Ari-Matti Nuutila: Rikosoikeuden ABC-kirja [ABC-boken i straffrätt - ABC Book of Criminal Law]. Turku 1995. XII + 229 s. Also available in blind language.

2) Johdanto rikosoikeuteen [Inledning till straffrätten - Introduction to Criminal Justice]. Teoks. Ahti Laitinen & Ari-Matti Nuutila: Pääsykoekirja 5/1995 [Inträdesprovet - Admission test book 5/1995]. Turku 1995, s. 71–197.

1) Ari-Matti Nuutila: Syyllisyydestä vastuullisuuteen? Syyllisyysteoreettinen tutkimus. [Från skuld till ansvar? En skuldteoretisk undersökning. - From Guilt to Responsibility? A Theoretical Study on the Concept of Guilt.] Turku 1991. XIX + 226 s.

SELECTED ARTICLES IN SCIENTIFIC JOURNALS AND ANTHOLOGIES

47) Der Jurist in der Praxis. Schwerpunktthema Recht des bewaffneten Konflikts, Recht in kriegerischen Zeiten. Ad Legendum 3/2017, s. 254-257.

46) Tieteen termipankki [Vetenskapstermbank I Finland – The Bank of Finnish Terminology in Arts and Sciences]. Käsitteet ja laajemmat kuvaukset rikosoikeudessa [Begrepp och beskrivning i straffrätt – Concepts and broader descriptions in Criminal Law]: Kriminalisointiperiaatteet [Principer för kriminalisering – Principles governing Criminalizations], Laiminlyöntirikokset [Underlåtenhetsbrott – Criminal Omissions], Loukatun suostumus [Samtycke till brott – Consent of the Victim], Oikeudenvastaisuus [Ansvarsfrihetsgrunder – Justifications to Crime], Rikoslajit [Kategorier av brott – Categories of Crime], Rikosoikeuden yleiset opit [Straffrättens ansvarslära – General Part of Criminal Law], Rikossäännös [Brottsdefinition – Crime Definitions], Rikostunnusmerkistö [Brottsbeskrivning – Definitional Elements of a Crime], Sotilasrikokset [Militära brott – Military Crimes], Syyllisyys [Skuldprincipen – Principle of Guilt], Tutkintavankeus (rikosoikeus) [Häktning – Pre-trial Detention]. 2016.

45) Tieteen termipankki [Vetenskapstermbank i Finland - The Bank of Finnish Terminology in Arts and Sciences]. Käsitteet ja laajemmat kuvaukset prosessioikeudessa [Begrepp och beskrivning i processrätt – Concepts and broader descriptions in Procedural Law: Syyttömyysolettama rikosprosessioikeudessa [Oskuldspresumption i straffprocess - Presumption of Innocence in Criminal Procedure], Favor defensionis [Favor defensionis - Favor Defensionis], In dubio pro reo – sääntö [In dubio pro reo - In Dubio Pro Reo], Itsekriminointisuoja [Förbudet mot självinkriminering - Prohibition of Self-incrimination], Legaliteetti- ja opportuniteettiperiaate rikosprosessissa [Absolut och relativ åtalsplikt - Absolute and relative Obligation to Prosecute], Ne bis in idem [Ne bis in idem - Ne Bis In Idem], Rangaistusmääräysmenettely [Bötesföreläggande - Order of Fines], Sotilasoikeudenkäynti [Militär rättegång - Military Procedure]. 2016.

45) Penningtvätt praktikan [Check list on money laundering - Rahanpesun tarkistuslista], 25 pages. Forthcoming.

44) Five Theses on the Changes in the General Doctrines of Criminal Law, 12 pages. Forthcoming.

43) Sports injuries on the Criminal Justice Map of the Nordic Countries, 15 pages. Forthcoming.

42) Vapaa joukkotiedotus korruption torjunnassa [Fri massmedia i förebyg­gandet av korruption – Free Mass Media in Prevention of Corruption]. Teoks. Ville Hinkkanen & Leena Mäkipää: Suomalainen kriminaalipolitiikka. Näkökulmia teoriaan ja käytäntöön. Tapio Lappi-Seppälän juhlakirja. Helsinki 2013, s. 280–302.

41) Missions abroad and complexity of the Criminal Law Frame. In Criminal Law between War and Peace. Justice and cooperation in international military interventions. Napoli 2012, 40 pages.

