UTBILDNING

April 1997 - Juris doktor (JD) (straffrätt) - Åbo universitet, juridiska fakulteten (Finland) - Doktorsavhandling ”Rikosoikeudellinen huolimattomuus. Mit deutscher Zusammenfassung” [Den straffrättsliga oaktsamheten]. Helsinki 1996. LVIX + 689 sidor. - Betyg: Laudatur

Augusti 1991 - Juris licentiat (JL) (straffrätt och rättsteori) - Åbo universitet, juridiska fakulteten (Finland) - Licentiatavhandling ”Syyllisyydestä vastuullisuuteen?” [Från skuld till ansvar?] Turku 1991. XIX + 226 sidor. - Betyg: 10/10 poäng

Mars 1987 - Juris kandidat (JK) - Åbo universitet, juridiska fakulteten (Finland) - Uppsats ”Oikeuserehdyksen vaikutuksesta syyllisyyteen, syyksiluettavuuteen ja rangaistuksen tuomitsemiseen [Om förbudsvillfarelse]. Turku 1987. 97 sidor. - Betyg: 10/10 poäng

FORSKNINGSOMRÅDEN

Straffrätten - Allmänna delen av straffrätten – Straffrättsteori – Oaktsamma brott – Ekonomisk brottslighet – Gränsöverskridande brottslighet – EU straffrätt – Företagets straffrättsliga ansvar

Europarätten - EU – Europarådet

Internationell rätt - Internationella konventioner om mänskliga rättigheter (särskilt Europa-konventionen och FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter) – Internationella straffrättsdomstolar (ICC och ICTY) – Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (ECHR) – Europeiska unionens domstol (CJEU)

Processrätt - Komparativ europeisk straffprocess – Internationellt straffrättsligt samarbete – Straffprocess i ECHR, CJEU, ICC och ICTY – Insolvensrätt

Rättsteori - Kritiska pragmatismen i rättsteori – Rättsstat i nutida social-evolutionär kontext – Hermeneutiken i rättsvetenskap

ANSTÄLLNINGAR

Direktör, juridiskt biträde och konsult / JD Ari-Matti Nuutila Juridisk Byrå (Skanör, Sweden) / fr.o.m. 2009 / Juridiska tjänster till fysiska och juridiska personer, akademisk undervisning vid universitet och för praktiserande jurister, samt konsult tjänster och expertutlåtanden till domstolsväsendet, firmor och advokatbyråer i flera länder.

Adjungerad professor i straffrätt / Zhejiang University of Finance and Economics (ZUFE) (Hangzhou, Kina) / fr.o.m. 2013 / Forskning och undervisning i internationell straffrätt.

Juridisk konsult i internationell straffrätt / United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (Wien, Österrike) / fr.o.m. 2013 / Forskning och kontroll särskilt ang. UNCAC.

Nationell sakkunnig / from 2013 / United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI) (Rom, Italien) / Forskning och rapportering särskilt ang. internationell miljöbrottslighet.

Juridisk expert / Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) (Vienna, Austria) / from 2012 / Juristutbildning för Domstolsverket I flera länder särskilt ang. penningtvätt och terrorist finansiering (AML och CFT).

Professor i straffrätt och i rättsvetenskap / Helsingfors universitet, juridiska fakulteten (Finland) / 2006 – 2008 / Forskning och undervisning i straffrätt, processrätt, rättsteori, mänskliga rättigheter och Europarätt.

Visiting Professor in Criminal Law / University of Louisville, Louis D. Brandeis School of Law (Kentucky, U.S.A.) / 2001 / Forskning I amerikansk straffrätt samt undervisning I europeisk straffrätt.

Professor i straffrätt / Åbo universitet, juridiska fakulteten (Finland) / 1999 – 2006 / Forskning och undervisning i straffrätt, processrätt, rättsteori, mänskliga rättigheter och Europarätt. Studierektor och ordförande för utskott för forskarutbildning.

Biträdande professor i straffrätt / Åbo och Helsingfors universitet, juridiska fakulteten (Finland) / 1994 – 1999 / Forskning och undervisning i straff- och processrätt.

Forskare i straffrätt / Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg im Breisgau (Tyskland) / 1992 – 1993 / Forskningsarbete för doktorsavhandling. Utbildningsinsatser på straffrätt vid Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.

VIKTIGASTE BISYSSLOR

Representant i förhandlingar i EU och Europarådet / Justitiedepartementet, Statsrådet i Finland / 1998 – 2007 / Medlem i åtta "Preparatory Committees" av EU eller Europarådet i frågor avseende internationellt rättsligt samarbete i brottmål.

Sakkunnig vid utskotten / Finlands Riksdag / 1998 – 2007 / Inkallad sakkunnig vid lagutskottet, förvaltningsutskottet och grundlagutskottet 72 gånger i straff- och processrättsliga lagstiftningsärendena när det gäller internationell straffrätt, internationell processrätt och straffrättsliga EU-ärendena.

Medlem i kommittéer och arbetsgrupper / Justitiedepartementet, Statsrådet i Finland / 1990– 2006 / Straffrättslig preskription; Vissa av strafflagens bestämmelser om ekonomiska brott; Revidering av lagstiftningen om straffrättens allmänna läror; Ändring av förundersökningslagen och tvångsmedelslagen samt av vissa lagar som har samband med dem; Lag om ungdomsstraff och till vissa lagar som har samband med den; Lagstiftning om fängelse och villkorlig frigivning; och Lagstiftning om verkställighet av fängelsestraff och häktning.

Medlem i tillsynsnämnden / Finlands Advokatförbund / 2000 – 2004 / Medlem i nämnden vars uppgift är den yrkesmässiga övervakningen av finska advokater

Ordförande / Rådet för brottsförebyggande (Justitiedepartementet, Finland) / 2002 – 2003 / Rådet för brottsförebyggande är en sakkunnig- och samarbetsorgan som är verksamt i anslutning till justitiedepartementet och som planerar och verkställer åtgärder för att förebygga brottslighet.

Utbildningsinsatser till praktiserande domstolsjurister / Riksåklagarämbetet, Centralkriminalpolisen, Polisyrkeshögskola, Tullverket, Finlands Advokatförbund, Åbo, Vasa och Rovaniemi hovrätt samt de största tingsrätterna i Finland, samt Länsstyrelsen i Skåne län i Sverige / 1997 – 2012 ca 150-200 dagar.