40)  Corporate Criminal Liability in Sweden – On the way to an alternative criminal liability in summary procedure. In Antonio Fiorella & Alfonso Maria Stile (eds.): Corporate Criminal Liability and Compliance Programs. Napoli 2012, pp. 357-378.

39) Corporate Criminal Liability in Finland – An addition to individual criminal responsibility. In Antonio Fiorella & Alfonso Maria Stile (eds.): Corporate Criminal Liability and Compliance Programs. Napoli 2012, pp. 327-356.

38) Henrik Elonheimo & Andre Sourander & Solja Niemelä & Ari-Matti Nuutila & Hans Helenius & Lauri Sillanmäki & Terja Ristkari & Kai Parkkola: Psychosocial correlates of police-registered youth crime. A Finnish population-based study. Nordic Journal of Psychiatry. Vol 63(4) 2009, pp. 292-300.

37) Military Crisis Management in the European Union. In Kimmo Nuotio (ed.): Festschrift in Honour of Raimo Lahti. Helsinki 2007, pp. 175-188.

36) Andre Sourander & Henrik Elonheimo & Solja Niemelä & Ari-Matti Nuutila & Hans Helenius & Lauri Sillanmäki & Jorma Piha & Tuula Tamminen & Kirsti Kumpulainen & Irma Moilanen & Frederik Almqvist: Childhood Predictors of Male Criminality. A Prospective Population-based Follow-up Study From Age 8 to Late Adolescence. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Vol 45(5) 2006, pp. 578-586.

35) The Criminal Procedure System in Finland. In Alexander Trunk & Ari-Matti Nuutila & Vytautas Nekrošius (Hrsg.): Recht im Ostseeraum. Berlin 2006, pp. 139–167.

34) Rikostentorjunta, rikoksen selvittäminen ja perusoikeudet [Brottsförebyg­gande, brottsutredning och grundläggande rättigheter – Crime Prevention, Crime Investigation and Fundamental Rights]. Teoks. Timo Ahonen (toim.): Oikeussosiologiaa ja kriminologiaa – Juhlajulkaisu Ahti Laitinen 1946 – 24/4 – 2006. Turku 2006, s. 115–130.

33) Sotilaallinen kriisinhallinta ja rikosoikeus [Militär krishantering och straffrätt – Military Crisis Management and Criminal Justice]. Teoks. Petri Jääskeläinen & Pekka Koskinen & Martti Majanen (toim.): Rikosoikeudellisia kirjoitelmia VIII, Raimo Lahdelle 12.1.2006 omistettu. Helsinki 2006, s. 357–369.

32) Law in Books” ja “Law in Action” – seuraamusharkintaa lainkäytössä [”Law in Books” och ”Law in Action” – påföljdsbestämning i rättskipningen – "Law in Boos and Law in Action – Sentencing in Practice]. Teoks. Ari-Matti Nuutila & Elina Pirjatanniemi (toim.): Rikos, rangaistus ja prosessi. Juhlajulkaisu Eero Backman 1945 – 14/5 - 2005. Turku 2005, s. 245–260.

31) Whistleblowing, Exchange of Information and Legal Prosecution. In Peter Cullen (ed.): Enlarging the Fight against Fraud in the European Union. Trier 2004, pp. 255–268.

30) Virallisen vastaväittäjän lausunto väitöskirjasta Tero Kurenmaa: “Sisäpiirintiedon väärinkäyttö” (Suomalainen Lakimiesyhdistys 2003) [Officiella opponen­tens utlåtande om doktorsavhandlingen Tero Kurenmaa: ”Missbruk av insi­der information” – Official Opponent Statement on the Doctoral Thesis Tero Kurenmaa: Misuse of Insider Information"]. LM 2004, s. 158–165.

29) Menettämisseuraamuksia (RL 10 l) koskevia vanhoja ja uusia ongelmia [Gamla och nya problem i bestämmelsen om förverkandepåföljder - Old and new Problems with Forfeiture]. Teoks. Raimo Lahti & Tapio Lappi-Seppälä (toim.): Rikosoikeudellisia kirjoitelmia VII, Pekka Koskiselle 1.1.2003 omistettu. Helsinki 2003, s. 271–283.

28) Implementation of the Rome Statute in Finnish Law. In Matthias Neuner (Hrsg.): National Legislation Incorporating International Crimes. Approaches of Civil and Common Law Countries. Berliner Wissenschafts-Verlag 2003, pp. 85-104.

27) Får man dölja i utmätningen och i beskattningen de medel som man fått genom ett ekonomiskt brott? In Petter Asp & Carl Erik Herlitz & Lena Holmqvist (red.): Flores juris et legium – Festskrift till Nils Jareborg. Göteborg 2002, s. 559–566.

26) The Implementation of the Rome Statute in Finnish Law. Turku Law Journal 1/2002, pp. 13–38.

25) European Criminal Law and Legal Education. In Sybille Fritsch-Oppermann & Bernd Oppermann (Hrsg.): Die Ausbildung künftiger Juristen und Juristinnen und die europäische Rechtsharmonisierung. Loccum 2002, pp. 57–66.

24) Muutamia reunaehtoja ”EU:n kriminaalipolitiikalle”. [Några restriktioner till ”EU:s kriminalpolitik” - Some Restrictions to "EU's Criminal Policy"]. Teoks. Eurooppalainen yhteistyö ja kansalliset vaikutusmahdollisuudet EU:n rikosoikeudellisessa ja poliisiyhteistyössä, Eduskunnan kanslian julkaisu 9/2002. Helsinki 2002, s. 159–166.

23) Saako rikoksella saadut varat salata verotuksessa ja ulosotossa? [Får man dölja i utmätningen och i beskattningen de medel som man fått genom brott? - Are you allowed to Conceal in the Seizure and Taxation Funds gained through Crime?]. Teoks. Timo Ahonen (toim.): Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 4 vuotta. Turku 2001, s. 157–167.

22) Oikeus instituutiona [Rätten som institution - Justice as an Institution]. Teoks. Ari-Matti Nuutila & Jussi Tapani & Essi Kinnunen: Pääsykoekirja 3/2001. Turku 2001, s. 5-24.

21) The Special Part of the Corpus Juris in Solving old and Creating new Problems in Combating EU-Fraud. In Barbara Huber (Hrsg.): Das Corpus Juris als Grundlage eines europäisches Strafrechts. Freiburg im Br. 2000, pp. 177–194.

20) Арu-Маммu Нуумuла: ТЕHДЕHЦИИ В СФЕРЕ ПРЕСТУПДЕHИЙ И HАКАЗАHИЙ В ЕВРОПЕ, ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОЛИТИКА. In ПРАКТИКА И ПРОЦЕДУРА ВУЃОЛОВНОМ ПРАВЕ. Марийский государственньґй университет 2000, pp. 3–53.

19) Арu-Маммu Нуумuла: ЕВРОПЕЙСКОЕ УГОДОВHОЕ ПРАВО И ПРАВАЧЕДОВЕКА. In ПРАКТИКА И ПРОЦЕДУРА В УЃОЛОВНОМ ПРАВЕ. Марийский государственньґй университет 2000, pp. 48–153.

18) Crime, Punishment, and Fundamental Rights. Turku Law Journal 1/2000, pp. 1-18.

17) Lääkärin rangaistus- ja korvausvastuu hoitovirheestä [Läkarens straff- och ska­deståndsansvar för felbehandling - Physicians Criminal and Civil Liability for Malpractise]. Teoks. Kimmo Koskenvuo (toim.): Lääkärintyö ja laki. Duodecim (Helsinki). Rauma 2000, s. 383–391.

16) Urheiluvahingot rikosoikeuden kartalla [Idrottsskador på den straffrättsliga kar­tan - Sports Injuries on the Criminal Justice Map]. Urheilu ja oikeus 1999 – Urheiluoikeuden yhdistyksen vuosikirja. Helsinki 1999, s. 28–43.

15) Rangaistuksella uhkaaminen ja rangaistukseen tuomitseminen perusoikeuksien valossa [Hot av straff och dömandet av straff mot bakgrund av de grundläggande rättigheterna - The Threat of Punishment and Sentencing to Punishment in the light of Fundamental Rights]. Teoks. Pekka Länsineva & Veli-Pekka Viljanen (toim.): Perusoikeuspuheenvuoroja. Turku 1998, s. 165–178.

14) Ostaisitko tuolta mieheltä käytetyn auton? Petoksen tunnusmerkeistä liikekaupassa [Skulle du köpa en begagnad bil från den mannen? Bedrägeriets brottsrekvisit i affärsverksamhet - Would you buy a used Car from this Man? The definitional Elements of Fraud in business Activities]. Teoks. Anne Kumpula (toim.): Juhlajulkaisu Leena Kartio 1938–30/8–1998. Turku 1998, s. 249–263.

13) Viisi teesiä rikosoikeuden yleisten oppien muutoksesta [Fem teser om föränd­ringar i straffrättens allmänna del - Five Theses on the Changes in the General Part of Criminal Justice]. LM 1/1997, s. 64–70.

12) Landesbericht Finnland (together with Dan Frände). In Albin Eser & Barbara Huber (Hrsg.): Strafrechtsentwicklung in Europa 5.1. Landesberichte 1993/1996 über Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur. Freiburg i. Brsg. 1997, pp. 359-414.

11) The Reform of Fundamental Rights and the Criminal Justice System in Finland. Acta Juridica Hungarica 1996, pp. 303–314.

10) Loukatun suostumus eilen ja tänään [Offrets samtycke igår och idag - The Victim's Concent Yesterday and Today]. Teoks. Raimo Lahti (toim.): Kohti rationaalista ja humaania kriminaalipolitiikkaa. Omistettu Inkeri Anttilalle 29.11.1996. Helsinki 1996, s. 203–216.

9) Encyclopaedia Iuridica Fennica IV. Rikos- ja prosessioikeus [Straff- och processrätt - Criminal and Procedural Law]. Jyväskylä 1995. Viisi hakusanaa prosessioikeudessa (palstat 55–58, 158–159, 476–478, 622–623 ja 806–809) ja 11 hakusanaa rikosoikeudessa (palstat 203–210, 255–261, 275–276, 337–341, 519–536, 559–569, 592–596, 597–605, 623–624, 638–645 ja 754–755). [Fem sökord i processrätt och 11 sökord i straffrätt - Five keywords in procedural law and 11 in criminal law] desprovet - Admission test book 5/1995] . Turku 1995, s. 71–197.

8) Vertailevia näkökohtia syyttäjän asemasta rikosprosessissa [Komparativa aspek­ter om åklagarens ställning i straffprocessen - Comparative Aspects on the Prosecutor's Position in the Criminal Procedure]. Oikeus 1995:1, s. 3-13.

7) Komparativa aspekter på de culpösa brotten. I Kerstin Berglund & Dan Frände & Lenita Häggblom & Kjell Sevón (red.): Skuldfrihet och Ansvarslöshet, En hälsning till Alvar Nelson på 75 årsdagen av Ane den gamles barnbarn. Helsingfors 1994, s. 155–167.

6) Yksilöllinen "voiminen" ja rikosoikeudellinen tuottamus [Det individuella ”kun­nandet” och den straffrättsliga oaktsamheten - The individual "can" and "could" and the Criminal Negligence]. Teoks. Ari Saarnilehto & Ari-Matti Nuutila (toim.): Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 30 vuotta. Turku 1991, s. 317–344.

5) On the Principle of Guilt in Finnish Criminal Justice – Intentionality, Knowledge and Motivational Factors as Preconditions for Criminal Liability. In Raimo Lahti & Kimmo Nuotio (eds.): Towards a Total Reform of Finnish Criminal Law. Helsinki 1990, pp. 101–157.

4) Möjligheten att handla annorlunda som en förutsättning för skuldansvar — syften och värden. Nordisk Tidskrift for Kriminalvidenskap 1990/4, s. 276–294.

3) Yksilöautonomian suhteesta yhteiskuntasopimukseen — Näkökulma Immanuel Kantin rangaistusteoriaan [Förhållandet mellan individens autonomi och sam­hällskontraktet – en synvinkel till Immanuel Kants straffteori - The Relationship between individual Authonomy and the Social Contract - a viewpoint to Immanuel Kant's Theory of Punishment]. Teoks. Kaarlo Tuori & Jaana Matikainen (toim.): Yhteiskuntasopimuksesta yhteisöön. Helsinki 1990, s. 127–164.

2) Toisintoimimismahdollisuus Serlachiuksella ja Honkasalolla — tavoitteita ja arvoja [Möjligheten att handla annorlunda enligt Serlachius och Honkasalo – syften och värden - The Ability to act otherwise according to Serlactius and Honkasalo - Goals and Values]. Teoks. Raimo Lahti (toim.): Rikosoikeudellisia kirjoitelmia VI, Rikosoikeuden juhlavuonna 1989. Vammala 1989, s. 342–362.

1) Deskription preskriptiivisyys? [Det normativa i det deskriptiva? - The normative in the descriptive?] Oikeus 1989:1, s. 6-18.